UNIVERZITET U BEOGRADU

HEMIJSKI FAKULTETIZVESTAJ O RADU

U SKOLSKOJ 1996/97. GODINI

Beograd

DECEMBAR 1997. GODINE


SADRZAJ1. UVODNE NAPOMENE

2. ORGANIZACIJA FAKULTETA

3. OBRAZOVNI PROFILI, STRUKTURA ZAPOSLENIH

4. IZVESTAJ O RADU U NASTAVI

5. IZDAVACKA DELATNOST

6. IZVESTAJ O NAUCNOISTRAZIVACKOM RADU

7. RAD STRUCNIH ORGANA FAKULTETA

Prilog 1
Ucesce Fakulteta u Studentskom protestu '96/97


1. UVODNE NAPOMENESkolska 1996/97 godina je bila potpuno razlicita od svih dosadasnjih. Obelezena je "Studentskim protestom '96/97", koji je tokom tri i po meseca odvukao studente sa nastave. Zbog toga, od kraja novembra 1996.g. do sredine marta 1997.g. nije odrzavna nastava, iako je fakultet radio i sve ostale aktivnosti na fakultetu su se normalno odvijale: postdiplomska nastava, istrazivacki i strucni rad.

Skolska godina je pocela u nesto boljim materijalnim uslovima, posto je otvaranjem mogucnosti da se na osnovu kompenzacija obaveza prema budzetu izvrse nabavke opreme i hemikalija za fakultet. Medjutim, ova akcija je obustavljena u decembru 1996.g.

Zbog odluke vlade o prestanku finansiranja Univerziteta od 20.januara 1997.g., do jula 1997.g. gotovo nikakva sredstva za materijalne troskove fakultetu nisu doznacene, a sredstva za zarade su prepolovjena.

Uprkos svemu, od marta do jula 1997.g., uz izuzetno zalaganje i odricanje nastavnika i saradnika Hemijskog fakulteta, nadoknadjena je sva propustena nastava i svakog meseca su odrzavani ispiti. U septembru su odrzani redovni septembarski i oktobarski ispitni rok, a u oktobru je odrzan i dopunski ispitni rok.

Za vreme "Studentskog Protesta '96/97" studenti Hemijskog fakulteta su masovno ucestvovali u organizovanim akcijama i u saradnji sa studentima ostalih fakulteta bivseg PMF-a su na mnoge aktivnosti odrzavali u nasoj zgradi. Zajedno sa Filozofskim fakultetom su predstavljali operativno jezgro Protesta. Nastavnici Hemijskog fakulteta i vecine drugih fakulteta su podrzali opravdane zahteve studenata ne uskracujuci mogucnost pojedincima da zavrse svoje obaveze na studijama, gde god je to bilo moguce.

Uprava fakulteta je veoma aktivno ucestvovala u radu Veca dekana Univerziteta u Beogradu, koje se konstituisalo kao organ upravljanja Univerzitetom, u situaciji kada legalno izabrano rukovodstvo nije poduzimalo nista za normalizaciju stanja na Univerzitetu.

Sve vreme vanredne situacije na Univerzitetu, na nasem fakultetu i u celoj zgradi fakulteta nije bilo ozbiljnijeg incidenta, prvenstveno zahvaljujuci dobroj saradnji uprave fakulteta, studentskog rukovodstva, sluzbenog obezbedjenja zgrade i ostalih organa obezbedjenja, koji su sa dozvolom uprave bili prisutni na fakultetu.

Drugi znacajan dogadjaj, koji je obelezio dobar deo skolske 1996/97. godine, bile su pripreme i centralna proslava 100-godisnjice Srpskog hemijskog drustva. U obelezavanju ovog znacajnog jubileja uzelo je ucesce mnogo nastavnika i saradnika sa Hemijskog fakulteta. Sama proslava je bila veoma impresivna i mnogi ugledni pojedinci su iskazali laskave pohvale povodom toga. Medjutim, ovaj veliki nacionalni jubilej nije dobio zasluzeni publicitet u najvecim drzavnim medijima.


2. ORGANIZACIJA FAKULTETAHEMIJSKI FAKULTET CINE:

I. Katedra za analiticku hemiju

II. Katedra za biohemiju

III. Katedra za nastavu hemije

IV. Katedra za neorgansku hemiju

V. Katedra za organsku hemiju

VI. Katedra za primenjenu hemiju,

VII. Sekretarijat sa sluzbama:

VIII. Sektor za finansijsko-materijalna pitanja,

IX. BibliotekaUPRAVA FAKULTETA

I. Dekan Fakulteta: prof. dr Ivan Juranic

II. Prodekan za nastavu: v. prof. dr Sofija Sovilj

III. Prodekan za nauku: v. prof. dr Vesna Niketic

IV. Prodekan za finansije v.prof. dr Bogdan Solaja

Sekretar Fakulteta: Ljubomir Vukadinovic, dipl. prav.
RUKOVODIOCI RADNIH JEDINICA

I. Sef Katedre za analiticku hemiju prof. dr Tibor Pastor

od 16.01.1997 prof. dr Marija Todorovic

II. sef Katedre za biohemiju v. prof. dr Miroslav Vrvic

III. Sef Katedre za nastavu hemije v.prof. dr Snezana Bojovic

IV. Sef Katedre za neorgansku hemiju v. prof. dr Svetozar Niketic

V. Sef Katedre za organsku hemiju prof. dr Miroslav Gasic, akademik

VI. Sef Katedre za primenjenu hemiju prof. dr. Petar Pfendt

od 16.01.1997 v. prof. dr Predrag Polic

VII. Sekretarijat sa sluzbama:

sef Sluzbe za pravna i stud. pitanja Radmila Simic, dipl. hem.
sef Sluzbe za odrzavanje, obezbedjenje i higijenu mr Zoran Djordjevic

VIII. sef Sektora za finansijsko-materijalna pitanja Radovan Dudvarski, dipl. ekonom. i Milica Ristic

IX. Rukovodilac biblioteke v.prof dr Vesna Niketic


3. OBRAZOVNI PROFILI, STRUKTURA ZAPOSLENIHa) OBRAZOVNI PROFILI

U skolskoj 1996/97.godini nastava je organizovana za sledece obrazovne profile:

Na osnovnim studijama:

Na poslediplomskim studijama za:

u sledecim naucnim oblastima: analiticka hemija, nastava hemije, neorganska hemija, organska hemija, primenjena hemija, hemija zivotne sredine, teorijska hemija, hemija novih materijala i biohemija.b) NASTAVA NA DRUGIM FAKULTETIMA

Nastavnici i saradnici Hemijskog fakulteta, kao i u prethodnim tako i u ovoj skolskoj godini odrzavali su nastavu, vezbe i druge oblike nastavne aktivnosti sledecim fakultetima:

Fizickom fakultetu za sledece profile:Fakultetu za fizicku hemiju za obr. profil:Bioloskom fakultetu za obr. profile:STRUKTURA ZAPOSLENIH


U izvestajnom periodu, pregled nastavnog osoblja po zvanjima pomocnog osoblja u nastavi i nenastavnog osoblja, bio je sledeci:

Nastavnici i saradnici fakulteta su u nastavnim i naucnim aktivnostima saradjivali sa velikim brojem drugih institucijama iz zemlje i inostranstva

Nastavno
Pomocno
Nenastavno


4. IZVESTAJ O RADU U NASTAVI
OPSTE NAPOMENE


U skolskoj 1996/97 godini nastava se odvijala mimo uobicajenog plana, zbog prekida od 12. XII fo 7. III. Operativni plan nadoknadjivanja nastave bio je u skladu sa globalnim dogovorom na nivou Univerziteta i ukljucivao je radne subote i nedelje, kao i veci broj ispitnih rokova od uobicajenog. Nastava je drzana do sredine jula 1997.g., a ispitni rok je trajao do prve polovine augusta 1997.g..

Problemi sa nabavkom hemikalija za nastavu u prosloj godini bili su nesto manji, ali se osecao izrazit nedostatak staklenog pribora i organskih rastvaraca, narocito u letnjem semestru, zbog odluke vlade o prekidu finansiranja Univerziteta. Problem je posebno bio izrazen na vezbama za vise godine studija. Ipak, uz veliki napor nastavnika, studenata i uprave, ova skolska godina je ipak zavrsena na zadovoljavajuci nacin.

Problem prostora za odrzavanje nastave (potreba za jos bar dve ucionice), pomenut i u prethodnim izvestajima, nije resen.Podaci o upisanim studentima koji se finansiraju iz budzeta u skolskoj 1995/96. godini po godinama studija
GODINA STUDIJA I god. II god. III god. IV god. V god. UKUPNO
Diplomirani hemicar 88 54 29 36 - 207
Dipl. prof. hemije 9 6 4 1 - 20
Dipl. biohemicar 29 19 13 18 0 79
UKUPNO 126 79 46 55 0 306
Podaci o prvi put upisanim studentima koji se samofinansiraju u skolskoj 1996/97. godini po godinama studija
GODINA STUDIJA I god. II god. III god. IV god. V god. UKUPNO
Diplomirani hemicar 23 5 19 7 - 54
Dipl. prof. hemije 3 2 2 1 - 8
Dipl. biohemicar 4 1 2 10 0 17
UKUPNO 30 8 23 18 0 79
PREGLED BROJA PRVI PUT UPISANIH STUDENATA I PONOVACA SKOLSKE 1996/97. GODINE
Obrazovni profil Status* I god. II god. III god. IV god. Ukupno
I I2 II II2 III III2
Diplomirani hemicar redovni
vanredni
88
23
22
28
54
5
27
52
26
19
6
52
36
7
262
186
Diplomirani profesor hemije redovni
vanredni
9
3
6
8
6
2
4
19
4
2
2
8
1
1
32
43
Diplomirani biohemicar redovni
vanredni
29
4
11
10
19
1
5
10
13
2
2
7
28
10
97
44
UKUPNO redovni
vanredni
126
30
39
46
78
8
36
81
46
23
10
67
55
18
391
273

* Studenti cije se studije finansiraju iz budzeta oznaceni su kao redovni; Studenti koji participiraju u troskovima studija (sufinansiranje) oznaceni su kao vanredni.UKUPNO UPISANI STUDENTI U SKOLSKOJ 1996/97. GODINI

391 + 273 = 664

Za upis na Hemijski fakultet odrzan je kvalifikacioni ispit iz hemije u julu 1997.g., a priznavan je i kvalifikacioni ispit iz hemije polagan na drugom fakultetu. Prvu godinu upisalo je 183 studenta, od toga 150 sa finansiranjem iz budzeta Republike.

Da bi se kvota popunila, kvalifikacioni ispit je ponovljen u septembru 1997. god. i upisano je jos 55 studenataStudenti upisani u I godinu studija skolske 1997/98.godine u toku juna i septembra 1997. god.

OBRAZOVNI PROFIL budzet sufinansiranje Ukupno
kvota upisano kvota upisano
Diplomirani hemicar 99 102 93 38 140
Diplomirani profesor hemije 23 9 26 12 35
Diplomirani biohemicar 28 29 11 12 41
Ukupno 150 154 130 62 216
Povecani broj upisanih studenata u odnosu na prethodnu godinu svakako je posledica priznavanog kvalifikacionog ispita sa drugih fakulteta, ali i veceg broja kontakata sa srednjim skolama kao i znacajne medijske promocije i velikog broja predavanja odrzanih u ovoj jubilarnoj godini povodom 100 godina SHD.

STRUCNE EKSKURZIJE STUDENATA HEMIJE


Studenti IV godine smera primenjena hemija, studenti nastavnog smera , studenti fizike koji slusaju predmet hemijska tehnologija, i studenti grupa hemija & biologija i fizika & hemija bili su na jednodnevnoj strucnoj poseti Rafineriji nafte u Pancevu i Pivari u Beogradu.

Tradicionalna studentska manifestacija koja ukljucuje fakultete prirodnih nauka i matematike iz cele zemlje, odrzana je u maju 1997. god. na Brezovici. Nas fakultet predstavljal je 20 studenata od kojih je 8 prezentiralo svoje naucne radove, a ostali su se takmicili u nekoliko sportskih disciplina. Svi su imali zapazeno ucesce.IZVESTAJ O USPEHU STUDENATA

SKOLSKE 1996/97. GODINE

Godisnjim programom rada predvidjeno je da se izradi analiza uspesnosti studiranja na Hemijskom fakultetu.

Podaci o ispitima dobijeni su od Odeljenja za studentska pitanja.

Duzina studiranja je izracunata na osnovu podataka iz knjige diplomiranih studenata koja se vodi na Hemijskom fakultetu.

Ovaj deo Izvestaja pripremila je Komisija za nastavu Hemijskog fakulteta.Obrazovni profil : DIPLOMIRANI HEMICAR I DIPLOMIRANI HEMICAR OPSTE HEMIJE (PROFESOR HEMIJE)

( I, II i III godina studija)

Rezultati januarskog, aprilskog, junskog, septembarskog i oktobarskog ispitnog roka 1996/97. godine.

(* Zbog pomeranja ispitnih rokova za mnoge ispite su proletnji rokovi prikazani kao junski, a za neke septembarske i oktobarske rokove nije mogla da se uradi statistika)

BROJ STUDENATA KOJI SU
DOBILI OCENU : P R E D M E T
6 7 8 9 10
11 25 4 3 1 - - - Ja Januarski rok
28 60 33 11 9 3 5 5 Ap Aprilski rok
56 67 29 11 6 6 1 5 Ju Junski rok
29 33 12 6 3 2 1 - Se Septembarski rok
42 25 25 14 6 5 - - Ok Oktobarski rok
Neorganska hemija I i II
103 45 25 16 7 10 U k u p n o

7 43 4 2 1 1 - - Ja
- - - - - - - - Ap
51 87 17 14 1 2 - - Ju
38 37 26 14 8 4 - - Se
37 56 23 17 6 - - - Ok Organska hemija I i II
70 47 16 7 2 1

3 26 4 - - 2 2 - Ja
- - 11 2 2 5 2 - Ap
9 38 12 3 2 2 5 - Ju
4 27 6 3 2 1 - - Se
4 16 6 3 2 1 - - Ok Teorija hemijske veze
39 11 8 11 9 -

6 14 7 3 2 2 - - Ja
11 25 13 7 1 4 1 - Ap
36 34 19 1 9 3 1 4 Ju
11 43 14 10 1 2 - 1 Se
25 12 7 5 2 - - - Ok Kvalitativna hemijska analiza
60 27 15 11 2 5

1 15 10 1 2 3 3 1 Ja
14 38 7 29 1 6 12 4 Ap
3 53 33 3 9 6 8 7 Ju
2 36 10 - 2 3 2 3 Se
4 55 19 3 3 7 5 3 Ok Hemija zivotne sredine
79 35 17 25 30 20

12 25 6 2 3 - 1 - Ja
69 31 38 12 17 7 2 - Ap
89 87 22 11 9 2 - - Ju
28 14 17 9 4 3 1 - Se
- 51 18 3 7 8 - - Ok Kvantitativ. hem. analiza
101 37 40 20 4 -

- - - - - - - - Ja
8 11 4 2 1 1 - - Ap
32 21 7 3 3 1 - - Ju
1 29 23 5 7 5 4 3 Se
1 46 18 6 3 2 5 3 Ok Neorganska hemija III
52 15 14 9 9 6

1 8 15 1 1 6 7 - Ja
- 1 1 - - 1 - - Ja
- - - - - - - - Ap
4 14 9 3 2 3 1 - Ju
19 47 16 7 6 2 1 - Se
15 19 8 7 1 - - - Ok Stereohemija
34 17 9 6 2 -

2 4 4 1 1 - - 2 Ja
3 8 4 1 1 1 - 1 Ap
8 32 2 - - 1 - 1 Ju
5 40 10 6 1 1 1 1 Se
15 68 15 6 3 3 3 - Ok Organske sinteze
35 14 6 6 4 5

1 11 5 - 2 3 - - Ja
2 8 13 1 2 1 4 5 Ap
- 22 14 3 1 6 1 3 Ju
1 10 6 3 - - 1 2 Se
- 4 10 - 3 2 1 4 Ok Strukturne instrumentalne metode
48 7 8 12 7 14

1 10 5 - 1 - 1 3 Ja
3 17 5 - 1 1 1 2 Ap
3 50 17 1 6 2 5 3 Ju
- 30 4 1 1 - 2 - Se
1 55 7 1 5 - 1 - Ok Industrijska hemija
38 3 12 3 10 8

2 21 5 - 2 3 - - Ja
8 20 17 1 3 4 4 5 Ap
8 24 7 - 3 1 2 1 Ju
7 13 6 - 1 1 3 1 Se
3 26 8 2 3 2 1 - Ok Hemija prirodnih proizvoda
43 3 12 11 10 7

9 25 6 5 - 1 - - Ja
4 13 5 1 - 2 1 1 Ap
1 13 13 3 1 5 2 2 Ju
3 1 7 2 1 2 1 1 Se
- - 1 - - 1 - - Ok Biohemija
32 11 2 11 4 4

Obrazovni profil: DIPLOMIRANI HEMICAR I

DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE

(IV godina studija)

Rezultati januarskog, aprilskog, junskog, septembarskog i oktobarskog ispitnog roka 1996/97. godine.

BROJ STUDENATA KOJI SU
DOBILI OCENU : P R E D M E T
6 7 8 9 10

- 1 1 - - 1 - - Januarski rok
- - - - - - - - Aprilski rok
- - 3 - - - 3 - Junski rok
- - - - - - - - Septembarski rok
- - - - - - - - Oktobarski rok
Metodika nastave hemije
4 - - 1 3 - U k u p n o

- 2 4 - 2 1 1 - Ja
- - - - - - - - Ap
- - 2 - - 2 - - Ju
- - - - - - - - Se
- - - - - - - - Ok Skolski ogledi u nastavi hemije
6 - 2 3 1 -

- 3 6 - 2 1 2 1 Ja
- - 1 - - 1 - - Ap
- - 2 - - 1 - 1 Ju
- - - - - - - - Se
- - - - - - - - Ok Istorija hemije
9 - 2 3 2 2

Obrazovni profil : DIPLOMIRANI BIOHEMICAR

(I, II, III i IV godina studija)

Rezultati januarskog, aprilskog, junskog, septembarskog i oktobarskog ispitnog roka 1996/97. godine.

