Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet
Dobrodošli!

(spacer)
O Fakultetu
(spacer)
Katedre
(spacer)
Studije
(spacer)
Kako postati student HF-a
(spacer)
Vesti
(spacer)
Linkovi
(spacer)
Mapa sajta
(spacer)
Muzej
(spacer)
Studentske organizacije
(spacer)
English
(spacer)
Interne strane
(spacer)
WebMail
(spacer)

Pretraga sajta:
 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija Biohemija Hemija životne sredine

Studijski program "Biohemija"

Studijski program osnovnih akademskih studija "Biohemija" ima 240 ESPB bodova i obuhvata obavezne (189 ESPB) i izborne (51 ESPB) predmete iz oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, biohemije, molekularne biologije i molekulske genetike, biotehnologije, kao i završni rad. Program se zasniva na ekstenzivnom izučavanju osnovnih hemijskih (68 ESPB) i bioloških disciplina (19 ESPB) potrebnih za izučavanje biohemije. Od hemijskih disciplina zastupljeni su kursevi iz neorganske, analitičke, fizičke i organske hemije, a od bioloških: Biologija ćelije, Fiziologija i Molekulska genetika. Obavezni biohemijski predmeti (67 ESPB) obuhvataju sve osnovne biohemijske discipline, kao i upoznavanje sa osnovnim biohemijskim eksperimentalnim metodama. Ovi sadržaji se izučavaju u okviru sledećih predmeta: Biohemija proteina i nukleinskih kiselina, Enzimologija, Hemija prirodnih proizvoda (lipidi, ugljeni hidrati, alkaloidi, antibiotici i drugo), Biohemija metabolizma, Regulacija biohemijskih procesa, Patobiohemija, Imunohemija i Eksperimentalna biohemija. U okviru predmeta Osnovi molekularne biologije i Molekulska genetika (ukupno 12 ESPB) obrađuju se savremena znanja o organizaciji, ekspresiji, regulaciji i evoluciji gena. U okviru predmeta Mikrobiologija sa mikrobiološkom hemijom i Osnovi biotehnologije (15 ESPB) studenti se upoznaju sa primenom biohemije u tehnologiji. U okviru izbornih predmeta tokom sve četiri godine studija studenti mogu da izaberu širok spektar predmeta iz oblasti fundamentalnih i primenjenih disciplina iz biohemije, hemije, biologije, ali i iz drugih oblasti (n.pr. matematika, ekologija, psihologija). Svoje biohemijsko obrazovanje studenti zaokružuju izradom samostalnog, eksperimentalnog, istraživačkog, završnog rada (16 ESPB) iz oblasti fundamentalnih i primenjenih biohemijskih disciplina.

Biohemija je specifična disciplina po tome što pored učenja i savlađivanja kompleksnog materijala, studenti provode dobar deo studija u eksperimentalnom radu u laboratorijama. Zbog toga metode izvođenja nastave obuhvataju pored predavanja, koja se po pravilu odvijaju uz pomoć multimedijalnih nastavnih tehnika, rad nastavnika i asistenata sa malim grupama studenata (teorijske vežbe, izrada problemskih zadataka, seminari). Eksperimentalni rad u laboratoriji je predviđen u okviru svih hemijskih, biohemijskih i bioloških predmeta. Za upoznavanje sa savremenim analitičkim, strukturnim i biohemijskim metodama predviđeni su posebni (obavezni) predmeti. Pored toga zainteresovani studenti mogu da upoznaju u okviru izbornih predmeta kao što su Toksikološka biohemija, Metode u kliničkoj hemiji i Bioanalitička hemija specifične metode koje se primenjuju u biohemijskoj i biomedicinskoj praksi. U okviru većine predmeta predviđeno je korišćenje računara za pretraživanje raznih baza podataka (uključujući i dolaženje do podataka iz literature) i obradu eksperimentalnih podataka. U okviru odgovarajućih biohemijskih predmeta predviđeno je da se studenti upoznaju sa osnovama bioinformatike.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome prvog stepena diplomiranog biohemičara koja će biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da automatski nastave dalje školovanje (ukoliko imaju odgovarajuće ocene) u okviru master programa iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Studenti će steći potrebna predznanja iz hemijskih i bioloških disciplina, imaće široko poznavanje fundamentalne biohemije kao i osnovna znanja iz specijalnih biohemijskih primenjenih i fundamentalnih disciplina. Steći će predstave o radu najsavremenijih instrumenata koji se koriste u biohemijskim laboratorijama i biće u potpunosti familijarni sa osnovnim biohemijskim tehnikama i metodama.