BROJ STUDENATA KOJI SU
DOBILI OCENU : P R E D M E T
6 7 8 9 10

- - - - - - - - Januarski rok
- 10 2 1 1 - - - Aprilski rok
8 15 15 7 4 3 1 - Junski rok
5 7 3 3 - - - - Septembarski rok
5 2 1 1 - - - - Septembarski rok
Neorganska hemija I
9 3 1 3 2 - U k u p n o

- - - - - - - - Ja
1 5 2 1 1 - - - Ap
6 10 7 2 - 3 2 - Ju
1 8 - - - - - - Se
- 1 - - - - - - Ok Analiticka hemija II
9 3 1 3 2 -

- - - - - - - - Ja
- - - - - - - - Ap
23 50 31 3 9 12 5 2 Ju
5 11 14 1 3 7 3 1 Se
9 26 2 - 1 - - 1 Ok Organska hemija I i II
47 4 13 19 8 3

- - - - - - - - Ja
1 2 2 2 - - - - Ap
3 10 3 1 2 - - - Ju
6 16 6 2 2 1 - 1 Se
6 18 5 2 1 2 - 1 Ok Organska hemija III
16 7 5 3 - 1


- 3 - - - - - - Ja
4 2 2 1 1 - - - Ap
2 5 5 - - 1 1 3 Ju
2 3 2 - 1 - - 1 Se
- 5 3 - 1 - 2 - Ok Hemija prirodnih proizvoda
12 1 3 1 3 4

2 5 2 - 1 1 - - Ja
- - - - - - - - Ap
1 5 2 - - - - 2 Ju
- - - - - - - - Se
- 14 2 - - 1 1 - Ok Biohemija I
6 - 1 2 1 2

- - - - - - - - Ja
- 6 5 2 1 1 1 - Ap
- 4 4 - - 1 2 1 Ju
5 16 8 1 1 2 1 3 Se
- 2 1 - - - - 1 Ok Biohemija III
18 3 2 4 4 5

- - - - - - - - Ja
- 2 5 - - 1 4 - Ap
- - - - - - - - Ju
- 4 3 - 1 1 1 - Se
- 3 5 - 1 1 3 - Ok Mikrobioloska hemija
13 - 2 3 8 -

- - - - - - - - Ja
- - - - - - - - Ap
1 1 2 - - - - 2 Ju
- - - - - - - - Se
- 7 2 - - 2 - - Ok Imunohemija
4 - - 2 - 2

1 11 3 - - - 1 2 Ja
4 16 10 2 2 3 2 1 Ap
1 24 7 2 1 2 1 1 Ju
8 13 3 - 1 1 - 1 Se
3 5 - - - - - - Ok Eksperimentalna biohemija
23 4 4 6 4 5

- - - - - - - - Ja
- 6 4 - - - - 4 Ap
- 12 8 - - 1 1 6 Ju
- 8 10 - - - 6 4 Se
- 6 5 - - - 5 - Ok Osnovi biotehnologije
27 - - 1 12 14

- - - - - - - - Ja
- 7 9 - - - 5 4 Ap
- 3 7 - - 1 1 6 Ju
- 1 2 - - - - 2 Se
- 3 2 - - - - 2 Ok Biohemija hrane i ishrane
20 - - - 5 15

- - - - - - - - Ja
- 7 4 - - - - 4 Ap
- 12 8 - - 1 1 6 Ju
- 8 10 - - - 6 4 Se
- 6 5 - - - 5 - Ok Biohemijska toksikologija
27 - 1 1 12 14

- - 2 - - - - 2 Ja
- - - - - - - - Ap
- 5 1 - - - - 1 Ju
- 6 - - - - - - Se
- - - - - - - - Ok Biotehnoloska i industrijska

biohemija

3 - - - - 3Rezultati ispita kod obrazovnih profila

DIPLOMIRANI HEMICAR i DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE

S k o l s k a g o d i n a
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Prijavili ispit
Polozili ispit
Pali na ispitu
Odustali od ispita
5437
1878
966
2593
7272
1823
1327
4122
7545
1710
1351
4484
4889
1273
1043
2573
Polozili ispit sa ocenom % % % %
6
7
8
9
10
535
410
403
280
250
28,5
21,8
21,5
14,9
13,3
461
404
415
289
254
25,3
22,2
22,8
16,9
13,9
424
374
409
255
248
24,8
21,9
23,9
14,9
14,5
349
272
261
187
204
27,4
21,4
20,5
14,7
16,0
Rezultati ispita kod obrazovnog profila
DIPLOMIRANI BIOHEMICAR
S k o l s k a g o d i n a
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Prijavili ispit
Polozili ispit
Pali na ispitu
Odustali od ispita
1662
777
274
611
2426
881
243
1338
1972
625
221
1126
1370
487
190
693
Polozili ispit sa ocenom : % % % %
6
7
8
9
10
85
137
143
143
269
10,9
17,6
18,4
18,4
34,6
141
137
184
191
228
16,0
15,8
20,9
21,7
25,9
102
116
115
131
161
16,3
18,6
18,4
20,9
25,8
68
89
93
86
151
14,0
18,3
19,1
17,6
31,0


Duzina studiranja na Hemijskom fakultetu

(DIPLOMIRANI HEMICAR I DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE)

SKOLSKA

GODINA

BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA DUZINA STUDIRANJA

Minimum-Maksimum (godine)

PROSECNA DUZINA STUDIRANJA (godine)
1990/91 38 4 - 23,5 (10,5)a 8,0 (7,2)a
1991/92 40 3,5 - 10,5 6,8
1992/93 40 4 - 26,5 (11,5)b 8,3 (7,3)b
1993/94 50 4,5 - 18,5 (10,5)c 7,3 (7,0)c
1994/95 36 4,5 - 20,5 (10,5)d 7,3 (6,8)d
1995/96 71 4,5 -16,5 (10,5)e 7,7 (7,2)e
1996/97 64 4,5 - 19,5 (10,5)f 7,2 (7,0)f


DIPLOMIRANI BIOHEMICAR
1994/95 28 4,5-7,5 5,8
1995/96 17 4,5 - 7,5 6,1
1996/97 18 4,5 - 9,5 6,3


a Vrednosti koje se dobijaju ako se ne uzmu u obzir dva studenta koji su studirali 13,5 i 23,5 godina.

b Vrednosti koje se dobijaju ako se ne uzmu u obzir cetiri studenta koji su studirali 12,5 13,5 17,5 i 26,5 godina.

c Vrednosti koje se dobiju ako se ne uzmu u obzir dva studenta koji su studiorali 12,5 i 18,5 godina.

d Vrednosti koje se dobiju ako se ne uzmu u obzir dva studenta koji su studirali 11,5 20,5 godina.

e Vrednosti koje se dobiju ako se ne uzmu u obzir cetiri studenta koji su studirali 12,5(2), 13,5 i 16,5 godina.

Fvrednosti koje se dobijaju ako se ne uzmu u obzir pet studenata koji su studirali 11,5 (2), 13,5 (2) i 19,5 godina.Komentari i predlozi:

Nastava na Hemijskom fakultetu u poslednjih nekoliko godina odvija se pri vrlo otezanim uslovima. I pored problema vezanih za prekid nastave, kao i nestasicom hemikalija i opreme, ipak je i u ovoj skolskoj godini bila na potrebnom nivou.

To potvrdjuju i slicni relevantni podaci za cetiri prethodne skolske godine, a neki su cak i bolji.

- Za sva tri obrazovna profila broj studenata koji odustaju od polaganja ispita u odnosu na one koji poloze ispit i dalje je velik. Broj polozenih, kao i broj nepolozenih ispita vrlo je slican za 1994/96., 1995/96., i malo bolji nego u 1993/94. skolskoj godini, pa bi u tom smislu mogao da se izvede zakljucak da je u poslednje tri godine studiranje uspesnije.

- Zastupljenost ocena (6-10) je takodje slicna u proteklim godinama, ali je uspeh biohemicara znatno veci. Naime, ocene devet i deset cine priblizno polovinu od ukupnog broja ocena za biohemicare, a tek trecinu za diplomirane hemicare i profesore hemije.

- Prosecna duzina studiranja u 1996/97.g. za dipl hemicare i profesore hemije je 7,2 godina, sto je malo bolje u odnosu na prethodne godine, a za biohemicare uocava se porast i iznosi 6,3 godina.

- Ukupan broj diplomiranih studenata za sva tri obrazovna profila je nesto nizi (82) nego u prosloj godini (88), a znatno povecan u odnosu na prethodne godine.

- Kao sto je vec pominjano, produzetak studija na 9 semestara mogao bi da bude jedan od nacina uspesnijeg studiranja. Takodje, treba pomenuti i bolju opremljenost i organizovanost rada, narocito u laboratorijama.

Diplomski radovi


Pregled diplomiranih studenata na osnovnim studijama u skolskoj 1996/97.godini

Prezime i ime Studijska grupa pros. ocena ocena dipl. isp. datum diplomiranja
1. Prodanovic Radivoje Dipl. biohemicar 9,73 10 22. oktobra 1996.
2. Jovanovic Danijela Dipl. biohemicar 9,76 10 25. oktobra 1996.
3. Belobrkovic Katarina Dipl. biohemicar 7,15 9 13. novembra 1996.
4. Stamenic Marija Dipl. biohemicar 8,79 10 22. novembra 1996.
5. Manic Sandra Dipl. biohemicar 8,71 10 27. novembra 1996.
6. Tepavcevic Bozidarka Dipl. biohemicar 9,15 10 27. novembra 1996.
7. Maricic Suzana Dipl. biohemicar 8,21 10 30. novembra 1996.
8. Gajovic Snezana Dipl. biohemicar 8,59 10 26. decembra 1996.
9. Petricevic Marijana Dipl. biohemicar 9,09 10 26. decembra 1996.
10. Puric Radmila Dipl. biohemicar 7,82 10 26. decembra 1996.
11. Adamovic Zivodarka Dipl. biohemicar 7,59 10 27. decembra 1996.
12. Elez Danka Dipl. biohemicar 9,79 10 13. januara 1997.
13. Mijalkovic Dejan Dipl. biohemicar 9,03 10 21. februara 1997.
14. Krstic Ljiljana Dipl. biohemicar 8,14 9 30. aprila 1997.
15. Tosovic Sanja Dipl. biohemicar 7,26 10 27. maja 1997.
16. Zlatkovic Dragana Dipl. biohemicar 6,82 10 2. avgusta 1997.
17. Stojkovic Biljana Dipl. biohemicar 8,00 10 27. decembra 1997.
18. Cvetkovic Ivana Dipl. biohemicar 8,29 10 24. septembra 1997.
1. Stevanovic Jasmina Dipl. hemicar 8,20 10 4. oktobra 1996.
2. Durkovic Milan Dipl. hemicar 7,41 10 4. oktobra 1996
3. Djuric Dragana Dipl. hemicar 7,34 10 11. oktobra 1996.
4. Brocic Ksenija Dipl. hemicar 7,27 9 25. oktobra 1996.
5. Prsic Olivera Dipl. hemicar 7,67 10 4. novembra 1996.
6. Djordjevic Milan Dipl. hemicar 9,00 10 13. novembra 1996.
7. Djurka Dusica Dipl. hemicar 8,12 10 19. novembra 1996.
8. Milosavljevic Snezana Dipl. hemicar 7,62 9 14. novembra 1996.
9. Milovic Nebojsa Dipl. hemicar 9,32 10 13. decembra 1996.
10. Milosevic Natasa Dipl. hemicar 7,12 9 24. decembra 1996.
11. Sumar Maja Dipl. hemicar 8,08 10 25. decembra 1996.
12. Lazanski Goran Dipl. hemicar 8,43 9 25. decembra 1996.
13. Jovic Tatjana Dipl. hemicar 7,80 10 26. decembra 1996.
14. Nesic Irena Dipl. hemicar 7,92 10 30. decembra 1996.
15. Brankovic Dragana Dipl. hemicar 6,64 9 30. decembra 1996.
16. Knezevic Predrag Dipl. hemicar 7,08 10 6. januara 1997.
17. Djermanovic Dragan Dipl. hemicar 7,12 9 6. januara 1997.
18. Ostojic Sladjana Dipl. hemicar 7,00 9 17. januara 1997.
19. Micic Biljana Dipl. hemicar 7,54 10 31. januara 1997.
20. Krstic Jasmina Dipl. hemicar 7,04 9 28. februara 1997.
21. Leontijevic Radmila Dipl. hemicar 7,48 10 7. marta 1997.
22. Todorova Valentina Dipl. hemicar 6,87 9 11. marta 1997.
23. Dzambaski Ana Dipl. hemicar 9,60 10 14. marta 1997.
24. Grubisic Sonja Dipl. hemicar 8,04 10 11. aprila 1997.
25. Jovic Zorica Dipl. hemicar 7,78 10 18. aprila 1997.
26. Zivkovic Jelena Dipl. hemicar 8,46 10 21. aprila 1997.
27. Radjenovic Valentina Dipl. hemicar 8,58 10 25. aprila 1997.
28. Jovanovic Dragoljub Dipl. hemicar 7,09 9 30. aprila 1997.
29. Gruden Maja Dipl. hemicar 8,52 10 29. maja 1997.
30. Nikolic Helena Dipl. hemicar 8,25 10 30. maja 1997.
31. Miljkovic Milos Dipl. hemicar 8,40 10 6. juna 1997.
32. Popovic Dijana Dipl. hemicar 7,35 10 19. juna 1997.
33. Kundacina Olga Dipl. hemicar 8,40 9 10. jula 1997.
34. Bankovic Dragomir Dipl. hemicar 7,80 10 11. jula 1997.
35. Jevdjovic Milena Dipl. hemicar 7,60 9 16. jula 1997.
36. Kolovic Darko Dipl. hemicar 9,56 10 16. jula 1997.
37. Sabljarevic Mirjana Dipl. hemicar 8,72 10 17. jula 1997.
38. Vorkapic Branislava Dipl. hemicar 7,76 10 28. jula 1997.
39. Ducic Slavica Dipl. hemicar 7,40 9 5. septembra 1997.
40. Filimonovic Marijana Dipl. hemicar 8,08 10 9. septembra 1997.
41. Alavanja Dragomir Dipl. hemicar 7,74 8 15. septembra 1997.
42. Balaban Milica Dipl. hemicar 8,60 9 19. septembra 1997.
43. Loncaric Tatjana Dipl. hemicar 8,60 10 30. septembra 1997.
44. Pavicevic Olivera Dipl. hemicar 7,54 10 30. septembra 1997.
45. Antonijevic Milan Dipl. hemicar 8,68 10 30. septembra 1997.
46. Krstic Milena Dipl. hemicar 8,04 9 30. septembra 1997.
47. Petrovic Dragan Dipl. hemicar 7,12 8 30. septembra 1997.
1. Mladenovic Srdjan Prof. hemije 6,50 8 2. oktobra 1996.
2. Brankovic Djurdja Prof. hemije 8,20 9 2. oktobra 1996.
3. Mladenovic Milica Prof. hemije 8,36 10 11. oktobra 1996.
4. Knezevic Veroljub Prof. hemije 7,22 9 25. oktobra 1996.
5. Zezelj Dragica Prof. hemije 7,40 9 29. oktobra 1996.
6. Stojiljkovic Sladjana Prof. hemije 7,09 9 1. novembra 1996.
7. Mirkovic Brankica Prof. hemije 7,30 10 27. decembra 1996.
8. Markovic Biljana Prof. hemije 7,50 9 27. decembra 1996.
9. Despotovic Nikolina Prof. hemije 7,48 10 17. januara 1997.
10. Vuckovic Zorana Prof. hemije 7,12 9 25. februara 1997.
11. Latinovic Tatjana Prof. hemije 8,28 10 3. marta 1997.
12. Milivojevic Aneta Prof. hemije 7,63 10 6. juna 1997.
13. Milivojesvic Violeta Prof. hemije 7,52 10 6. juna 1997.
14. Spasic Zoran Prof. hemije 6,72 10 12. juna 1997.
15. Aleksic Gorica Prof. hemije 7,31 10 14. jula 1997.
16. Todorovic Borislav Prof. hemije 7,77 10 30. jula 1997.
17. Balaneskovic Danijela Prof. hemije 8,80 10 19. septembra 1997.
POSTDIPLOMSKE STUDIJE

Pregled broja upisanih studenata postdiplomskih studija u skolskoj 1995/96.godini

Studijska grupa Specijalisticke studije Magistarske studije
I i I2 godina
Magistarske studije
II godina
Budzet Samofinansiranje Budzet Samofinansiranje Budzet Samofinansiranje
Hemija 8 8 8 3 7
Biohemija 1 6 8 6 16
Ukupno 9 14 16 9 23


Pregled broja stecenih diploma na postdiplomskim i doktorskim studijama u skolskoj 1996/97. godiniStrucni naziv hemijskih nauka biohemijskih nauka ukupno
Specijalista 2 4 6
Magistar 10 8 18
Doktor 2 3 5
Specijalisticki radovi


Spisak odbranjenih specijalistickih radova u skolskoj 1996/97. godini


Malevic Nevena
23. decembra 1996.
Ispitivanje pogodnosti slozenih supstrata za biohemijsko i hemijsko dejstvo Thiobacillus ferrooxidans
Komisija: M. Vrvic, J. Vucetic i I. Karadzic


Balint Laura
27. decembra 1996.
Razrada postupka za dobijanje fibrinskog lepka
Komisija: V. Niketic, Lj. Mandic, M. Djokic i J. Taseski


Knezevic Veroljub
3. jula 1997.
Uticaj egzogenih i fizioloskih faktora na holelitijazu i sastav zucnog kamena
Komisija: V. Djurdjic; J. Vucetic i B. Talic


Filipovic Dragan
2. avgusta 1997.
Antibioticko dejstvo nekih domacih vrsta meda
Komisija: J. Vucetic, M. Vrvic i I. Karadzic


Ivankovic Vojkan
2. avgusta 1997.
Ispitivanje raspodele esencijalnih mikro i oligo elemenata i osnovnih nutritivnih komponenti
Komisija: J. Vucetic, M. Vrvic i I. Karadzic


Srdic Tatjana
9. septembra 1997.
Ispitivanje aktivnosti IgG F(ab)2 fragmenata izolovanih iz IgG HIV-1 pozitivnih i HIV-1 negativnih seruma
Komisija: R. Jankov i J. Vucetic


Magistarske teze

Spisak odbranjenih magistarskih teza u skolskoj 1996/97. godini


Miodragovic Djenana
3. oktobra 1996.
Sinteza, geometrijska i apsolutna konfiguracija novih moni i dinuklearnih kobalt (III) kompleksa sa S-tirozinom i S-fenilalaninom
Komisija M. Malinar; M. Celap i S. Sovilj.


Poznanovic Slobodan
3. oktobra 1996.
Izolovanje i karakterizacija lektina morske alge Udotea petolata
Komisija: M. Gasic; M. Cuperlovic i V. Niketic


Gavrovic Marija
4. Oktobar, 1996.
Izolovanje i imunohemijska karakterizacija baznih glikoproteina polena trave popinog praseta (Phleum pratense)
Komisija R. Jankov; S. Petrovic i V. Djurdjic

Nikolic Aleksandra
14. oktobra 1996.
Zastita od oksidacionog ostecenja u krvi ljudi sa neurodegenerativnim oboljenjima
Komisija: M. Vrvic; M. Spasic i B. Buzadzic


Zavisic Radmila
8. novembra 1996.
Promene u aktivnostima enzima kod osoba izlozenih parama zive
Komisija: V. Djurdjic; J. Vucetic i S. Spasic


Ristic Slavica
20. novembra 1996.
Aktivnost antioksidativnih enzima i formiranje glutationskog derivata hemoglobina (HbASSG) kod pacijenata obolelih od epilepsije na dugotrajnoj antiepilepticnoj terapiji
Komisija: M. Spasic, V. Niketic, M. Gasic i Z. Saicic


Dukic Sladjana
23. decembra 1996.
Dopaminergicka i serotonergicka aktivnost 5-supstituisanih benzimidazola i njihovih derivata
Komisija: V. Soskic; J. Joksimovic; G. Matic i B. Solaja


Cvetkovic Ana
25. decembra 1996.
Biohemijska karakkterizacija proteina slicnih taumatinu iz semena jecma
Komisija: V. Niketic, J. Hranisavljevic i J. Vucetic


Doknic Tatjana
9. aprila 1997.
Sinteza nekih laktonskih derivata monosaharaida
Komisija: S. Milosavljevic, N. Vukojevic i M. Hranisavljevic--Jakovljevic


Aleksic Nada
26. juna 1997.
Uticaj hemijskih i bioloskih cinilaca na enzimsku aktivnost otrova zmije Vipera ammodytes ammodytes (poskok)
Komisija: J. Vucetic, M. Cvetkovic i V. Djuric


Baosic Rada
23. juna 1997.
Uticaj sastava -diketonato i -ketoiminato kompleksa prelaznih metala na Rf-vrednosti koje su dobijene hromografijom na tankom sloju silika-gela
Komisija: Z. Tesic, G. Milovanovic, V. Vajs i D. Ivanovic


Vojislav Pejovic
21. jula 1997.
Sinteze i ispitivanje biblioteke peptoida, potencijalnih sekretagoga hormona rasta
Komisija: V. Soskic; J. Joksimovic i D. Sladic


Miljan Simonovic
21. jula 1997.
Kloniranje, ekspresija i interakcije sa -subjedinicom G proteina trece citoplazmaticne petlje dopaminskog D2 receprora coveka
Komisija: V. Soskic; J. Joksimovic i M. Spasic


Markovic Zorica
17. jula 1997.
Sinteza, kristalna struktura i karakterizacija kalijum-3-ditiokarboksi-3-aza-5-aminopen-taonata i odgovarajucih kompleksa Co(II), Ni(II) i Cu(II)
Komisija: M. Sljukic, K. Andjelkovic, S. Trifunovic i T. Sabo


Djurdjevic Aleksandra
8. septembra 1997.
Ispitivanje proteolitickih enzima srednjeg creva digestivnog trakta ksilofagnih larvi strizibube Morimus funereus
Komisija: R. Jankov, J. Ivanovic i D. Sladic


Todorovic Suzana
18. septembra 1997.
Uticaj polutanata: piridina, uree, olova, zive i kadmijuma na aktivnost Na+/K+ATPaze i Mn2+
Komisija: V. Djurdjic, F. Nikezic, Lj. Vujisic i A. Horvat


Miljevic Diana
24. septembra 1997.
Uticaj velicine helatnog prstena i njegovog bocnog niza u kobalt(III) kompleksima na njihovo ponasanje pri hromatografisanju metodom isoljavanja na tankom sloju silikagela
Komisija: G. Vuckovic, M. Celap i D. Veselinovic


Ivanovic-Burmazovic Ivana
29. septembra 1997.
Kompleksi dioksomolidena (VI) sa tridentatnim ONO hidrazonima
Komisija: V. Leovac; K. Andjelkovic i D. Sladic


Doktorske disertacije

Spisak odbranjenih doktorskih disertacija u skolskoj 1996/97. godiniRadomir Matovic
28. decembra 1996. godine
Slobodno radikalsko prosirivanje karbociklicnih prstenova
Komisija: Z. Cekovic; S. Milosavljevic; I. Micovic i M. Dabovic


Tatjana Glumicic
8. Januara 1997.
Poredjenje bituminoznih skriljaca Srbije na osnovu biomarkera kod indikatora porekla i sredine talozenja
Komisija: D. Vitorovic, M. Ercegovac, P. Pfendt i B. Jovancicevic


Nenad Dj. Tomasevic
30. Aprila 1997.
Prilog proucavanju biohemijskih efekata insulina: vezivanje lipida za proteine eritrocita pod uticajem insulina
Komisija V. Niketic, M. Spasic, G. Svijic i V. Vajs


Nikola Dogovic
29. Jula 1997.
Redoks reakcije i bioloski efekti prirodnih hinona
Komisija: M. Gasic, S. Milosavljevic i D. Sladic


Snezana Bajc:
31. jula 1997. godine
Proucavanje oksidacionih proizvoda kerogena kao prekusorskih indikatora
Komisija: D.Vitorovic: J. Jovanovic i P. Pfendt


Olga Cvetkovic:
1. avgusta 1997. godine
Proucavanje uticaja hemijske i bioloske demineralizacije sedimenata na sastav i strukturu kerogena
Komisija: D. Vitorovic; J. Vucetic i V. Jovic


PREGLED NASTAVNIH OBAVEZA - PREDAVANJA I VEZBE

U SKOLSKOJ 1995/96. GODINI
3
Red.broj Nastavnik i saradnik u zvanju Predmet broj casova u semestru
zimski letnji
1. dr Jovan Vucetic redovni profesor Mikrobiologija i mikrobioloska hemija
Biohemija hrane i ishrane
Biotehnoloska i industrijska biohemija

2
2

1
2. dr Miroslav Gasic, redovni profesor, akademik Organska hemija (mol. biologija) 2 3
3. dr Ratko Jankov, redovni profesor Hemija prirodnih proizvoda (hemija)
Hemija prirodnih proizvoda (profesor hemije)
Hemija prirodnih proizvoda (biohemija)
Imunohemija (biohemija)
3

3

24
4. dr Ivan Juranic, redovni profesor Teorija hemijske veze
Fizicka organska hemija
1
3
2
5. dr Slobodan Milosavljevic redovni profesor Instrumentalne strukturne metode 3 3
6. dr Ivan Micovic, vanredni profesor Organska hemija (fizicka hemija)
Primenjena organska hemija
2
3
2
7. dr Petar Pfendt, redovni profesor Industrijska hemija
Hemija zivotne sredine I
Hemija zivotne sredine (prof. Hemije)
Odabrane oblasti primenjene hemije
2
3

1,5
2
1
2
8. dr Zivorad Cekovic, redovni profesor Organske sinteze (hemija) 2 2
9. dr Tibor Pastor, redovni profesor Kvantitativna hemijska analiza (hemija, profesor hemije)
Analiticka hemija(fizicka hemija)
2

1
3

1
10. dr Snezana Bojovic, docent Istorija hemije (prof. hemije, fizika hemija, hemija-biologija)
Metodika nastave hemije (prof. hemije)
2

2
3

2
11. dr Miroslav Vrvic, vanredni profesor Osnovi biotehnologije
Biotehnoloska i industrijska biohemija
Mikrobiologija i mikrobioloska hemija
Biohemija hrane i ishrane
3 + 5v


4v

1 +4v
6v
12. dr Gordana Vuckovic, vanredni profesor Opsta i neorganska hemija (biologija)
Neorganska hemija I (biohemija)
4
4
13. dr Ljiljana Dosen-Micovic, vanredni profesor Organska hemija III (biohemija)
Skolski ogledi u nastavi hemije (fizika-hemija, hemija-biologija, prof. hemije)


2+7
2+1
14. dr Mijat Malinar, vanredni profesor Opsta i neorganska hemija (fizika-hemija, hemija-biologija) 4 4
15. dr Aleksandar Milovanovic, vanredni profesor Organska hemija (biologija) 4
16. dr Vesna Niketic, vanredni profesor Biohemija (hemija)
Biohemija I (biohemija)
Biohemija i biofizika makromolekula (biohemija)
1
4
2
17. dr Svetozar Niketic, vanredni profesor Racunarsko modeliranje hemijskih sistema
Racunarska hemija
Koordinaciona hemija
Neorganska hemija II (biohemija)
Racunari u biohemiji
2p+4v

2
2

2


2
18. dr Predrag Polic, vanredni profesor Hemija vode
Industrijska hemija sa hemijom zivotne sredine
Hemija zivotne sredine
3
2

2

2

2
19. dr Lidija Pfendt, vanredni profesor Kvalitativna hemijska analiza
Osnovi hemije i Hemija (fizika)
Ravnoteze u analitickoj hemiji


2
2
4
20. dr Radomir Saicic, vanredni profesor Sinteze kompleksnih organskih jedinjenja 3
21. dr Marija Todorovic, vanredni profesor Analiticka hemija II (biohemija)
Opticke metode
4+1
1,5+3
22. dr Bogdan Solaja, vanredni profesor Organska hemija I
Organska hemija II
4

4
23. dr Vukic Soskic, vanredni profesor Eksperimentalna biohemija Mehanizmi dejstva fizioloski aktivnih supstanci (biohemija, hemija) 3
2
24. dr Vlatka Vajs, vanredni profesor do 1/3 radnog vremena Instrumentalne strukturne metode (prof. hemije, fizika-hemija, hemija-biologija, biohemija) 4 2
25. dr Nikola Milic, vanredni profesor do 1/3 radnog vremena Neorganska hemija III
Neorganska hemija IV
2
3
2
26. dr Mihajlo Spasic, vanredni profesor do 1/3 radnog vremena Biohemija III (biohemija)
Biohemija
2
2
27. dr Katarina Andelkovic, docent Neorganska hemija (fizicka hemija)
Hemija cvrstog stanja
2
3
2
28. dr Vojka Antonijevic, docent Kvantitativna hemijska analiza (fizika-hemija, hemija-biologija)
Instr. metode hemijske analize


1,5+2,5
2
29. dr Snezana Zaric, docent Koordinaciona hemija
Neorganska hemija III
Racunarska hemija
8v
3v


9v
30. dr Branimir Jovancicevic, docent Organska geohemija sa hemijom goriva
Hemijska tehnologija (fizika)
Osnovi hemijske tehnologije (fizika)
3
3
3
31. dr Ljuba Mandic, docent Biohemija (prof. hemije)
Metodika nastave hemije (fizika-hemija, hemija-biologija)


2
3
2
32. dr Rado Markovic, docent Stereohemija
Organska hemija III (hem/biol, fizika-hemija)
2
2
2
2
33. dr Dusanka Milojkovic-Opsenica, docent Kvalitativna hemijska analiza 6v 8v
34. dr Snezana Nikolic-Mandic, docent Kvantitativna hemijska analiza 12 12
35. dr Vladimir Pavlovic, docent Organska hemija I (biohemija)
Organska hemija II

4
4
36. dr Djordje Petrovic, docent Enzimologija I (biohemija)
Hemija prirodnih proizvoda (fizika-hemija, hemija-biologija)
2
2
37. dr Tibor Sabo, docent Neorganska hemija I 12v 8v
38. dr Dusan Sladic, docent Bioorganska hemija 3
39. dr Sofija Sovilj, docent Neorganska hemija I
Neorganska hemija II
5
4
40. dr Zivoslav Tesic, docent Mikrometode i metode odvajanja
Kvalitativna hemijska analiza (hemija/fizika i hemija/biologija)
Analiticka hemija I (biohemija)
3p6v
22
41.* dr Jasna Djonlagic, docent do 1/3 radnog vremena Hemija polimera 2
42.* dr Olgica Nedic, docent do 1/3 radnog vremena Patoloska biohemija 4
43. dr Zoran Vujcic, asistent Hemija prirodnih proizvoda (hemija)
Eksperimentalna biohemija
Biohemija
8

3

8
44. dr Nenad Tomasevic, asistent Biohemija i biofizika makromolekula (biohemicari)
HPP (hemija/fizika, hemija/biologijai)
Biohemija 1 (biohemicari)


10
4


12
45. dr Ismet Hodzic, asistent Neorganska hemija III
Neorganska hemija IV
9
3
9
46. mr Ksenija Babic, asistent Na porodiljskom odsustvu
47. mr Ilija Brceski, asistent Neorganska hemija I i II (biohemija) 8 6,5
48. mr Marija Gavrovic, asistent Imunohemija
Biohemija
Meh. dejstva fiziol. aktiv. supstaci

8
4
12
49. mr Dejan Djokovic, asistent Instrumentalne strukturne metode 6 8
50. mr Vukosava Zivkovic-Radovanovic, asistent Kvalitativna hemijska analiza 8 16
51. mr Mario Zlatovic, asistent Organska hemija I i II, (hemija, prof. hemije)
HemNet
12
12
8
8
52. mr Olja Popovic; visi predavac engleskog jezika Engleski jezik 10 10
53. mr Jasminka Korolija, asistent Skolska praksa
Metodika nastave hemije
Skolski ogledi u nastavi hemije

4
6
11
54. mr Vojin Krsmanovic, asistent Odabrane oblasti primenjene hemije
Industrijska hemija
6
9
55. mr Dragan Manojlovic, asistent Kvantitativna hemijska analiza 12 9
56. mr Dragana Milic, asistent Organska hemija I 12 12
57. mr Verica Milicevic, asistent Kvantitativna hemijska analiza 12 9
58. mr Zoran Miodragovic, asistent Hemija za fizicare
Opsta i neorganska hemija(biol.) i Neorganska hemija (fizika)


9
3
59. mr Djenana Miodragovic, asistent Opsta i neorganska hemija (fizika-hemija, hemija-biologija) 12 12
60. mr Aleksandar Nikolic, asistent Opsta i neorganska hemija (biologija)
Neorganski materijali (hemija)
Racunarska hemija
9
2


9
61. mr Goran Petkovic, asistent Analiticka hemija (fiz. hemija) 16 8
62. mr Aleksandar Popovic , asistent Zaposlen od jula 1997
63. mr Goran Roglic, asistent Organska hemija 8 12
64. mr Srdjan Stojanovic, asistent Enzimologija (biohemicari)
Racunari u biohemiji (biohemicari)
8

4
65. mr Vele Tesevic, asistent Instrumentalne strukturne metode 6
66. mr Dragica Sisovic; asistent Metodika nastave hemije (fizika-hemija)
Skolska praksa
Skolski ogledi u nastavi hemije
4

7
4
3
67. mr Vesna Antic, asistent, do 1/3 radnog vremena Hemija polimera 4
68. Rada Baosic, asistent-pripravnik Kvantitativna hemijska analiza 12
69. Suzana Burojevic, asistent-prip. Analiticka hemija II (biohemicari)
Analiticka hemija I i II (fizikohem.)
12
70. Zeljko Vitnik, asistent-pripravnik Teorija hemijske veze
Fizicka organska hemija
Kvantna organska hemija
Organska hemija (fizika/hemija i biologija/hemija)
3
5
4
3


8
71. Sanja Grguric, asistent - pripravnik Opsta i neorganska hemija (biol.)
Neorganska hemija
3
8


8
72. Ivana Ivanovic, asistent-prip. Na porodiljskom odsustvu
73. Aleksandra Kandic, asistent Analiticka hemija (biohemicari) 12
74. Veselin Maslak, asistent-pripravnik Organske sinteze 20 20
75. Ivana Milovanovic, asistent-pripravnik Kvalitativna hemijska analiza
Analiticka hemija (fiz.hem.)

8
8
76. Dejana Mokranjac, asistent - pripravnik Hemija prirodnih proizvoda 10 12
77. Tatjana Bozic, asistent-pripravnik Organska hemija (mol. biologija)
Bioorganska hemija
14
6
10
78. Ferenc Pastor , asistent-pripravnik Kvantitativna hemijska analiza
Analiticka hemija (fiz.hemija)
8
8

12
79. Goran Petrovic, asistent-pripravn. Organske sinteze 20 20
80. Ljubica Tasic, asistent-pripravnik Organska geohemija sa hemijom goriva
Industrijska hemija sa hem. ziv. sred.(hemija-biologija, fizika hemija)
Hemija vode i otpadnih voda
126

6
81. Snezana Trifunovic, asistent-prip. Mikroanalize 12 12
82. Tanja Cirkovic, asistent - pripravnik Hemija prirodnih proizvoda 10 12
83. Zorana Ferjancic, asistent - pripravnik Organska hemija (biolozi) 10
84. dr Miodrag Djermanovic, naucni saradnik Preparativna organska hemija 14 14
85. dr Petar Radivojsa, visi naucni saradnik Skolski ogledi u hemiji
Demonstracioni ogledi
3
3
86. dr Milica Rajkovic, naucni saradnik Organska hemija (mol.Biologija)
Organska hemija I i II (biohemija)
6
10
12
87. dr Joze Forsek, naucni saradnik Organska hemija (molek.biol.) 4
88. Vladimir Beljanski, strucni saradnik Neorganska hemija
Hemija cvrstog stanja
8
6
8
89. Milan Nikolic, strucni saradnik HPP (hemija/biologija, hemija/fizika)
Biohemija (hemija)
10
12
90. Radivoje Prodanovic, strucni saradnik Biohemija 14
91. Violeta Stefanovic, strdjcni saradnik Ravnoteze u analitickoj hemiji
Kvalitativna hemijska analiza
Analiticka hemija 1
4
8
6
NASTAVA NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA DRUGIH FAKULTETA


Dr Jovan I. Vucetic, red. prof. i Dr Miroslav M. Vrvic, docent: Poglavlja iz endokrinologije-biohemijska uloga mikroelemenata, Katedra za endokrinologiju, Medicinski fakultet, Beograd.

Dr Miroslav M. Vrvic, docent: Fermentacioni procesi, Tehnoloski fakultet, Leskovac.

NAGRADE U SKOLSKOJ 1995/96. GODINI
Povodom proslave 100 godina Srpskog hemijskog drustva, izmedju ostalih dodeljena su i sledeca priznanja:

- SIMBOL ZAVALNOSTI Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

- JUBILARNA MEDALJA PRIZNANJA I ZAHVALNOSTI Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

- JUBILARNA MEDALJA SRPSKOG HEMIJSKOG DRUSTVA

 • Dragomiru Vitorovicu
 • Zivoradu Cekovicu
 • Miroslavu Gasicu
 • Ivanu Micovicu
 • Bogdanu Solaji
 • Petru Dvornicu
 • Mihailu Mihailovicu
 • Vladimiru Pavlovicu
 • Ljubinki Lorenc
 • Snezani Bojovic
 • Milenku Celapu
 • Ratku Jankovu
 • Milutinu Stefanovicu
 • -MEDALJA ZA IZUZETNE REZULTATE U NASTAVI I ZA USPESNU POPULARIZACIJU HEMIJE MEDJU OMLADINOM

 • Petru Radivojsi
 • Ljubi Mandic
 • Vojinu Krsmanovicu
 • Jasminki Koroliji
 • - POVELJA SRPSKOG HEMIJSKOG DRUSTVA

 • Vladimiru Andrejevicu
 • Vojinu Krsmanovicu
 • Mijatu Malinaru
 • Nikoli Milicu
 • Gordani Milovanovic
 • Radomiru Saicicu
 • Dusanu Sladicu
 • Petru Pfendtu
 • Vesni Niketic
 • Ivanu Juranicu
 • Vojki Antonijevic
 • Jasminki Korolija
 • Ljubi Mandic
 • Tiboru Pastoru
 • Tomislavu Janjicu • 5. IZDAVACKA DELATNOST

  U toku skolske 1996/97. godine Hemijski fakultet je nastavio sa izdavackom aktivnoscu. Funkciju Izdavackog saveta je vrsilo Nastavno-naucno vece fakulteta. Prihvacene su recenzije nekoliko tekstova, a u toku ove skolske godine izdati su sledeci naslovi:

  I.Juranic: Hemijska veza. Hemijski fakultet, Beograd 1997.g.

  V.Djurdjic, S.Borozan: Praktikum iz Biohemije (za studenta studijskih grupa Biologija-hemija i Fizika-hemija). Hemijski fakultet, Beograd 1997

  G.Milovanovic, Lj.Micovic, S.R.Niketic: Hemijski fakultet - opsti informator (II izdanje). Hemijski fakultet, Beograd 1997.  Aktivnost saradnika Hemijskog fakulteta preko drugih izdavaca:

  B. Solaja: prevod knjige Organska hemija od K.P.C.Volhard-a I N.E.Shore-a. Hajdigraf, Beograd 1996.g. (Hemijski fakultet je vlasnik celokupnog tiraza)

  S. Bojovic: Redaktor monografije Istorija hemije i hemijske industrije-istorijska gradja, SHD Beograd, 1997

  J. Korolija, D. Danilovic, Hemija - zbirka problemskih zadataka za osnovnu skolu, NNK, Beograd, 1997.

  A.Milovanovic, M.Pastor, Organska hemija za studente hemije i medicine, od G.A.Taylor-a, Trece prosireno izdanje. "Naucna knjiga", 1996.

  V.Pavlovic, R.Markovic, Organska hemija za II, ili II, ili IV razred srednje skole. IV Izdanje, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd 1966.

  V. Pavlovic: Tehnicki urednik publikacija:

  - Monografija: Hemija i hemijska industrija u Srbiji. Istorijska gradja. (Monografija izdata u povodu 100-godisnjice Srpskog hemijskog drustva - urednik, akademik Dragomir Vitorovic).

  - Dr Silvija Mirkovic i dr Gordana Pavlovic, Hemijski praktikum (za studente stomatologije).

  Recenzentska delatnost:

  S. Bojovic: Clan redakcionog odbora casopisa "Flogiston"

  I. Juranic: Recenzent za naucni casopis Jorurnal of Organic Chemistry, Americkog hemijskog drustva.

  S. Sovilj: Recenzija Zbirke resenih zadataka za prijemni ispit iz hemije autora M.Isakovic i G.Isakovic, GIP Kultura, Beograd, 1997.