Studenti će biti u stanju da reše tehničke probleme u laboratoriji, kao i da primene računarske metode u analizi podataka. Biće u stanju da se bave istraživanjem pod rukovodstvom mentora u oblasti biohemije i srodnih disciplina.

Studenti će biti u stanju da jasno izlažu usmeno i pismeno osnovne biohemijske koncepte i rezultate svoga rada kako kolegama tako i laicima. Biće osposobljeni za timski rad.

Studenti treba da ovladaju na nivou osnovnih studija sadržajima iz hemije (organske, neorganske, fizičke i analitičke hemije), biologije (biologija ćelije, molekulska genetika, fiziologija), jezgra biohemijskih sadržaja, uključujući strukturu i funkciju makromolekula (proteina i enzima, nukleinskih kiselina, lipida, ugljenih hidrata), metaboličke puteve i puteve transdukcije signala, kao i osnovna znanja iz specifičnih biohemijskih disciplina (imunohemija, patobiohemija, biotehnologija). Studenti će biti u stanju da izvode standardne biohemijske laboratorijske procedure i da koriste osnovne laboratorijske instrumente. Posedovaće osnovna znanja iz bioinformatike i biće u stanju da se koriste računarom u obradi eksperimentalnih podataka, pretraživanju baza podataka i drugo. Studenti će biti u stanju da bezbedno rade sa biološkim materijalom i raznim hemikalijama primenjujući odgovarajuće mere zaštite. Biće u stanju da urade deo istraživanja, opišu svoje rezultate u obliku završnog rada i odbrane ga usmeno. Studenti će biti osposobljeni za dalji profesionalni razvoj, što uključuje i samostalnost u radu.

Nastavni plan

Broj časova po predmetima u semestru je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
1 2 3 4 5 6 7 8
  I godina
Matematika 001A1 9 4+4+0  
Osnovi fizike 019B1 2 2+0+0  
Biologija ćelije 061B1 7 5+0+2  
Opšta hemija 101A1 8 5+2+0  
Praktikum iz opšte hemije 101E1 4 0+0+4  
Engleski jezik 031A1 3   3+0+0  
Neorganska hemija 102B1 3   3+0+0  
Praktikum iz neorganske hemije 102D1 3   0+0+3  
Organska hemija 1 201B1 11   4+3+4  
Analitička hemija 1 301B1 6   2+0+4  
Izborni predmet 1 4    
  60  
  1 2 3 4 5 6 7 8
  II godina
Fizička hemija 029B1 8   4+0+3  
Organska hemija 2 202B1 10   5+1+4  
Biohemija proteina i nukleinskih kiselina 401B1 12   4+0+7  
Osnovi molekularne biologije 062B1 6   2+0+3  
Analitička hemija 2 302B1 8   2+1+4  
Hemija prirodnih proizvoda 411B1 12   4+0+7  
Izborni predmet 2 4    
  60  
  1 2 3 4 5 6 7 8
  III godina
Strukturne instrumentalne metode 221K1 7   4+2+0  
Biohemija metabolizma 402B1 6   4+0+2  
Eksperimentalna biohemija 404B1 10   3+0+7  
Enzimologija 431B1 7   2+1+4  
Fiziologija 063B1 6   4+0+2  
Molekulska genetika 064B1 6   4+2+0  
Regulacija biohemijskih procesa 403B1 5   2+0+2  
Mikrobiologija sa mikrobiološkom hemijom 412B1 7   3+0+4  
Izborni predmet 3 6    
  60  
  1 2 3 4 5 6 7 8
  IV godina
Osnovi biotehnologije 413B1 8   3+0+5  
Imunohemija 421B1 7   2+0+4  
Patobiohemija 422B1 8   4+0+4  
Izborni predmet 4 7    
Izborni predmet 5 8  
Izborni predmet 6 6  
Završni rad Z10B1 16   (0+16)
  60  

Izborni predmet 1

Izborni predmet 2

Izborni predmet 3

Izborni predmet 4

Izborni predmet 5

Izborni predmet 6

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

Po završetku studija na studijskom programu Biohemija kandidat stiče zvanje "diplomirani biohemičar".