  6. IZVESTAJ O NAUCNOISTRAZIVACKOM RADU
  Naucnoistrazivacka i strucna delatnost

  Naucna aktivnost na Fakultetu obavljala se preko projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije. Nastavljen je rad na projektima iz oblasti osnovnih istrazivanja cije je finansiranje zapoceto 1996.g, a na kojima je angazovana vecina nastavnika i saradnika Fakulteta, dovrseni su strateski projekti i izvrseno je prijavljivanje za novi ciklus strateskih projekata, a zapoceta su istrazivanja na prihvacenim jednogodisnjim inovacionim projektima. Najbliza saradnja je kao i do sada ostvarena sa Centrom za hemiju IHTM-a, koji je koordinator za 3 od 6 fundamentalnih projekata finansiranih od strane MNT Srbije. Centar za hemiju je takodje koordinator za 3 od 5 novih inovacionih projekata, kao i za nekoliko ranije zapocetih strateskih, saveznih i drugih projekata.

  U toku skolske 1996/97 godine uradjeno je preko 400 gasno-hromatografsko / maseno spektrometrijskih analiza od cega je 45 spektara razlicitih jedinjenja izdvojeno za datoteku.  Naucnoistrazivacki i strucni projekti u skolskoj 1996/97. godini


  Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije: Projekti iz oblasti osnovnih istrazivanja

  A. Projekti za koje je Hemijski fakultet koordinator:

  1. Eksperimentalna i teorijska istrazivanja bioloski znacajnih molekula i model - sistema. Oznaka projekta: 02E09. Rukovodilac R.M. Jankov.

  2. Razrada savremenih alitickih metoda, postupaka i senzora, njihovo izucavanje i primena. Oznaka projekta: 02E36. Rukovodilac projekta T.Pastor.  B. Projekti koji se obavljaju u saradnji sa Centrom za hemiju IHTM-a, i za koje je koordinator IHTM

  3. Ispitivanje prirodnih proizvoda iz domacih biljnih i zivotinjskih vrsta i zemljine kore. Oznaka projekta: 02E24 (osnovne nauke, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, rukovodilac akademik M. Gasic).

  4. Organske sinteze. Oznaka projekta: 02E23. Rukovodilac: prof. dr Zivorad Cekovic

  5. Proucavanje biosinteze i degradacije kod specificnih fiziolosko-biohemijskih grupa mikroorganizama i njihova primena, Projekat osnovnih istrazivanja MNT Srbije broj: 02M22PT3 M.M.Vrvic (rukovodilac), J.Vucetic et al .  Projekti za koje su koordinatori druge NIO

  6. Sinteza, struktura i svojstva koordinacionih jedinjenja i drugih supstanci. Oznaka projekta: 02E35. Rukovodilac: prof. dr Vukadin Leovac, PMF, Novi Sad. Koordinator: Institut za hemiju, PMF, Novi Sad. Napomena: U ovaj projekat je odlukom Ministarstva ukljucen projekat predlozen od strane Hemijskog fakulteta: Sinteza, struktura i svojstva neorganskih i drugih supstanci (Rukovodilac pok. prof. Bogdan Prelesnik)

  7. Modeliranje, kontrola i zastita zivotne sredine. Oznaka projekta 02M14. Rukovodilac: dr Zorka Vukmirovic. Koordinator: Institut za fiziku, Zemun.  Projekti Saveznog ministarstva za nauku:

  8. Spektroskopija fizicko-hemijskih procesa i stanja, strukture i energetike sistema. Oznaka projekta 02E17 Rukovodilac: dr Kiro Zmbov. Koordinator: Institut, Vinca  Inovaconi projekti:

  1. Sinteza i razvoj analitickih postupaka za ispitivanje stabilnosti i citotoksicne aktivnosti citostatika na bazi platine (cis-Platina). Oznaka projekta: I.3.1262. Rukovodilac: docent dr Zivoslav Tesic. Koordinator: Hemijski fakultet, Beograd

  2. Kvantitativna metoda za odredjivanje etil karbamata u rakiji. Oznaka projekta: I.3.1714. Rukovodilac: v.profesor dr Vlatka Vajs. Koordinator: IHTM

  3. Emulgatori sredstava za zastitu bilja. Oznaka projekta: I.5.1578. Rukovodilac: v.naucni saradnik dr Milan Dabovic, IHTM. Koordinator: IHTM

  4. Kloniranje, ekspresija i preciscavanje RNA polimeraze bakteriofaga T7. Oznaka projekta: I.3.1737. Rukovodilac: naucni saradnik dr Suren Husinec, IHTM. Koordinator: IHTM

  5. Proizvodnja psenicnog brasna obogacenog selenom. Oznaka projekta: I.3.1711. Rukovodilac: visi naucni saradnik dr Ivana Djujic, IHTM. Koordinator: IHTM

  Medjunarodni projekat Hemijskog fakulteta

  Conformational analysis of 2,4,6,8-tetraoxatriciycloalcane and its metal complexes, u saradnji sa Kritskim Univerzitetom u Heraklionu, na osnovu protokola o bilateralnoj naucnoj saradnji izmedju Jugoslavije i Grcke. Rukovodilac S.Niketic

  Ostali projekti Hemijskog fakulteta

  M.Todorovic, P.Pfendt, V.Krsmanovic, D.Manojlovic: Medjulaboratorijska uporedna ispitivanja. Projekat Hemijskog fakulteta finansiran od veceg broja zainteresovanih firmi.

  Studija zagadjenosti reke Tise (Ministarstvo za zivotnu sredinu Republike Srbije), (rukovodilac teme P.Pfendt).

  Iznalazenje, razvoj i sinteza laboratorijskih kolicina razlicitih dijagnostika za test penicilinskih i drugih alergija. Rukovodilac R.M. Jankov. Koordinator Zavod za serume i vakcine Torlak, Beograd.

  Osvajanje nove tehnologije iz oblasti mikrotalasne tehnike. Rukovodilac R.M. Jankov. Koordinator Institut za fiziku, Zemun

  Unapredjenje i razvoj proizvodnje bakra i zlata iz sirovina RTB Bor biohidrometalur kim metodama. Projekat HK "Rudarsko-topionicarskog basena" Bor broj: 1291 od 07. 06. 1996. (Rukovodilac: v.profesor dr Miroslav Vrvic).  Ostali projekti koji se odvijaju u saradnji sa Centrom za hemiju IHTM-a i za koje je koordinator IHTM

  Projekti SANU

  Makroprojekat Uticaj molekulske strukture na hemijsku reaktivnost, biolosku aktivnost i fizicke osobine organskih jedinjenja i prirodnih proizvoda (SANU).

  Projekat: Transformacije organskih jedinjenja pomocu novih reagenasa i oksidacione i redukcione reakcije. Rukovodilac, akademik Mihailo Mihailovic.

  Projekat: Hemija i biohemija sterioda i hemijsko proucavanje domace flore. Rukovodilac, akademik Milutin Stefanovic.

  Projekat: Poreklo, struktura i osobine organskih supstanci sedimenata. Rukovodilac, akademik Dragomir Vitorovic.

  Projekti koje finansira Fond za tehnicko-tehnoloski razvoj Srbije:

  Razvijanje postupaka za dobijanje bioaktivnih supstanci za farmaceutsku i kozmeticku industriju. Oznaka projekta S3.02.24.256. Podprojekat: Sinteza tuberkulostatika izoniazida,rukovodilac B. Solaja. Podprojekat: Sinteza bioloski aktivnih aza- i aminosteroida, rukovodilac V.Pavlovic.

  Ostali projekti:

  Projektovanje i izrada postrojenja i tehnologije za proizvodnju hemikalija, prirodnih proizvoda i opreme za poboljsanje kvaliteta voda, Projekat "NRK-INZENJERING", d.o.o., Preduzeca za proizvodnju, istrazivanje, razvoj i inzenjering u oblasti hemije, biohemije, biotehnologije, hemijskog inzenjerstva i procesne opreme broj: 01/96 (Rukovodilac, v. prof.. Dr. Miroslav M.Vrvic )

  Veliki problem je bio sto ugovori za finansiranje projekata za osnovna istrazivanja nisu za 1997.g potpisani, tako da je finansiranje vrseno na osnovu ugovora za prethodnu godinu. Na ovaj nacin su osteceni istrazivaci, narocito najmladji, koji su stekli uslov da se prikljuce projektima. Drugi veliki problem je bilo neredovno finansiranje projekata, koje je kulminiralo prakticnim gubitkom sredstava namenjenih za projekte kroz kompenzacije izmedju Ministarstva za nauku i Ministarstva za prosvetu.  Institucije i firme sa kojima je ostvarena naucna saradnja u 1995/96. godini  - Jugoslovensko drustvo za biohemiju
  - FEBS
  - Komitet Balkanskih biohemijskih drustava
  - Chimie des Substances Naturelles, Centre National de la Recherche Scientifique, Gif-sur-Yvette, France).
  - Chemistry Department, University of Minnenesota, Minneapolis (SAD).
  - Fakultet za fizicku hemiju, Beograd;
  - Federal Institute for Geosciences and Natural Resourcers, Hannover, Nemacka
  - Fizicki fakultet, Beograd
  - "Flogiston" (casopis za istoriju nauka)
  - Freie Universität Berlin
  - IHTM, Centar za hemiju, Beograd;
  - Institut za fiziku, Zemun;
  - Institut ICN Galenika, Beograd;
  - Institut of Petroleum Chemistry, Tomsk, Rusija.
  - Institut "Vinca"
  - Masinski fakultet, Beograd
  - Muzej nauke i tehnike u Beogradu
  - Mayo klinika, Rochester, Minnesota (SAD)
  - NIS-Jugopetrol, Beograd;
  - NIS, Nafta-gas, Novi Sad.
  - Rafinerija nafte Pancevo
  - Srpsko hemijsko drustvo
  - Srpska akademija nauka i umetnosti
  - Texas A&M Univerzitet (SAD)
  - The University of Ilinois Chikago
  - University of South Florida, Tallahasse, (SAD)
  - Univerzitetu Tehnion, Haifa, Izrael,
  - Hemijski fakultet Kritskog Univerziteta u Heraklionu (Krit, Grcka)
  - Yonsei Universty, Seoul, Koreja
  - Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija
  - Flow Company, Portland, SAD
  - Hoffmann-La Roche, Bazel, Svajcarska  Monografski i pregledni clanci, poglavlja u knjigama


  V.Matic, M.M.Vrvic, Hemija i zdravlje, u Svet hemije-The World of Chemistry, V.Krsmanovic i dr. Ur-ci, SANU: Muzej nauke i tehnike, Beograd 1997, str. 72-79.

  Z. Cekovic, B. Jovanovic: Organska hemija (istorijski pregled) u knjizi "Hemija i hemijska industrija u Srbiji - istorijska gradja", izdavac SHD, Beograd, 1997, 161-206

  Z. Cekovic: Hemija: mogucnosti i izazovi. U katalogu: "Svet hemije" koji prati istoimenu izlozbu u Galeriji SANU, a povodom Stogodisnjice Srpskog hemijskog drustva, izdavac Muzej nauke i tehnike SANU, 1997, 15-24

  I.Juranic: "Ima li u kvantnoj teoriji mesta za strukturu molekula?'. U Svet hemije. Izdavaci: Srpska akademija nauka i umetnosti i Muzej nauke i tehnike, Beograd 1997.g, str. 25-32.

  M. Puric, P. Pfendt. P. Polic, "Effects of Tributaries on River Water/Sediment Interactions - a Multidimensional Presentations". In Geosciences and Water Resources: Enviromental Data Modeling, (C. Bardinet, J.J. Royer, Eds.), Springer - -Verlag, Berlin 1997. pp. 51-55.

  P. Pfendt, "Od hemije ka hemiji koja shvata zivotnu sredinu". Svet hemije, Srpska akademija nauka i umetnosti i Muzej nauka i tehnike, Beograd, str. 65-72.

  S. Bojovic, Istorija hemije u Srbiji do Drugog svetskog rata, Hemija i hemijska industrija u Srbiji - istorijska gradja, Srpsko hemijsko drustvo, Beograd, 1997, 1-72

  S. Bojovic, Nastava hemije na univerzitetima posle Drugog svetskog rata, Hemija i hemijska industrija u Srbiji - istorijska gradja, Srpsko hemijsko drustvo, Beograd, 1997, 223-274

  S. Bojovic, Milorad Jovicic, Zivot i delo srpskih naucnika, Srpska akademija nauka i umetnosti, Biografije i bibliografije, Knjiga II, Beograd, 1997, 371-397.

  P. Polic, S. Blagojevic: Teski metali u vodama, u Teski metali u zivotnoj sredini, Ed. Rudolf Kastori, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 49-94 (1997).

  T.J.Janjic, V.M.Zivkovic-Radovanovic and M.B.Celap. Planar salting-out chromatography (review), J.Serb.Chem.Soc. 62(I) (1997) 1-17.

  V.D. Krsmanovic: Hemija i nafta, U Svet hemije. Izdavaci: Srpska akademija nauka i umetnosti i Muzej nauke i tehnike, Beograd 1997.g, str. 54-55.

  V.D. Krsmanovic: Hemija i hemijska industrija, U Svet hemije. Izdavaci: Srpska akademija nauka i umetnosti i Muzej nauke i tehnike, Beograd 1997.g, str. 59-64.

  Vesna Niketic i Nenad Tomasevic: Struktura, biosinteza i funkcija glikozilfosfatidilinozitola (PI) u GPI-proteinima i GPI-lipidima iz membrana, Arh. farm., 1-2, 91-111 (1997)  Radovi objavljeni u medjunarodnim casopisima


  B.Solaja, D.Milic, M.Gasic: "A Novel m-CPBA Oxidation: p-Quinols and Epoxyquinols from Phenols". Tetrahedron Lett., 1996(21) 3765-3768.

  I.Tabakovic, E.Gunic, I.Juranic: "Anodic Fragmentation of Catharanthine and Coupling with Vindoline. Formation of Anhydrovinblastine" J. Org. Chem., 1997, 62, 947-953.

  D.Dumanovic, I.Juranic, D.Dzeletovic, V.M.Vasic, J.Jovanovic: "Protolytic constants of nizatidine, ranitidine and N,N'-dimethyl-2-nitro-1,1-ethenediamine; spectrophotometric and theoretical investigation". J. Pharm. Biomed. Anal., 1997, 15(11), 1667-1675.

  Lj.Dosen-Micovic, M.D.Ivanovic, G.M.Roglic, I.V.Micovic, Conformational Study of Fentanyl and Its Analogues.1. Conformational Space of N-Phenetyl Substituents. Electronic Journal of Theoretical Chemistry, 1, 199 (1996).

  Lj.Dosen-Micovic, M.D.Ivanovic, G.M.Roglic, I.V.Micovic: Conformational Study of Fentanyl and Its Analogues.2. Conformational Space and Electronic Properties of Ohmefentanyl, J. Serb. Chem. Soc., 61, 1075 (1996).

  Lj.Dosen-Micovic, I.V.Micovic: Conformational Study of Fentanyl and its Analogues. 3. Conformational Space and Electronic Properties of Carfentanil, 3-Carbomethoxy fentanyl and CH-fentanyl, J. Serb. Chem. Soc., 61, 1117 (1996).

  I.V.Micovic, Lj.Dosen-Micovic, P.J.Papic, J.M.Injac: 1,4-Addition of Hydrogen - Catalytic Hydrogenation of Azines to Azo Structures, J. Serb. Chem. Soc., 61, 1071 (1996).

  R. Matovic, Z. Cekovic: Free radical ring expansion and subsequent reactions of intermediary carbon radicals. J. Serb. Chem. Soc., (1996) 61, 1095.

  G. Petrovic, Z. Cekovic: Free radical alkylation of the remote nonactivated -carbon atom Tetrahedron Letters (1997) 38, 627

  Zorana Ferjancic, R. N. Saicic, Z. Cekovic: Free radical mediated construction of small ring compounds: The double annulation of bicyclo[3.1.0]hex-2-enes. Tetrahedron Letters (1997) 38, 4165.

  R. N. Saicic, Z. Cekovic: Cyclization/alkoxy radical fragmentation tandem: An efficient approach to the synthesis of bridged cyclooctane derivatives. J. Serb. Chem. Soc., (1997) 62, 727 (jubilarno izdanje).

  G. Petrovic, R. N. Saicic and Z. Cekovic: Free Radical Phenylthio Group Transfer to Nonactivated -Carbon Atom in the Photolysis Reactions of Alkyl Benzenesulfenates, Tetrahedron Letters,1997, 38, 7107

  V.Dragutinovic, M.M.Vrvic, O.Cvetkovic, J.Vucetic, D. Vitorovic, Bacterial depyritization of oil shale by Thiobacillus ferrooxidans, The effect of initial pH value, J. Serb. Chem. Soc. 462 (1997) 343.

  M. Gavrovic, T. Trtic, Z. Vujcic, S. Petrovic i R.M. Jankov: Comparison of Allergenic Potentials of Timothy Pollens (Phleum Pratense) from Different Pollen Seasons Collected in Belgrade Surroundings. Allergy, 52, 210 (1997).

  M. Radulovic, B. Ciric, A. Jurisic, R.M. Jankov, S. Apostolski, S. Zivancevic-Simonovic and Lj. Dimitrijevic: Expression of Y7 Idiotope on Igm Molecules from Cord Sera. Immunoregulation in Health and Desease, 205 (1997).

  Vuckovic M, Ponting J, Terman BI, Niketic V, Seif MW and Kumar S., Expression of the vascular endothelial receptor, KDR, in human placenta, J.Anatomy, 188, 361-366, 1996.

  Peric-Mataruga V., Blagojevic D., Spasic M. B., Hladni-Jankovic M. and Ivanovic, J. (1997). Effect of the host-plant on the antioxidative defence in the midgut of Lymantria dispar L. caterpillars of different population origins. J. Insect Physiol. 43, 101-106.

  Buzadzic B., Blagojevic D., Korac B., Saicic Z.S., Spasic M.B. and Petrovic V.M. (1997) Seasonal variation in the antioxidant defence system of the brain of the ground squirrel (Citellus citellus) and response to low temperature compared to rat. Comp. Biochem. Physiol. 117 C , 141-149.

  Saicic Z.S., Simovic M.O., Korac B., Blagojevic D., Buzadzic B., Spasic M.B. and Petrovic V.M. (1997) Activity of antioxidant defense enzymes and glutathione content in some tissues of the Belgrade (b/b) laboratory rat. Comp. Biochem. Physiol. 117C, 173-179.

  Jovanovic A., Grubor-Lajsic G., Djukic N., Gardinovacki G., Matic A. and Spasic M. (1997): The effect of selenium on antioxidant system in erythrocytes and liver of the carp (Cyprinus carpio, L.). Critical Reviews in Food Science and Nutrition 37, 443-448.

  Miljevic .D., Nikolic A., Damjanovic A., Saicic Z.S., Spasic M.B. and Paunovic V.R. (1997): Vitamin C and vitamin E in schizophrenic patients, Biol. Psychiatry 42: 1s-297s: 29-37.

  M. Lj. Mihailovic, S. Gojkovic, S. Milosavljevic and S. Konstantinovic, "Ring closure reaction of 4-tert-butyl-4-penten-1-ol and 4-tert-butyl-1-pentanol with lead tetraacetate", J. Serb. Chem. Soc. 61, 951 (1996).

  V. Bulatovic, N. Menkovic, D. Djokovic, S. Milosavljevic and V. Vajs, "Essential Oils of Anthemis carpatica", J. Essent. Oil Res.9, 397 (1997).

  Lidija B. Pfendt, Gordana V. Popovic, Violeta M. Stefanovic and Mirjana B. Rajic, "Determination of midazolam in pharmaceutical dosage forms by second-order derivative ultraviolet spectrophotometry", J. Serb. Chem. Soc. 62, 687-693 (1997).

  P.A. Pfendt, G.J. Devic, M.M. Saban, Z.V. Popovic, "Biomarkers of hard coal of Vrska ^uka (Serbia). I. Saturated hydrocarbons". J. Serb. Chem. Soc. 61, 987-999 (1996).

  B. Solaja, M. Djermanovic, D-M. Lim, Y-K. Paik, The synthesis and biological evaluation of 3-hydroxylanosta-7,9-dien-32-al, J. Serb. Chem. Soc., 1996, 61, 1095-1098.

  N. Todorovic, M. Stefanovic, B. Tinant, J-P. Declercq, M. Makler, B. Solaja, Steroidal geminal dihydroperoxides and 1,2,4,5-tetraoxanes: structure determination and their antimalarial activity, Steroids, 1996, 61 (12) 688-696.

  D. Milic, B. Solaja, Lj. Dosen-Micovic, B. Ribar, A. Kapor, D. Sladic, M. Gasic, Structure and reactivity of steroidal quinones, J. Serb. Chem. Soc., 1997, 621, 755-768.

  S. Dukic, S. Kostic-Rajacic, V. Soskic and J. Joksimovic, Synthesis and Binding Properties of 3- and 4-Substituted 1-{2-[5-(1H-benzimidazole-2-thione)]ethyl}-piperidines and related compounds, Archive Pharm. Pharm. Med. Chem. 330, 25-28, 1997.

  Sladjana Dukic, Miroslava Vujovic, Vukic Soskic and Jelena Joksimovic, Structure-affinity relationship studies on D2/5-HT1A receptor ligands. I. 4-(2-heteroaryethyl)-1-arylpiperazines, Arzneimittel Forschung- Drug Res. 47 (I) 239-243, 1997.

  S. Dukic, S. Kostic-Rajacic, V. Soskic and J. Joksimovic, Structure-affinity relationship studies on D2/5-HT1A receptor ligands. II. Effects of substitution in phenyl group of 4-(2-heteroarylethyl)-1-phenylpiperazines, J. Pharm. Pharmacol. 49, 1997.

  V. Soskic and J. Joksimovic, Novel Dopaminergic/Serotonergic ligands of 5-[2-(N,N-di-n-propylamino)-ethyl]benzimidazole series, J. Serb. Chem. Soc. 62, 831-838, 1997.

  N. B. Milic, Z. Djuricic, Anal. Chim Acta, 1996, 331, 23-32.

  Bogdan Prelesnik, Katarina Andjelkovic, Zorica Markovic, Tibor Sabo i Srecko Trifunovic, Potassium 3-Dithiocarboxy-3-Aza-5-Amino PenthanoateDihydrate, Acta Cryst., C53, 719 (1997).

  Sofija P.Sovilj, Gordana Vuckovic, Ksenija Babic, Tibor J.Sabo, Slobodan Macura and Nenad Juranic, Mixed-ligand Complexes of Cobalt(III) with Dithiocarbamates and a Cyclic Tetradentate Secondary Amine, J.Coord.Chem., 41 (1997)19-25.

  Zoran M. Miodragovic, Gordana Vuckovic, Petar N.Radivojsa Vukadin Leovac, Mixed Cobalt (III) Complexes with 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, J.Serb.Chem.Soc., 62 (1997) 403-408

  Tomislav J.Janjic, Gordana Vuckovic and Milenko B.Celap, RM-Pair Linearity and Proportionality Rule in Non-salting out Liquid Chromatography, J.Serb.Chem.Soc., 62 (1997) 495-502..

  Tomislav J.Janjic, Gordana Vuckovic and Milenko B.Celap, Application of the C18 Column Chromaography Mobile Phase Polarity PmN to Thin Layer Chromatography, J.Serb.Chem.Soc., 62 (1997) 683-686.

  Tomislav J.Janjic, Gordana Vuckovic and Milenko B.Celap, Log k Pair Linearity Rule and Proportionality Rule in C18 Column Chromatography. Jubilarna sveska J.Serb.Chem.Soc., 62 (1997) 897-903.

  Glumicic T., Jovancicevic B., Milojkovic S., Nedeljkovic J. and Ercegovac M. (1996) Investigation of the origin of Aleksinac oil shale organic matter. J. Serb. Chem. Soc. 61, 1011-1020.

  Jovancicevic B., Tasic Lj., Vujasinovic S., Matic I., Malovic D. and Pfendt P. (1996) A contribution to the elucidation of oil migration mechanisms through water-wet sediments: crushed rock environment as example. J. Serb. Chem. Soc. 61, 1021-1027.

  I. Grzetic, M. Pavicevic, P. Polic: Determination of arsenic sources by means of EPMA and its environmental impact in the Bor mining district (Serbia). Beitr. Elektronmikroskop. Direktabb. u. Analyse v. Oberfl. 29, 109-114 (1996).

  P. Polic, P. Pfendt: Alluvial aquifer contamination: Carbonates and easily reducible oxyhydroxides as heavy metal substrates. J. Serb. Chem. Soc. 61 (11) 1001-1013 (1996).

  R. Kljajic, Z. Masic, Z. Zunic, S. Pavlovic, M. Tosic, M. Mandic, V. Gordanic, P. Polic: Natural radionuclide emission from a coal power plant and the population exposure to external radiation in its vicinity. Envinron. Int. 22 (Suppl. 1) S227-S235 (1996).

  N. Susic, A. Spasojevic, P. Polic: A Possibility for obtaining Silicate Materials by Cold Sintering. Science of Sintering 28, Spec. Issue, 129-136 (1996).

  N. Susic, A. Spasojevic, P. Polic: The influence of high pressures on structural changes of some minerals. Eng. Geol. 46, 33-40 (1997).

  Beatrice Qicklet-Sire, Radomir N. Saicic and Samir Z. Zard: A Convenient Synthesis of Trifluoromethyl Aryl Sulfides, Tetrahedron Letters 1996, 9057.

  R. N. Saicic and S. Z. Zard: Total synthesis of ()-cinnamolide and ()-methylenolactocin - an approach to butenolides using S-alkoxycarbonyl xanthates, J. C. S. Chem. Communications 1996, 1631.

  R. N. Saicic: Synthesis of Bridged Cyclooctanone Derivatives via Alkoxy Radical Fragmentation, Tetrahedron Letters 1997, 38, 295.

  A. Liard, B. Quiclet-Sire, R. N. Saicic, and S. Z. Zard: A New Synthesis of -Tetralones, Tetrahedron Letters 1997, 38, 1759

  M. Bulatovic, K. Savikin-Fodulovic, N. R. Menkovic, D. V. Grubisic, D. D. Djokovic, V. E. Vajs, "Essential Oil of Achillea corabensis (Heimerl) Micevski", J. Essential Oil Res. 9, 537 (1997).

  P. Marin, B. Petkovic, V. Vajs, V. Tesevic, "Morphological and Phytochemical Analysis of Bornmuellera dieckii Degen (Brassicaceae), Bocconea 5, 568

  Tibor J. Sabo and Srecko R. Trifunovic, Preparation and characterization of meridional isomers of uns-cis-(ethilenediamine-N,N-di-3-propionato)cobalt(III) complexes with some -amino acids, J. Serb. Chem.Soc. 61 (1996) 1179

  B. Putnikovic, D. Sladic, M. Zlatovic, Lj. M. Ignjatovic, M.J. Gasic: Improved electrochemical epoxidation of cholesterol and avarol dimethyl ether, Journal of Serbian Chemical Society, 61(11) 1033 (1996).

  Petar N. Radivojsa: Investigations of the effect of the S-arginine chelate conformation on the optical activity of the tris(S-arginine)cobalt(III) diastereomers, J. Serb. Chem. Soc. 62 (5) 1045, 1997.

  I. Tabakovic, E. Gunic and M.J. Gasic: Anodic C16-C21 fragmentation of catharanthine in methanol. Synthesis of 16-methoxycleavamine., J.Chem.Soc., Perkin Trans. 2, 2741 (1996).

  M.J. Gasic and B. Putnikovic: Reduction of thiazolidine sulphones with methyltrichlorosilane/sodium iodide., J. Serb. Chem. Soc. 62, 117 (1997).

  D.R. Milic, M.J. Gasic, W. Muster, J.J. Csanadi and B. Solaja: The synthesis and biological evaluation of A-ring substituted steroidal p-quinones. Tetrahedron 53, 14073 (1997).

  S.Zaric and M.B.Hall, Ab Initio Calculations of the Geometry and Bonding Energies of Alkanes and Fluoroalkanes Complexes with Tungsten Pentacarbonyl", J. Phys. Chem., 101, 4646-4652 (1997).

  S.Zaric, M.Couty and M.B.Hall, Ab Initio Calculations of the Triplet State of Tungsten Pentacarbonyl Amine: A Model for the Unification of the Preresonance Raman and the Time-Resolved Infrared Experiments. J. Amer. Chem. Soc., 119, 2885-2888 (1997).

  S.Zaric and S.R.Niketic, The Anisotropic p-Effect of the Nitro Group in Ammine-nitro Cobalt(III) Complexes", Polyhedron, 20, 3565-3569 (1997).

  Ivan V. Micovic, Milovan D. Ivanovic, Goran M. Roglic, Vesna D. Kiricojevic and Jelena B. Popovic, "Preparation of Scondary Amnes Via Reductive Amination with Metalic Magnesium" , J.Chem.Soc., Perkin Transactions I, 265 (1996).

  Vukadin M.Leovac, Bela Ribar, Gyla Argay, Alojs Kalman, Ilija Brceski, Transition metal complexes with thiosemicarbaside - based ligands. Part 28: Syntesis and X-Ray crystal structure of the first phosphorus - bonded thiosemicarbazide complex: 2 -(diphenylphosphino) benzaldehide thiosemicarbazonato (1-) pyridinnickel (II) - nitrate, J.Coord. Chem. Vol.39, 1996. p. 11- 19.

  Rade Markovic and Biljana Rajkovic: "Synthesis of 2-aryl-substituted thiazolidine-4-carboxylic acids by intramolecular cycloaddition of in situ formed azomethine derivatives of l-cysteine". J. Serb. Chem. Soc. 62 957-964 (1997)

  Rade Markovic and Curtis B. Anderson " Structure-reactivity relationship in the Pd(II)-catalyzed carbonylation of cyclic and acyclic unconjugated dienes". J. Serb. Chem. Soc. 62 965-975 (1997)

  K. Radotic, J. Zakrzewska, D. Sladic, M. Jeremic, Study of Photochemical Reactions of Coniferyl Alcohol I. Mechanism and Intermediate Products of UV Radiation-Induced Polymerization of Coniferyl Alcohol, Photochem. Photobiol. 65, 284 (1997)

  Mihailo Lj. Mihailovic, Vladimir D. Pavlovic, Lidija G. Bondarenko-Gheorghiu, Natalija M. Krstic, Milan M. Dabovic, Ljubinka B. Lorenc, Synthesis of modified 5,10:8,14-bisfragmentation cholestane derivatives, J. Serb. Chem. Soc., 61, 941-946 (1996).

  Dj.Petrovic, The influence of Temperature and pH Alteration and the Presence of Glucose on the Activity of Human Beta-Glucuronidase, with Regard to Targeted Cancer Therapy with Glucuronides. J.Serb.Chem.Soc. 60 (12) 1075 (1996).

  Radovi stampani u casopisima nacionalnog znacaja


  N.Jocic, S.Sredojevic, J.Vucetic, M.Vrvic, C.Radenovic, Distribution of total and water soluble and insoluble phytin in maize hybrid seeds, J. Sci. Agric. Research, 457 (1996) 205.

  Tatjana Trtic, Sanja Vranjes, Marija Gavrovic, Zoran Vujcic, Ljiljana Vuksanovic, Spomenka Petrovic i Ratko M. Jankov: Analysis of Conditions for Forming Assay for Specific Ige Antibodies Determinations. Radiol. Arch. Srb.(RAS), 5, 986 (1996).

  Z. Djarmati, R.M. Jankov, J. Bozo, V. Nadjalin, G. Svrzic, A. Bocarov-Stancic: Primena rosmanola i srodnih jedinjenja iz zalfije (S. Officinalis L.) kao prirodnih antioksidanasa i konzervanasa u industriji mesa. Tehnologija mesa, 38, 15 (1997).

  T.J.Pastor, N.D.Popovic, G.M.Petkovic: Catalytic potentiometric titration of silver(I) by the spplication of iodide-catalysed manganese(III)-arsenic(III) indicator reaction in the presence of sulphura acid (Stampan je na madzarskom). Magyar Kém. Folyóirat, 102, 498 (1996)

  Vesna Niketic i Nenad Tomasevic, Struktura, biosinteza i funkcija glikozilfosfatidilinozitola (GPI) u GPI-proteinima i GPI-lipidima iz membrana, Arh. farm. 1-2, 91-111 (1997).

  V. Soskic and J. Joksimovic, A Simple procedure for the preparation of Themus flavus DNA polymerase, Jugoslav. Med. Biochem., 16, 143-146, 1997.

  I. Gutman, S. Bojovic, Prve publikacije Srpskog hemijskog drustva, Flogiston, 3 5 (1997) 132-146.

  D. Sisovic, S. Bojovic, Proveravanje znanja u nastavi hemije kroz demonstracione oglede, Nastava i vaspitanje, 1 (1997) 5-18.

  J. Korolija, B. Steljic, R. Kovacevic, Analiza tipova zadataka za proveru znanja iz hemije, Nastava i vaspitanje, 2-3 (1997) 313-324.

  Jovancicevic B., Glumicic T., Kasanin M., Polic P. i Vitorovic D. (1996) Interakcije bitumen-kerogen i bitumen-mineralna supstanca u aleksinackom bituminoznom skriljcu. Hemijska industrija, 50, (10) 410-413.

  Tibor Sabo, Dragica Minic i Srecko Trifunovic, Sinteza, karakterizacija i termicke osobine meridijalnog izomera uns-cis-(etilendiamin-N,N-di-3-propionato)((-amino-izobutirato)kobalt(III) semihidrata, Tehnika-Novi materijali 9-10 (1996) 4.

  P.Janackovic and V.Tesevic, Morfological and chemical variability of the populations of the Alyssum markgrafii Shulz (Brassicaceae), Bulletin de l' Institut et du jardin botaniques de l'Universite de Beograd, Tom XXIX, 187, (1997).

  M.J. Gasic: Jednoelektronske oksido-redukcije prirodnih hidrohinona i hinona. Glas SANU 58, 45 (1996)  Uvodna predavanja na naucnim skupovima medjunarodnog znacaja


  L. Bondarenko-Gheorghiu, V. Pavlovic, N. Krstic, Lj. Lorenc, M. Lj. Mihailovic, Stereoselective transformation of cyclodecene-1,4-dione systems, derived from steroids, to the corresponding spiro--lactones, 11th International Conference on Organic Synthesis, Amsterdam, 30 June-4 July, 1996. (Izvod: Book of Abstracts, PO-330, 464 (1996).

  M.M.Vrvic, V.F.Matic, J.I.Vucetic, Strategy on biotechnological production of organically bonded essential trace elements, Programme of the 25th ACHEMA '97, Biotechnology-Process Engineering/Bioreactors, Frankfurt am Main (Germany), June 11th, 1997, p. 29.

  S. Zaric, M.A.Pietsch, M.B.Hall, Ab initio and DFT Studies on Models for the Oxo-Transfer Reaction of Dioxomolybdenum Enzymes", NATO Advanced Research Workshop on Molecular Modeling and Dynamics of Biological Molecules Containing Metal Ions, San Miniato, Italy, 15-21 March, 1997.

  V.D. Krsmanovic, N. Jevtic, Lj. Peric and M.Todorovic: "Chemistry projects in Petnica science center - Yugoslavia". Second Symposium of Central and East European Countries: Science and Technology Education for Social and Economic Development, Lublin, Poland, June 2-5, 1997. Book of abstracts, 20.  Radovi saopsteni na medjunarodnim skupovima objavljeni u celosti


  V.Dragutinovic, O.Cvetkovic, V.Matic, D.Vitorovic, M.M.Vrvic, B.Potkonjak, Desilification of an oil shale by zymogenous siliceous microorganisms, in Proc. Int. Symp Environmental Biotechnology, Part II, H.Verachert, W.Verstraete Eds., Technological Institute, Oostende (Belgium) 1997, p. 439.

  M.M.Vrvic, V.F.Matic, J.I.Vucetic, Strategy of biotechnological production of organically bonded essential trace elements, in Abstract of the lecture group-Biotechnology of the International Meeting on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology, DECHEMA, Frankfurt am Main (Germany) 1997, p. M-15.30.

  Zunic Z., Blagojevic D., Spasic M.B., Djuric J., Nikolic A, Markovic S. and Saicic. Z.S. (1997): Low dose radiation effects on the activity of antioxidative difense in the blood of helthy examinees. In: Health Effects of Low Dose Radiation : Challenges for the 21st Century, Proceeding of Third Int. Conf., Stratford-upon -Avon, UK, pp 214-218.

  G. Boskov, M. Pavlovic, M. Kastratovic, P. Polic, D. Djordjevic: Dominant factors in the distribution of air pollutants at the Novi Sad Oil Refinery, XXII International symposium on environmental protection and invalidity prevention, Herceg-Novi, 18-20. VI 1997.

  S.Nurojevic, Lj.Vracar, N.Krstajic: Identification of Surface Processes at Pd-Ni Alloy Around The Reversible Potential. 192nd Meeting of The Electrochemical Society of Electrochemistry, Paris, Francuska, 1997.g.

  B. Jovancicevic, T. Glumicic, M. Kasanin, P. Polic, D.Vitorovic: Interactions of bound bitumen in the Aleksinac oil shale (Yugoslavia). XVIII International Meeting on Organic Geochemistry, Maastricht, 22-26. IX 1997. Proceedings 211-212

  A.K. Golovko, G.S. Pevneva and B. Jovancicevic (1997) Organic geochemistry of naphthalenes from crude oils recovered in the Pannonian Basin (Yugoslavia, Serbia). XVIII International Meeting on Organic Geochemistry, Maastricht, 22-26. IX 1997. Proceedings 787-788.

  Jovanicicevic B., Tasic Lj., Polic P., Susi N. and Malevic D. (1996) n-Alkane distribution in sediments of cut-off channel of the river Begej (Yugoslavia). 3rd International Symposium and Exhibition on Environmenmental Contamination in Central and Eastern Europe. Warsaw 10-13 Sept.. Proceedings 823-825.

  Jovanicicevic B., Tasic Lj., Polic P. Andjelkovic I. (1996) Migration and transformation mechanisms of organic matter in Danube alluvial sediments - identification of pollution sources (Oil rafinery Pancevo, Yugoslavia). 3rd International Symposium and Exhibition on Environmenmental Contamination in Central and Eastern Europe. Warsaw 10-13 Sept. Proceedings 825-827  Radovi saopsteni na medjunarodnim skupovima objavljeni u izvodu


  D.Jovanovic, R.Radovic, M.Dabovic, I.Juranic, Lj.Mares, M.Stankovic, B.Markovic, N.Jovanovic, T.Novakovic, D.Guzina: "Nickel Extraction from Spent Hydrogenation Catalysts and Synthesis of the New NICAT-2000 Catalyst". EUROPACAT-III; Third European Congress on Catalysis, Krakow, 31.08. - 6.09.1997. (T81)

  T.Pastor,V.Antonijevic, F.Pastor, Catalytic titrations of silver(I) by application of iodide-catalysed manganese(IV)-arsenic(III) indicator reaction in the presence of sulphuric acid. International Congrress on analytical Chemistry, Moscow, Russsia, June 15-2l, 1997- lzvod: Abstracts, Volume l, H-12.

  V.Antonijevic, S.Nikolic, T.Pastor, Bipotentiometric titrations of Arsenic(III) and Antimony(III) with dichromate in acid solutions. Internationa1 Congress on Analytical Chemistry, Moscow, Russia. June 15-21,1997- Izvod: Abstracts, Volume 1,G-40.

  T.Pastor, V.Antonijevic, Z.Kicovic, I.Ciric, D.Manojlovic, Kulometrijske redoks titracije u nevodenim rastvaracima. JUBlLARNI NAUCNI SKUP - Sto godina Srpskog hemijskog drustva, l897 - 1997, Beograd, 25 i 26. septembar 1997. Izvod: IZVODI, PS 96, str. 128.

  M. J. Malinar, G. Vuckovic, S. P. Sovilj i M. B. Celap, Kompleksi prelaznih metala sa amino-karboksilatnim, makro-ciklicnim i drugim ligandima, Jubilarni naucni skup, Sto godina Srpskog hemijskog drustva 1897-1997; Izvodi radova PS 86 (1997)

  J.Petrovic, J.Vucetic, M.Vrvic, M.Spasic, I.Djujic, Influence of radiotherapy on microelements in patients with lung cancer, Proc. 4th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Balkan J. Clin. Lab. 43 (1996) 167.

  S.Sredojevic, N.Jocic, C.Radenovic, J.Vucetic, M.Vrvic, The content of total energetic and reserve phosphorous in early maturity maiz hybrids of FAO maturity groups 100, 200 and 300, XVII Conference on Genetic, Biotechnology and Breeding of Maiz and Sorghum, Thessaloniki (Greece) 1996, p. 131.

  S.Vranjes, V.Matic, M.M.Vrvic, J.Vucetic, M.Muskatirovic, S. Brceska, Industrial experiments for obtaining a natural dietetic drink with organically bound selenium on the base of fermented malt extract, Programme and Abstract III Int. Symp. Selenium in geochemistry, Biology and Medicine, Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade 1996, p. 59.

  J.Petrovic, J.Vucetic, M.M.Vrvic, M.B.Spasic, I.Djujic, Lung cancer: Radiotherapy and selenium concentration in blood, Ibid, p. 74.

  V.Dragutinovic, M.M.Vrvic, O.Cvetkovic, B.Potkonjak, V.Matic, D.Vitorovic, Bacterial removal of the mineral components from an oil shale, Book of Abstracts of the 11th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Hellenic Biochemical and Biophysical Society, Thessaloniki (Greece) 1997, p. 84.

  S.D.Vujin, V.F.Matic, V.V.Dragutinovic, M.M.Vrvic, The abiotic ecological factors and microbiocoenosis of thionic bacteria in the deposits of oil shale and brown coal (Aleksinac, Yugoslavia), Book of Abstracts of the 8th European Congress on Biotechnology, N.Laszlo Ed., Hungarian Biochemical Society, Budapest (Hungary) 1997, p. 165.

  T. Cirkovic, Z. Vujcic, S. Petrovic i R.M. Jankov: Standardization of Elisa Tests for Monitoring the Altered Immunogenic Potential of Allergoids from Dactylis glomerata and Phleum pratense Pollens. Saopsteno na 4th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory federation, Budva (YU) 9-13.10.1996. Proceedings, BJCL, 3, 71 (1996), Abstract: 35

  M.Dj. Gavrovic, T.M.Trtic, Z.M. Vujcic, S.Z. Petrovic i R.M. Jankov: Examination of Cross-reactivity of Grass Pollens. Saopsteno na 4th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory federation, Budva (YU) 9-13.10.1996. Proceedings, BJCL, 3, 87 (1996), Abstract: 76.

  D. Mokranjac, Z. Vujcic, S. Petrovic i R.M. Jankov: Allergenic Changes Following Chemical Modifications of Phleum pratense Proteins. Saopsteno na 4th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory federation, Budva (YU) 9-13.10.1996. Proceedings, BJCL, 3, 87 (1996), Abstract: 77

  M. Gavrovic, S. Petrovic i R.M. Jankov : Examination of Microheterogeneity of Thimothy Allergens Group 4. Saopsteno na Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Rhodos (Grèka) 1-5.06.1997. Allergy (Supplement 37), 52 , 50 (1997), Abstract: 129.

  T. Cirkovic, M. Gavrovic, T.Trtic, R.M. Jankov i S. Petrovic: Comparison of Enzyme and Radio Immunoassays in Determination of Cross Reactivities of Two Grass Pollen Species. Saopsteno na Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Rhodos (Grèka) 1-5.06.1997. Allergy (Supplement 37), 52 , 50 (1997), Abstract: 130

  B. Ciric, A. Inic, R.M. Jankov, M. Radulovic, M. Petricevic, Lj. Dimitrijevic: Crossreactivity of Moab 202 with Molecules from Different Species. Saopsteno na 13TH European Immunnnology Meeting, Amsterdam (Holandija) 22-25.06.1997. Immunnology Letters (1-3), 56 , 377 (1997), Abstract: P.1.06.09

  Vesna Niketic, Nenad Tomasevic and Milan Nikolic: The glycosylphosphatydylinositol (GPI) binding to hemoglobin and membrane proteins in erythrocytes exposed to insulin, Balkan Biochemical Biophysacal Days, Solun 15-17 maj 1997., knjiga sinopsisa str. 54.

  Vesna Niketic, Nenad Tomasevic, Milan Nikolic, Natasa Desnica and Dragana Stanic, The effect of insulin on glycosylphosphatidylinositol (GPIi) addition to hemoglobin and membrane proteins: comparison between human and bovine erythrocytes, FEBS Advanced Course "Membrane Transport Processes and Signal Transduction", Bukurest, 24-31 avgusta 1997., knjiga sinopsisa str. 52.

  D. Milic, B. Solaja, M. Gasic, Steroidal Ring A Quinones and Epoxyquinols, 36th IUPAC Congress, Zeneva, 17-22. avgust, 1997. god.

  D. Milic, M. Gasic, Lj. Dosen-Micovic, B. Solaja, M. Zlatovic, Regioselektivnost nukleofilnih adicija na hinone, Naucni skup: 100 godina SHD.

  V Pejovic, V. Soskic, J. Joksimovic, Preparation and characterization of GHRP-6 specific antisera, 2nd International Symposium on Growth Hormone Secretagogues, February 13-16, 1997, Tampa, FL, USA, Abstr. 17.

  M. Simonovic, V. Soskic, J. Joksimovic, Interaction of Gai1, Gai2, Gao and Gas with the third intracellular loop of the human dopamine D2s receptor, Cogress of Molecular Medicine, May 3-5, 1997, Berlin, Abstr. 248, J. Mol. Med. 75, B-77, 1997.

  M. Roos, V. Soskic, J. Godovac-Zimmermann, Purification of Endotelin Receptors on oligo-(dT)-cellulose using oligo-(dA)-coupled ET-1, The Protein Society Second European Symposium, 12-16 April 1997, Cambridge, England, Protein Science, 6, Suppl.1, 52, 1997, Abst. 50.

  S. Dukic, V. Soskic, J. Joksimovic, Synthesis of D2/5-HT1A ligands by modifications of 4-(2-heteroarylethyl)piperazine, 17th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, August 24-29, 1997, San Francisco, California, FASEB J, 11, 1735, 1997.

  S. Kostic-Rajacic, V. Soskic, J. Joksimovic, Substituted benzimidazolethyl-phenyl-piperazines behaving as mixed dopaminergic/serotonergic ligands, First Italian-Swiss Meeting on Medicinal Chemistry, September 23-26, Torino, Italy, Abstr. A 30.

  D. Sisovic, S. Bojovic, The Contemporary Examination of Chemistry and Physics Knowledge by Means of Presentational Experiments, Second IOSTE Symposium Central and East European Countries, Lublin, Poland 2-5 June, 1997. Book of Abstracts 24.

  Lj. Mandic, J. Korolija, D. Danilovic, New Concepts in Chemistry Textbooks for the Pupils Age 13-14 in Yugoslavia, Second IOSTE Symposium Central and East European Countries, Lublin, Poland 2-5 June, 1997. Book of Abstracts 21.

  V.Milicevic, M.Todorovic, I.Holclajtner-Antunovic, R.Mihajlovic, The influence of organic solvent addition on analytical capabilities of AAS, International Congress on Analytical Chemistry, Moscow, June 1997. Izvod: Abstracts, L-63.

  I.Holclajtner-Antunovic, S.Razic, M.Todorovic, M.Stojiljkovic, V.Milicevic, The influence of ethanol on determination of trace elements in argon stabilized arc. International Congress on Analytical Chemistry, Moscow, June 1997. Izvod: Abstracts, L-62.

  M.Todorovic, V.Krsmanovic, P.Pfendt, D.Manojlovic, Determination of iron, aluminium and manganese in water. Results of interlaboratory study in Yugoslavia. International Congress on Analytical Chemistry, Moscow, June 1997. Izvod: Abstracts, N-58.

  K. Andjelkovic, S.R. Niketic, I. Ivanovic and B. Prelesnik, Akva(2',2'''-(2,6-piridindiildietiliden)dioksamohidrazide)copper(II) hydrate, Seventeenth European Crystallographic meeting, Lisboa 1997, Book of Abstracts, p. 112.

  L.B. Pfendt, Z Lj. Tesic, K. K. Andjelkovic, D. M. Milojkovic, T. J. Sabo, G.V. Popovic, M.B. Aleksic i T.J. Janjic: Sinteza i karakterizacija kompleksa prelaznih metala i liganada, Jubilarni naucni skup, sto godina srpskog hemijskog drustva, Beograd 1997, Izvodi str. 119.

  B. Jovancicevic, T. Glumicic, M. Kasanin, P. Polic and D. Vitorovic (1997) Interactions of bound bitumen in the Aleksinac oil shale (Yugoslavia). in Organic Geochemistry, Abstracts, 211-212.

  Polic P., Jovancicevic B., Tasic Lj., Susic N. i Grzetic I. (1997) Akvaticni sistemi: interakcije voda - sediment, Proslava sto godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, Izvodi, 152.

  I. Grzetic, M. Pavicevic, P. Polic: Determination of arsenic sources by means of EPMA and its environmental impact in the Bor mining district (Serbia). Beiträge zur elektronmikroskopischen Direktabbildung und Analyse von Oberflächen, Münster, 8-11. X 1996.

  P. Pfendt, P. Polic, B. Jovancicevic: Istrazivanje hemodinamike zagadjivaca. Sto godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 24-26. IX 1997.

  Lj. Mandic, D. Filipovic, R. Maksimovic: Urinary N-acetyl--D-glucosaminidase and isoenzymes in occupational Hg-exposition; 4th Meeting of the Balcan Clinical Laboratory Federation, Budva 1996, p 96.

  Lj. Mandic, D. Filipovic, R. Maksimovic, B. Milojevic: Increased urinary enzyme exretion in workers exposed to inorganic mercury and chrome; Balcan Biochemical Biophysical days, Solun 1997, p 116

  Lj. Mandic, D. Filipovic, R. Maksimovic, B. Radonjic: Sensitive indicators of inorganic mercury toxicity; International congress on analytical chemistry, Moskva 1997, p N-50

  Z. Cekovic, V. Maslak, R. N. Saicic: Sekvencione slobodno-radikalske reakcije 3-butenil radikala (1. deo): Stvaranje troclanih i petoclanih prstenova, Jubilarni naucni skup povodom 100 godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 25-26. septembar 1997., Izvodi radova, PS 7 (str. 39).

  R. N. Saicic, Z. Ferjancic, Z. Cekovic: Sekvencione slobodno-radikalske reakcije 3-butenil radikala (2. deo): Visestruke anelacije policiklicnih jedinjenja, Jubilarni naucni skup povodom 100 godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 25-26. septembar 1997., Izvodi radova, PS 8 (str. 40).

  G. Petrovic, R. N. Saicic, Z. Cekovic: Intramolekulske slobodno-radikalske reakcije. Alkilovanje i druge reakcije na neaktiviranom -ugljenikovom atomu, Jubilarni naucni skup povodom 100 godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 25-26. septembar 1997., Izvodi radova, PS 5 (str. 37).

  Tibor J. Sabo, Sanja R. Grguric, Srecko R. Trifunovic and Zivoslav Lj. Tesic, Mixed-ligand complexes of cobalt(III) with symmetrical (-diketonato and ethylenediamine-N,N'-di-3-propionato ligands, XXXII ICCC, Santiago de Chile (1997) p. 72.

  Tibor J. Sabo, A kinetic investigations of the tris(alkylxantato-S,S')cobalt(III) complex formation by the intralattice reaction, XXXII ICCC, Santiago de Chile, (1997) p. 129.

  K. Popov-Pergal, M. Pergal, D. Djokovic and J. Csanadi, Comparative N-Acylation of 5-arylidene-2,4-Thiazolinediones. 36th IUPAC Congress, Geneva, Switzerland, August (1997), Chimia 51, (1997), 446.

  V. D. Krsmanovic, M. Todorovic, D. Manojlovic, P.A. Pfendt; Caracterization of liquid fuels: results of interlaboratory study in Yugoslavia, International congress on analytical chemistry, Moscow, Russia, June 15-21, 1997, B-22

  V.D. Krsmanovic: "Quality system based on ISO 9000 standards: Contribution to scientific and technological literacy". Second Symposium of Central and East European Countries: Science and Technology Education for Social and Economic Development, Lublin, Poland, June 2-5, 1997. Book of abstracts, 20.

  M.Ristic, J. Knezevic, P. Marin, V. Vajs, D.Mitic, V.Tesevic and P.Janackovic. The Antibacterial activity of Phlomis fruticosa L.(Lamiaceae). Joint meeting of Phytochemical Society of North America and the Phytochemical Society of Europe, The Netherlands, Noordwijkerhout (1997)

  Lj. Dosen-Micovic, M.D.Ivanovic, I.V.Micovic, "Konformacije i elektronske osobine farmakoloski aktivnih analoga fentanila", Jubilarni naucni skup "Sto godina Srpskog hemijskog dru{tva 1897-1997", Izvodi radova, PS-11 (1997).

  I.V.Micovic, M.D.Ivanovic, G.Roglic, V.Kiricojevic, Lj.Dosen-Micovic, "Sineza analoga fentanila", Jubilarni naucni skup "Sto godina Srpksog hemijskog drustva 1897-1997", Izvodi radova PS-17 (1997).

  M.M.Rajkovic, Lj.B.Lorenc, A.Z.Milovanovic, M.Lj.Mihailovic, Kiselo-katalizovano premestanje nekih steroidnih izoksazolidina. Nsucni skup Sto godina SHD, Izvodi PS 14, 46, 1997.

  B.Jovancicevic, I. Brceski, K. Stojanovic, I. Andjelkovic, S. Veskovic, Purification of sulphuric acid used in oil rafinery alkylation, International Conference, Yugoslav oil industry and changes in central and eastern Europe, Proceedings-P2., V. Banja 1997. p. 183 -188.

  Snezana Zaric, M. B. Hall, Theoretical Studies on Models for the Oxo-Transfer Reaction of Dioxomolybdenum Enzymes, 2nd International Conference on Structural Molecular Biology, Wien, 1997 (September 10-15).

  Lj. Krstic, S. Sukdolak, S. Solujic, D. Sladic, Formiranje heterocikla kondenzovanih sa kumarinskim sistemom, Jubilarni naucni skup Sto godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd (1997), Izvodi radova, str. 50

  R. Kapetanovic, S. Popov, D. Sladic, Z. Kljajic, M.J. Gasic, Steroli zelene morske alge Ulva lactuca, Jubilarni naucni skup Sto godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd (1997), Izvodi radova, str.54

  Vladimir D. Pavlovic, Sasa B. Martinovic, Ljubinka B. Lorenc, Milan M. Dabovic, Mihailo Lj. Mihailovic, Sinteza 5-azasteroida, Jubilarni naucni skup: 100 godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 25-26. septembar 1997. (Izvod: Izvodi radova (Abstracts), PS 16, str. 48).

  Natalija M. Krstic, Ljubinka B. Lorenc, Lidija Bondarenko-Gheorghiu, Vladimir D. Pavlovic, Milan M. Dabovic, Ivan O. Juranic, Mihailo Lj. Mihailovic, Stereoselektivne transformacije ciklodecen-1,4-dionskih sistema, dobijenih iz steroida, do odgovarajucih spiro--laktona, Jubilarni naucni skup: 100 godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 25-26. septembar 1997. (Izvod: Izvodi radova (Abstracts), PS 12, str. 44).

  Mira S. Bjelakovic, Vladimir D. Pavlovic, Ljubinka B. Lorenc, Mihailo Lj. Mihailovic, Oksidativne -fragmentacije 14-hidroksi-5a-holestan-3-il-acetata, Jubilarni naucni skup: 100 godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 25-26. septembar 1997. (Izvod: Izvodi radova (Abstracts), PS 13, str. 45).  Uvodna predavanja na skupovima nacionalnog znacaja


  M.Vrvic, Trendovi u biohemiji, plenarno predavanje, Jugoslovensko drustvo za biohemiju, Hemijski fakultet, Beograd 14. 04. 1997.

  M.Vrvic, Sopstvene biotehnologije u primeni i mogucnost njihovog koriscenja u buducnosti, predavanje po pozivu, Naucno-strucni simpozijum:"Novi materijali: domaci razvoj-problemi i prednosti u odnosu na kupovinu inostranih znanja", Beogradski sajam, Beograd 23. 09. 1997.

  M.J. Gasic: Naturally occuring quinoid compounds and derivatives: structure-activity relationship. Jubilarni naucni skup 100 godina SHD, Beograd 25.-26. septembar 1997., Knjiga izvoda pp. 27

  Shuqiang Niu, Snezana Zaric, Douglas Strout, Craig Bayse, and MichaelB. Hall: Theoretical Studies on sigma-bond Metathesis, beta-hydrogen Transfer, and Insertion Reactions of the Cationic Iridium Complexes. 9th International Congress of Quantum Chemistry, Atlanta, 1997, (June 9-14).

  Ilija D. Brceski, Analiza voda - pristup i cilj, Predavanje po pozivu, Zbornik radova Savetovanje o merenju, mernim instrumentima regulacionoj tehnici i automatske obrade podataka u vodovodnim i kanalizacionim sistemima, Udruzenje za tehnologiju vode i sanitarno inzenjerstvo, Beograd ,1996. str. 191-196.  Radovi saopsteni na skupovima nacionalnog znacaja objavljeni u celosti


  V.Dragisic, P.Papic, B.Miladinovic, D.Milenic, M.Vrvic, Arsenske vode Crnog Vrha u Istocnoj Srbiji, u Zbornik referata XI jugoslovenskog simpozijuma o hidrogeologiji i inzinjerskoj geologiji, Knjiga I, Savez inzenjera rudarstva i geologije Jugoslavije, Beograd 1996, str. 579.

  Lj.Stevovic, L.S.Geric, I.O.Juranic i B.J.Drakulic: Projekat dvodimenzionalnog modela Stevovicevog ODG reaktora. XXIV Savetovanje sa medjunarodnim ucescem Zastita vazduha '96, Beograd, 1996. Knjiga radova str. 247-253.

  Spasic M.B. (1997): Molecular and physiological basic processes in the context of radiation protection. Vinca Inst. Nucl. Sci. Bull. 2. Suppl. 1: 503-508.

  Zunic Z.S., Mclaughlin J.P., Kovacevic M., Velickovic M., Benderac R., Gordanic V., Nikezic D., Perovic S., Simovic R., Radak B., Spasic M., Bekuzarov Dj., Pavlovic S., Demajo M., Bogdanovic R., Jovanovic T., Aleksic T., Kljajic R., Jovanovic S., Avramovic I., Ljubenov V., Mandic M., Lucic R. and Alavantic D. (1997) Research proposal for national radon programme in Yugoslavia. Vinca Inst. Nucl. Sci. Bull. 2, Suppl. 1, 521-530.

  Zunic Z., Blagojevic D., Spasic M.B., Djuric J., Nikolic A., Cukalo I. and Saicic Z.S. (1997) Antioxidative defence in the blood plasma of individuals occupationally exposed to ionizing radiation. Vinca Inst. Nucl. Sci. Bull. 2, Suppl. 1, 551-556.

  Zlatovic M., Milovanovic M.: Mogucnosti koriscenja elektronskog izdavastva u publikovanju naucno-strucnih dokumenata i slicnih publikacija. 12. YU-INFO-TEH '97, Vrnjacka Banja, 16.-20. jun 1997. Zbornik radova 457-462.

  D.Stanojevic, M.Isakovic, Lj. Pavlovic, I. Brceski, Dj. Jovanovic, Prilog izucavanju elektrohemijske sinteze amonijum persulfata, u Zbornik radova 38. Savetovanja Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 1996, str. 190.

  Vukelic, D. Filipovic, D. Markovic, I. Brceski, Procena rizika od hemijskog udesa na primeru postrojenja za proizvodnju linearnog alkil benzola, u Zbornik radova Rizik tehnoloskih sistema i zivotna sredina, Nis, 997. str.131-134.

  V.D.Krsmanovic, D.Manojlovic, P.A.Pfendt i M.Todorovic: "Odredjivanje HPK i hlorida u vodi: Rezultati medjulaboratorijskog ispitivanja u 1995.g.", Savetovanje Merenja, merni instrumenti, regulaciona tehnika i automatska obrada podataka u vodovodnim i kanalizacionim sistemima, Beograd, 5-6.decembar 1996. Zbornik radova, 215-224.

  V.D.Krsmanovic and M.Todorovic: "Medjulaboratorijsko uporedno ispitivanje : Projekat o analizama tecnih goriva". YUNG (Jugoslovenska asocijacija za naftu i gas) 4P - Savetovanje sa meddjnarodnim ucescem, Vrnjacka Banja, Jugoslavija, 1995. Izvod: Zbornik radova, Knjiga P4, 369-372.  Radovi saopsteni na skupovima nacionalnog znacaja objavljeni u izvodu


  V.Ivackovic, V.Matic, J.Vucetic, B.Potkonjak, M.Vrvic, V. Dragutinovic, Ispitivanje distribucije makroelemenata i mikroelemenata u domaceg goveceta (Bos taurus primigensis L.), Izvodi radova IX Jugoslovenskog kongresa o ishrani, Jugoslovensko drustvo za ishranu, Kotor 1996, str. 129.

  D.Filipovic, G.Gojgic-Cvijovic, M.Vrvic, J.Vucetic, S.Vujin, Antibioticke osobine nekih vrsta domaceg meda, Ibid, str. 170.

  M.Ilic, V.F.Matic, Dj.B.Zekovic, M.M.Vrvic, Dezinfekciona svojstva peroksisircetne kiseline, Zbornik kratkih sadrzaja radova 9. Savetovanja veterinara Srbije, M.Jovanovic Ur., Veterinarska Komora Srbije, Beograd 1996, str. 83.

  M.M.Vrvic, Tionske i "silikatne" bakterije, streptomicete i kvasci: izvor fundamentalnih i primenjenih rezultata i komercijalnih proizvoda, Izvodi Jubilarnog naucnog skupa:"Sto godina Srpskog hemijskog drustva", J.Jovanovic, Z.Cekovic Ur-ci., Srpsko hemijsko drustvo, Beograd 1997, str. 61.

  M. Petricevic, B. Ciric, A. Inic, S. Apostolski, R. Stojanovic, M. Bukelica, R.M. Jankov i Lj. Dimitrijevic: Expression of Y7 Idiotope on Igm Molecules from Normal and Pathological Sera. Saopsteno na II naucnom sastanku imunologa Jugoslavije, Beograd 25-27.09.1997. Zbornik sazetaka radova 98-O, str. 91.

  A. Inic, B. Ciric, M. Petricevic, S. Apostolski, R.M. Jankov i Lj. Dimitrijevic: Different Polymeric Forms of IgM Waldenstrom Macroglobulinemia Sera. Saopsteno na II naucnom sastanku imunologa Jugoslavije, Beograd 25-27.09.1997. Zbornik sazetaka radova 108-O/P, str. 96

  B. Ciric, A. Inic, M. Petricevic, R.M. Jankov i Lj. Dimitrijevic: Stoichiyometry of Moab 202 - IgM Bivalent Interaction. Saopsteno na II naucnom sastanku imunologa Jugoslavije, Beograd 25-27.09.1997. Zbornik sazetaka radova 109-O/P, str. 96.

  Z. Vujcic, D. Mokranjac, D. Sladic, S. Paranos, S. Petrovic i R.M. Jannkov: Modification of -lactoglobulin with Quinones. Saopsteno na II naucnom sastanku imunologa Jugoslavije, Beograd 25-27.09.1997. Zbornik sazetaka radova 112-O/P, str. 98

  M. Dj. Gavrovic, T.D. Cirkovic, S.Z. Petrovic i R.M. Jankov: Microheterogeneity of Major Basic Timothy Allergen. Saopsteno na II naucnom sastanku imunologa Jugoslavije, Beograd 25-27.09.1997. Zbornik sazetaka radova 113-O/P, str. 98.

  D. Mokranjac, Z. Vujcic, S. Paranos, S. Petrovic i R.M. Jannkov: Immunochemical Crossreactivity of Peptides from Basic Grass Pollen Allergens Phl p 4 and Dac g 4. Saopsteno na II naucnom sastanku imunologa Jugoslavije, Beograd 25-27.09.1997. Zbornik sazetaka radova 114-O/P, str. 99

  A. Inic, B. Ciric, M. Petricevic, S. Apostolski, R.M. Jankov i Lj. Dimitrijevic: Characterization of Murine Monoclonal Antibodu 44 Specific for Human Kappa Chain. Saopsteno na II naucnom sastanku imunologa Jugoslavije, Beograd 25-27.09.1997. Zbornik sazetaka radova 120-O/P, str. 102.

  T.D. Cirkovic, M. Dj. Gavrovic, M.N. Bukilica, S.Z. Petrovic i R.M. Jankov: Determination of Phosphatase Activity in Allergoid Preparation of Dactylis glomerata Pollen Proteins. Saopsteno na II naucnom sastanku imunologa Jugoslavije, Beograd 25-27.09.1997. Zbornnik sazetaka radova 121 O/P, str. 102.

  Blagojevic D., Lazarevic J., Peric-Mataruga V., Spasic M.B. (1997) Efekti reproduktivne aktivnosti na antioksidativnu zastitu gubara. Simpozijum entomologa Srbije 1997, Goc, 2-4. oktobar, zbornik rezimea, str.17.

  Peric-Mataruga V., Blagojevic D., Spasic M.B., Lazarevic J. (1997) Prisustvo izoformi superoksid dismutaze u srednjem crevu gusenica Lymantria dispar L. zavisno od populacionog porekla i ishrane. Simpozijum entomologa Srbije 1997, Goc, 2-4. oktobar, zbornik rezimea, str. 20.

  V. Vajs, S. Milosavljevic, V. Bulatovic, "Novel Sesquiterpene Lactones from Anthemis Montana", 13. Wissenschaftliche Tagung der Oesterreichischen Pharmazeutische Gesellschaft, 2. bis 4. April 1997, Wien, Scientia Pharmaceutica, 65, S 116 (1997).

  V. Vajs, V. Bulatovic, N. Todorovic, S. Macura, N. Juranic, V. Tesevic, P. Marin, P. Janackovic, D. Djokovic i S. Milosavljevic, "Seskviterpenski laktoni nekih samoniklih biljnih vrsta iz rodova Anthemis i Centaurea (Asteraceae)", Jubilarni naucni skup, 100 god. SHD, 25-26. septembar 1997, Beograd, knjiga izvoda str.56 (PS 24).

  V. Vajs, S. Milosavljevic, N. Menkovic, K. Savikin-Fodulovic and V. Bulatovic, "Hydroperoxyguaianolide from Anthemis carpatica, 45th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, September 7th-12th, 1997, Regensburg, Germany, Abstract C26.

  L.B. Pfendt, Z.Lj. Tesic, K.K. Andjelkovic, D.M. Milojkovic, T.J. Sabo, G.V. Popovic, M.B. Aleksic i T.J. Janjic, "Sinteza i karakterizacija kompleksa prelaznih metala i liganada". Jubilarni naucni skup. Sto godina srpskog hemijskog drustva. Beograd, 25-26. septembar 1997. Izvodi radova, str. 87.

  P. Pfendt, P. Polic, B. Jovancicevic, "Istrazivanje hemodinamike zagadjivaca". Jubilarni naucni skup - Sto godina Srpskog hemijskog drustva 1897-1997, Beograd, 25-26 IX 1997. Izvodi, 149.

  B. Ribar, A. Kapor, D. Milic, B. Solaja, M. Gasic, Kristalna struktura 2-metoksiestra-2,5-(10)-diena-1,4,17-triona, VI Konferencija srpskog kristalografskog drustva, 1997.

  S. Bojovic, Put do osnivanja Poljoprivrednog fakulteta na beogradskom Univerzitetu, Cetvrti naucni skup metodike hemije. Hemija u poljoprivredi, Novi Sad, 17 - 18. jun 1997. Izvodi radova str. 9.

  D. Sisovic, S. Bojovic, M. Markovic, Ishrana biljaka - medjupredmetna povezanost biologije, hemije i fizike u osnovnoj skoli, Cetvrti naucni skup metodike hemije. Hemija u poljoprivredi, Novi Sad, 17 - 18. jun 1997. Izvodi radova str. 13.

  S. Bojovic, J. Korolija, D. Sisovic, Lj. Mandic, Novi pristupi ugradjivanju hemijskih pojmova u sistem znanja i istorija hemije, Jubilarni naucni skup Sto godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 25-26. septembar 1997. Izvodi radova 164.

  J. Korolija, D. Danilovic, Lj. Mandic, B. Steljic, Resavanje problema eksperimentalnim putem, Cetvrti naucni skup metodike hemije. Hemija u poljoprivredi, Novi Sad, 17 - 18. jun 1997. Izvodi radova str. 23.

  J. Korolija, Lj. Mandic, N. Despotovic, Primena istrazivackih ogleda za proveru znanja, Cetvrti naucni skup metodike hemije. Hemija u poljoprivredi, Novi Sad, 17 - 18. jun 1997.

  M.Todorovic, V.Krsmanovic, P.Pfendt, D.Manojlovic, Evropska iskustva u medjulaboratorijskim ispitivanjima. IV Jugoslovensko savetovanje o medjulaboratorijskim ispitivanjima materijala.

  M.Todorovic, D.Manojlovic, V.D.Krsmanovic i P.A.Pfendt: "Medjulaboratorijska uporedna ispitivanja vode i tecnih goriva". Jubilarni naucni skup: Sto godina Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 25-26.septembar 1997. Izvod: PS 90, 122.

  V. Beljanski, K. Andjelkovic, Z. Tesic, D. Poleti i D. Sladic, Kompleksi Cu(II) sa derivatima usninske kiseline i acil-hidrazida, II Jugoslovenska konferencija o novim materijalima, Herceg-Novi 1997, Zbornik Apstrakata, str. 69.

  Z. Markovic, T. Sabo, K. Andjelkovic i S. Trifunovic, Kompleksi Co(II), Ni(II) i Cu(II) sa kalijum-3-ditiokarboksi-3-aza-5-amino-pentanoatom, II Jugoslovenska konferencija o novim materijalima, Herceg-Novi 1997, Zbornik Apstrakata, str. 67.

  K. Andjelkovic, D. Poleti, S.R. Niketic, R. Tellgren i D. Sladic, Kristalna i molekulska struktura bakar(II) kompleksa sa 2,6-bis[1-(metoksikarbonilmetilhidrazono) etil]-piridinom koordinacionog broja 5, VI Konferencija srpskog kristalografskog drustva, Izvodi radova, Beograd 1997, str. 26.

  D. Minic, N. Petranovic i T. Sabo, Termicka stabilnost facijalnog i meridijalnog izomera uns-cis(etilendiamin-N,N'-di-3-propionato)glicinatokobalt(III) semihidrata,Teotes, Cacak (1997) p. 91.

  N. Dovezenski, D. Ciric, V. Ilic, Z. Kljajic, M. Gasic, Z. Vujcic, S. Poznanovic, M, Djokic, B. Lako, Oligosaccharide and Glucoprotein Inhibition Studies on the Conbining Site of the Sea Sponge Chondrilla nucula Lectin Reactive with Human A1 Subclass Immunoglobulins (IgA1), Saopsteno na II naucnom sastanku imunologa Jugoslavije, Beograd 25-27.09.1997., Zbornik sazetaka radova 118-O/P, str. 101

  Dejan D. Djokovic, Fundamentals and Analytical Aplications of Tandem Mass Spectrometry ( MS/MS & (MS)n ), XXIII Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama, Zlatibor (1997), Arh. Farm., 47, 310, (1997) (workshop)

  V. V. Tesevic, S. S. Trifunovic, M. M. Matovic i D. D. Djokovic, Sastav etarskog ulja biljke Menta longifolia (L.) Huds., Dani lekovitog bilja, Brezovica (1997)

  V. Tesevic, V. Vajs, P. Janackovic, S. Milosavljevic, N. Todorovi, D. Djokovic i P. Marin, Seskviterpenski laktoni nadzemnih delova biljne vrste Centaurea derventana Vis. & Pancic, XXIII Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama, Zlatibor (1997), Arh. Farm., 47, 578, (1997)

  P. Janackovic, V. Tesevic, P. Marin, N. Todorovic, S. Milosavljevic, B.Petkovic i M.Ristic, Sastav poliacetilena iz korena Ptilostemon striktus (Asteraceae). Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama , Zlatibor (1997), Arh. Farm., 47, 576, (1997)

  B.V.Prelesnik, V.Beljanski, K.Andjelkovic, D. Sladic, G. Bogdanovic i I. Ivanovic, Struktura 11-(1-naftoil) hidrazona usninske kiseline, V Konferencija Srpskog Kristalografskog drustva, Izvodi radova, Beograd 1997

  I.V.Micovic, V.D.Kiricojevic, M.D.Ivanovic, G.M.Roglic, i J.B.Popovic, "Sinteza 4-(propioamido)-4-karbometoksi-N-benzil piperidina", XXXVIII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. juna 1996. godine, strana 66.

  B.Antic, D.Rodic, J.Blanusa, M.Mitric, A.S.Nikolic i R.Tellgren, Neke fizicke osobine spinela Mg1+2xFe2-3xSbxO4 i Co3-xSbxO4. Simpozijum o fizici kondenzovane materije, Kladovo 1997, Zbornik apstrakta,str.111

  A.S.Nikolic, M.M.Kuraica, M.Tomasevic-Canovic, M.B.Pavlovic, Dobijanje mesovitih ferita iz kompleksnih jedinjenja sa -diketonatima. II Jugoslovenska konferencija o novim materijalima, H.Novi 1997, Zbornik apstrakta, PSA. II. 31. str.136

  A.S.Nikolic, N.Cvetkovic, S.Djuric, J.Puzovic, M.B.Pavlovic, Uticaj temperature na sastav nanokristalnog praha Ni-ferita dobijenog iz kompleksnih jedinjenja sa acetilacetonom. II Jugoslovenska konferencija o novim materijalima, H.Novi 1997, Zbornik apstrakta, PSB.III 10. str.160.

  I. Radovanovic, Z. Djukanovic, V. Pavlovic, P. Rajkovic M. Dabovic, I. Juranic, D. Jovanovic: Uporedne metode za odredjivanje sadrzaja monoglicerida u emulgatorima, 38. savetovanje: Proizvodnja i prerada uljarica, Budva 1997. Zbornik radova str. 380-384.  Strucna predavanja po pozivu


  M.M.Vrvic, Predstavljamo Vam Centar za eksperimentalno bioinzinjerstvo-biotehnologija, Emisija: "Nas gost", TV Smederevska Palanka, 10. 02. 1997.

  M.M.Vrvic, Mikroelementi (selen i hrom): dostignuca u svetu i nasa istrazivanja i njihova primena - povodom 100 godina Srpskog hemijskog drustva, Emisija: "Svetovi nauke", I Program Radio Beograda, 23. 03. 1997.

  Z.Cekovic: Fragmenti iz istorije hemije i Srpskog hemijskog drustva. Podruznica SHD u Subotici

  Z.Cekovic: Taksol - izolovane, struktura, sinteza, primene. Kolarcev narodni univerzitet, u okviru serije predavanja posvecenih Stogodisnjici SHD.

  V.Niketic: Molekul hemoglobina u zdravlju i bolesti, Kolarcev narodni univerzitet, april 1997, u okviru ciklusa 100 god SHD.

  V.Niketic: Molekul hemoglobina u zdravlju i bolesti, oktobar 1997, Galerija SANU, u okviru izlozbe Svet hemije.

  P. Pfendt, "Ekohemijska priroda huminskih supstanci (predavanje sa ogledima). Istrazivacka stanica Petnica, novembar 1996.

  I.Juranic, Teorija atoma u molekulu. Istrazivacka stanica Petnica, maj 1997.

  S. Bojovic, 100 godina Srpskog hemijskog drustva, Januarski dani prosvetnih radnika, promocija casopisa Flogiston, 17. decembra 1996, podruznica SHD Kraljevo, u Vrnjackoj Banji, 17. maja 1997.

  S. Bojovic, Istorija hemije u Srbiji, promocija monografije Hemija i hemijska industrija u Srbiji-istorijska gradja, Beograd, 1997, Sava centar, 25.septembra 1997. i Sajam hemije, 24. septembra 1997.

  D. Sisovic, Pojam kiselina i baza u organskoj hemiji, Istrazivacka stanica Petnica, 19.3.1997.

  J. Korolija, Kako ucenje hemije uciniti zanimljivim? , predavanje za profesore hemije, odrzano u okviru SHD-a, Uzice 5.4.1997, Kragujevac, 1.10.1997.

  V. Antonijevic, D. Danilovic, J. Korolija, Lj. Mandic, D. Sladic, Takmicenje iz hemije u okviru Pokreta Nauku mladima, Galerija SANU, Beograd, 25.10.1997.

  Jovancicevic B. and Polic P. (1997) Oil contaminants in alluvial sediments. International course Bio -Environment of the Danube, Karatas.

  P. Polic: Hemija i ekologija, Kolarcev narodni univerzitet, 28. V 1997. Predavanje povodom proslave 100 godina SHD.

  P.Polic: Zagadjivanje i zastita zivotne sredine, u organizaciji Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije:- Predavanje postdiplomcima-stipendistima MNT

  P. Polic: Ekohemija akvaticnih sistema, Istrazivacka stanica Petnica, 24. VI 1997.

  P. Polic: Chemistry of Aquatic Ecosystems; International Course Bio-Environment of the Danube, Karatas, 14. VII 1997

  Lj. Mandic: 6 strucnih predavanja u okviru proslave 100 godina SHD-a:

  1. Molekulske osnove bolesti
  2. Molekulska logika funkcionisanja zivih sistema

  R.N. Saicic: Reactions radicalaires en cascade; formation des noyaux cyclopentaniques, a) Centre National de la Recherche Scientifique, Gif sur Yvette, France, 11.09.1996; b) Ecole Politechnique, Palaiseau, France, 25.09.1996.

  R. N. Saicic: Sekvencione slobodno-radikalske reakcije: anelacije petoclanih prstenova, predavanje odrzano na Svecanoj skupstini Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 1996.

  R. N. Saicic: "Hemija u svakodnevnom zivotu". Predavanje odrzano ucenicima Pancevacke gimnazije, maj 1997.

  S.Sovilj: Elektrohemija i neki aspekti primene, Petnica, 1997.

  V. Vajs, "Feromoni molekuli za komunikaciju medju insektima", predavanje u okviru proslave 100 god. SHD u Galeriji SANU

  Z.Miodragovic: Priroda hemijske veze u kompleksnim jedinjenjima - teorija valentne veze. Istrazivacka stanica Petnica

  Z.Miodragovic: Klasifikacija hemijskih elemenata. Periodni sistem. Istrazivacka stanica Petnica

  Z.Miodragovic: Oksidoredukcije; elektrohemijski naponski niz. Istrazivacka stanica Petnica

  Dj.Miodragovic: Teorija kristalnog polja, teorija ligandnog polja i molekularno orbitalna teorija. Istrazivacka stanica Petnica 1996.

  S. Zaric: Ab initio and DFT Studies on Models for the Oxo-Transfer Reaction of Dioxomolybdenum Enzymes. Predavanje po pozivu na Freie Universitat Berlin 3. jul 1997.

  S. R. Niketic: Hemija dragulja (u okviru Izlozbe 100-godina SHD, Galerija SANU), 1997.

  R. Markovic: Hemija paladijuma-teorijski i komercijalni aspekti Pd-karbonilovanja. (u okviru Izlozbe 100-godina SHD, Galerija SANU), 1997.

  R. Markovic: Molekulski modeli u organskoj hemiji. Istrazivacka stanica Petnica, mart 1997.

  V. Pavlovic: Hemijska reaktivnost bakminsterfulerena, C60 (predavanje na seminaru za nastavnike: Aprilski dani prosvetnih radnika Srbije, april 1997. godine.

  V. Pavlovic: Kako se vrse organske reakcije, predavanje u Petnici polaznicima obrazovnog programa iz hemije istrazivacke stanice Petnica, april 1997.

  V.D.Krsmanovic: Intercomparisons among chemical laboratories: A way to improve the quality of environmental analyses. International course Bio-Environment of Danube, Karatas-Djerdap, July 12, 1997.

  V.D.Krsmanovic: Uvod u hemiju materijala za konzervaciju (ciklus od 3 predavanja za dve grupe polaznika), Medjunarodni centar - skola za konzervaciju keramike, Karatas-Djerdap, juli-avgust, 1997.

  M.Todorovic, V.D.Krsmanovic, P.A.Pfendt i D.Manojlovic: Evropska iskustva u medjulaboratorijskim ispitivanjima. IV Jugoslovensko savetovanje o medjulaboratorijskim ispitivanjima materijala, Kragujevac, 22.-24.septembar 1997.

  T.Sabo: Rastvori, Istraziva[ka stanica Petnica, mart 1997

  T.Sabo: Kiseline, baze, soli, Istrazivacka stanica Petnica, mart 1997

  B. Jovancicevic: Nafta - Od fotosinteze do rafinerije, predavanje u okviru proslave 100 god. SHD u Galeriji SANU

  I. Brceski: Voda- Neobicnost obicnog molekula, predavanje u okviru proslave 100 god. SHD u Galeriji SANU

  V. Krsmanovic: Dobijanje i bojenje stakla, predavanje u okviru proslave 100 god. SHD u Galeriji SANU

  D. Sladic: Hemija cula vida, predavanje u okviru proslave 100 god. SHD u Galeriji SANU

  G. Vuckovic: Tankoslojna hromatografija, predavanje u okviru proslave 100 god. SHD u Galeriji SANU

  Lj. Dosen-Micovic: Struktura lekova i njihova aktivnost, predavanje u okviru proslave 100 god. SHD u Galeriji SANU

  I. Micovic: Istorijat Drustva i znacaj jubileja. Kolarcev narodni univerzitet, u okviru serije predavanja posvecenih Stogodisnjici SHD.  Patenti i tehnologije


  I.Juranic, V.Pavlovic, M.Dabovic, Z.Djukanovic, I.Radovanovic, D.Jovanovic: "Dobijanje mono i diglicerida". Tehnologija: IHTM-CH/IHTM-CKHI, Beograd, 1996. (T11)

  I.Juranic, Lj.Krstic, M.Stankovic, D.Jovanovic: "Razvoj novih materijala za visoke tehnologije (katalizatori, neorganski, organski i biohemijski materijali, sintetski polimerni materijali)", Projekat br. C.3.03.25.273; Podprojekat br. 3: "Dobijanje vrednih proizvoda iz istrosenih niklovih katalizatora pogodnih za proizvodnju novih katalizatora." Zavrsni izvestaj: "OPTIMIZACIJA POSTUPKA SINTEZE Ni-NITRATA". Udruzioci sredstava: Prva iskra Bazna hemija DD Baric i MNT Srbije. Vlasnici tehnologije IHTM i Hemijski fakultet, Beograd, 1997. (T11)

  I.Juranic, Lj.Krstic, M.Stankovic, D.Jovanovic: "Razvoj novih materijala za visoke tehnologije (katalizatori, neorganski, organski i biohemijski materijali, sintetski polimerni materijali)", Projekat br. C.3.03.25.273; Podprojekat br. 3: "Dobijanje vrednih proizvoda iz istrosenih niklovih katalizatora pogodnih za proizvodnju novih katalizatora". Zavrsni izvestaj: "IZRADA PODLOGA ZA PRENOS REZULTATA SA LABORATORIJSKOG NA POLUINDUSTRIJSKI NIVO". Udruzioci sredstava: Prva iskra Bazna hemija DD Baric i MNT Srbije. Vlasnici tehnologije IHTM i Hemijski fakultet, Beograd, 1997 . (T11)  Studije


  Jovancicevic B. i Vitorovic D. Organsko-geohemijska analiza 47 uzoraka sedimenata Srbije, I: Odredjivanje organskog ugljenika radi izdvajanja uzoraka za detaljno ispitivanje, radjeno za potrebe NIS - Jugopetrola, PO "Jugopetrol-nafte", Beograd, decembar 1996. godine.

  Jovancicevic B. i Vitorovic D. Organsko-geohemijska analiza 18 uzoraka sedimenata Srbije, II: Analiza bitumena, ugljovodonika, n-alkana i izoprenoidnih alkana, radjeno za potrebe NIS - Jugopetrola, PO "Jugopetrol-nafte", Beograd, januar 1997. godine.

  Jovancicevic B. Organsko-geohemijska analiza 31 uzoraka sedimenata Srbije, I: Odredjivanje organskog ugljenika radi izdvajanja uzoraka za detaljno ispitivanje, radjeno za potrebe NIS - Jugopetrola, PO "Jugopetrol-nafte", Beograd, mart 1997. godine.

  Jovancicevic B. i Vitorovic D. Organsko-geohemijska analiza 7 uzoraka sedimenata Srbije, II: Analiza bitumena, ugljovodonika, n-alkana i izoprenoidnih alkana, radjeno za potrebe NIS - Jugopetrola, PO "Jugopetrol-nafte", Beograd, april 1997. godine.

  Jovancicevic B., Brceski I., Vukovic D. i Leovac V. Razrada postupka za preciscavanje sumporne kiseline iz procesa alkilacije, radjeno za potrebe Rafinerije nafte Pancevo, Pancevo, jun 1997.  Publikovani strucni tekstovi


  I.Juranic: "Ima li u kvantnoj teoriji mesta za strukturu molekula?" Hemijski pregled, 38 (1977) 122-7.

  M.M.Vrvic, Persircetna kiselina-jedno od najboljih dezinfekcionih sredstava, Veterinarski informator, 43 1(8) (1997) 67.

  P. Radivojsa, J. Korolija, D. Danilovic, V. Krsmanovic, Osam scenarija za kviz Sirom sveta epruveta, Skolski program RTS-a, maj - jun 1997.

  V. Vajs, "Biljna hemija i medicina", Hemijski pregled, 38, 150 (1997)

  Zlatovic M., Niketic S.R.: Hemija na Internetu (ili Internet u hemiji), Hemijski pregled Vol. 38. No. 5, 176 (1997).  Organizovanje naucnih i strucnih skupova


  Manifestacija u saradnji sa Nastavnom sekcijom Srpskog hemijskog drustva, Aprilski dani iz hemije za nastavnike i profesore Srbije u 1997. Predsednik organizacionog komiteta R. Jankov.

  III International Symposium on Selenium in Geochemistry, Biology and Medicine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 03.-05. 11. 1996. Clan organizacionog odbora M.Vrvic.

  Proslava Stogodisnjice Srpskog hemijskog drustva, koja je odrzana 25. i 26. septembra 1997. g. u Sava centru u Beogradu. Predsednik odbora za za proslavu Z. Cekovic; clanovi organizacionog odbora: S. Bojovic, I.Micovic,

  Izlozba "Svet hemije"organizovane povodom 100 godina SHD u Galeriji SANU. Koautori V.Niketic (odeljak "Hemija i zdravlje", uz pomoc N.Tomasevica i S.Stojanovica), P. Pfendt, V. Krsmanovic (odeljak "Hemija i zastita zivotne sredine"), V. Krsmanovic, J. Korolija, D. Danilovic (odeljak "Hemija"), R.N.Saicic, D.Sladic (odeljak "Organska hemija"),

  Izlozba "Svet hemije"organizovane povodom 100 godina SHD u Pedagoskom muzeju, Beograd, septembar-okrobar 1997. Autori: J. Korolija, D. Danilovic, V. Krsmanovic  Pored toga, Saradnici hemijskog fakulteta su ucestvovali u sledecim aktivnostima vezanim za hemiju i hemijsko obrazovanje:

  - Kvalifikacioni test za kviz Sirom sveta epruveta, Tehnolosko-metalurski fakultet, Beograd, mart 1997. (J.Korolija)

  - Beogradska hemijska olimpijada, Pedagoski muzej, Beograd, oktobar 1997. (Lj.Mandic, J.Korolija, B.Steljic, D.Danilovic, V.Krsmanovic)

  - Zadaci za opstinska takmicenja za osnovne skole skolske 1996/97. godine (J.Korolija)

  - Zadaci i prakticna vezba za regionalna takmicenja za osnovne skole skolske 1996/97. godine (J.Korolija)

  - Zadaci i prakticna vezba za republicko takmicenje za osnovne skole skolske 1996/97. godine (J.Korolija)

  - Organizacija poslednja dva takmicenja. (J.Korolija)  HemNet

  - Izvestaj o radu racunarske mreze -

  napisao: profesor S.R. Niketic


  U protekloj skolskoj godini na prvom segmentu HemNet mreze je definitivno zavrsena druga faza probnog rada cime je HemNet usao u fazu normalnog rada. Radi se o glavnom serveru mreze, na kome se nalaze svi korisnicki nalozi, i koji sluzi kao WWW-server i server za elektronsku postu.

  Obezbedjena je strucna pomoc od strane Racunarske laboratorije Matematickog fakulteta u okviru koje je tokom cele 1997. godine najveci deo posla oko administriranja i razvoja mreze obavljao Sasa Todorovic.

  Na inicijativu Sase Todorovica i uz njegovu pomoc je potpuno promenjeno kabliranje servera i habova (razvodnika po spratovima) cime su znacajno poboljsane karakteristike mreze a njena struktura pripremila za prelazak na 100-Mb brzinu rada. Takodje je podignut i modem-server i instaliran modemski pristup racunarima mreze, za sada preko tri spoljasnje linije (u opsegu brzina od 2400 do 14400 bps) u periodu od 20:00 do 6:00. Na serveru je instaliran softver koji obezbedjuje PPP pristup i mogucnost koriscenja WWW browser-a i slicnih klijentskih programa.

  Snaga osnovnih severa je povecana zamenom maticnih ploca i procesora, ugradnjom dodatne memorije i movih mreznih kartica. U medjuvremenu je na mrezu prikljuceno jos nekoliko racunara a broj aktivnih korisnika povecan na preko 120.

  Na inicijativu supervizora HemNet-a i Racunarske laboratorije Matematickog fakulteta zgrada na Studentskom trgu je dobila svoj proxy server, sto je povecalo brzinu komunikacije sa Internetom. Poboljsao se i kvalitet veze sa ostatkom mreze tako da je vidno smanjen broj zastoja i prekida u radu mreze.

  U toku proteklog perioda dolazilo je do izvesnih problema. S jedne strane to su bile teskoce tehnicke prirode: deo opreme je morao da bude zamenjen zbog kvarova (sto se uglavnom resavalo "u hodu") dok su neki hardverski problemi samo identifikovani i locirani a njihovo resavanje odlozeno za iduci period iz finansijskih razloga. S druge strane, pocetkom leta doslo je do upada i obaranja mreze od strane neodgovornih i zlonamernih osoba, sto je dovelo do gubitka dela poste i kraceg zastoja u radu mreze. Zbog ovoga je sigurnost mreze povecana, svi nalozi su revidirani, lozinke zamenjene novim, a izvesnim kategorijama korisnika je delimicno ili potpuno ogranicen pristup HemNet--u.

  U iducem periodu u planu je aktiviranje i drugog UNIX servera, testiranje file-server sistema za korisnike, uvodjenje NT servera u drugu test-fazu, kao i uvodjenje niza novih ili poboljsanih servisa za korisnike HemNet--a. S obzirom na veliko interesovanje nastavnika i saradnika Hemijskog fakulteta i IHTM-a za HemNet servise ocekuje se i odgovarajuce razumevanje i podrska za predloge HemNet tima finansijske prirode.


  7. RAD STRUCNIH I UPRAVNIH ORGANA FAKULTETA


  SAVET FAKULTETA


  U izvestajnom periodu Savet je odrzao 4 sednice, na kojima je raspravljao i odlucivao o 14 tacaka dnevnog reda. Medjuu vaznijim pitanjima koja su zaokupljala paznju clanova Saveta bila su:

  - izmene Statuta Fakulteta,

  - godisnji izvestaj za skolsku 1995/96. godinu,

  - stanje odrzavanja nastave u toku studentskog protesta,

  - izvestaj o upisu studenata u skolsku 1996/97. godinu,

  - koriscenje prostorija u zgradi Fakulteta,

  - izbor radnih tela Saveta.

  Rad Saveta odvijao se u skladu sa Poslovnikom o radu. Prisutnost sednicama se moze oceniti kao zadovoljavajuca, obzirom na dvojnost sastava Saveta.  NASTAVNO-NAUCNO VECE


  Skolske 1996/97. godine odrzano je 8 redovnih i 3 vanredne sednice Nastavno-naucnog veca na kojima su razmatrana sledeca pitanja:

  - predlog Univerziteta o broju studenata za upis u prvu godinu studija u skolskoj 1997/98. g.

  - odobravanje programa i tema za izradu specijalistickih radova, odredjivanje mentora i komisija za pregled, ocenu i odbranu specijalistickih radova,

  - odobravanje tema za izradu magistarskih teza i usvajanje referata o uradjenim magistarskim tezama , odredjivanje mentora i komisija za pregled, ocenu i odbranu magistarskih teza,

  - odobravanje tema za izradu doktorskih disertacija, usvajanje referata o uradjenim doktorskim disertacijama, odredjivanje mentora i komisija za pregled, ocenu odbranu doktorskih disertacija uz saglasnost Strucnog veca za hemiju, fizicku hemiju i biohemiju Univerziteta u Beogradu na odobrene teme i na referate o uradjenim doktorskim disertacijama,

  - odredjivanje komisija za klasifikacione, prijemne i dopunske ispite za upis u prvu godinu studija u skolskoj 1997/98. godini,

  - priprema za nastavu u zimskom semestru skolske 1997/98. godine,

  - odredjivanje recezenata za rukopis udzbenika i praktikuma i usvajanje izvestaja o recenzijama,

  - donosenje odluka o nostrifikaciji diploma stecenih u inostranstvu,

  - davanje saglasnosti nastavnicima i saradnicima za drzanje nastave na drugim fakultetima,

  - odlucivanje po molbama studenata za odredjivanje vanrednih rokova i ublazavanje uslova za upis naredne godine, zbog toga sto nije drzana nastava sve vreme studentskog protesta,

  - pokretanje postupka za sticanje i donosenje odluka o sticanju naucnoistrazivackog zvanja.

  Pored iznetih, Vece je obavljalo i druge poslove utvrdjene zakonom i statutom.

  U skolskoj 1996/97. godini Vece je brojalo 76 clanova.  IZBORNO VECE


  U skolskoj 1996/97. godini odrzano je 8 redovnih sednica Izbornog veca na kojima su: donosene odluke o izboru nastavnika i saradnika Fakulteta u zvanja, uz saglasnost Strucnog veca za hemiju, fizicku hemiju i biohemiju Univerziteta u Beogradu i obrazovane komisije za sastavljanje izvestaja o izboru nastavnika i saradnika i raspisivani konkursi za izbor.

  U skolskoj 1996/97. godini Izborno vece je izabralo:

  - Micovic dr Ivana, u zvanje redovnog profesora za predmete: Organska hemija (za studente Fizicke hemije);

  - Vrvic dr Miroslava, u zvanje vanrednog profesora za predmete: Osnovi biotehnologije i Biotehnoloska i industrijska biohemija;

  - Polic dr Predraga, u zvanje vanrednog profesora za predmete: Industrijska hemija sa hemijom zivotne sredine i Hemija vode;

  - Saicic dr Radomira, u zvanje vanrednog profesora za predmete: Sinteze kompleksnih organskih jedinjenja;

  - Radivojsa dr Petra, u zvanje viseg naucnog saradnika;

  - Djermanovic dr Miodraga, u zvanje viseg naucnog saradnika,

  - Rajkovic dr Milicu, u zvanje naucnog saradnika;

  - Hodzic dr Ismeta, u zvanje naucnog saradnika;

  - Popovic mr Olju, u zvanje viseg predavaca za Engleski jezik;

  - Milojkovic-Opsenica Dusanku u zvanje docenta za predmete: Obrada rezultata u analitickoj hemiji i Analiticka hemija (kvalitativna hemijska analiza) za studente fizika-hemija i biologija-hemija;

  - Nikolic-Mandic dr Snezanu u zvanje docenta za predmete Analiticka hemija za studente fizika-hemija i Instrumentalna analiza 2 (noerganski deo);

  - Sabo Tibora, u zvanje docenta za predmete: Hemija za studente Fizike i Opsta i neorganska hemija za studente fizika-OTP;

  - Spasic dr Mihaila, u zvanje vanrednog profesora do 1/3 radnog vremena, za predmet Biohemija;

  - Nedic dr Olgicu, u zvanje docenta do 1/3 radnog vremena, za predmete: Patoloska biohemija i Metode u klinickoj biohemiji;

  - Milic mr Draganu, u zvanje asistenta za predmet Organska hemija;

  - Tesevic mr Veleta, u zvanje asistenta za predmet Instrumentalne strukt. metode;

  - Vujcic dr Zorana, u zvanje asistenta za predmete: Hemija prirodnih proizvoda i Imunologija;

  - Krsmanovic dr Vojina, u zvanje asistenta za predmete: Industrijska hemija i Odabrani procesi hemijske industrije;

  - Popovic mr Aleksandra, u zvanje asistenta za predmete: Industrijska hemija i Hemija zivotne sredine;

  - Gavrovic mr Mariju, u zvanje asistenta za predmete: Hemija prirodnih proizvoda i Imunohemija;

  - Miodragovic mr Djenanu, u zvanje asistenta za predmete: Opsta i neorganska hemija za studente fizika-hemija i biologija-hemija;

  - Antic mr Vesnu, u zvanje asistenta do 1/3 radnog vremena za predmet Hemija polimera.

  - Mokranjac Dejanu, u zvanje asistenta-pripravnika pri Katedri za biohemiju,

  - Ferjancic Zorane, u zvanje asistenta-pripravnika pri Katedri za organsku hemiju,

  - Cirkovic Tanju, u zvanje asistenta-pripravnika pri Katedri za biohemiju,

  - Grguric Sanju, u zvanje asistenta-pripravnika pri Katedri za neorgansku hemiju,

  - Milovanovic Ivanu, u zvanje asistenta pripravnika pri Katedri za organsku hemiju.  SEKRETARIJAT FAKULTETA
  Pravni, opsti i administrativni poslovi


  Pored administrativno-tehnickih poslova u vezi sa radom organa upravljanja i

  strucnih organa Fakulteta (Nastavno-naucnog veca, Izbornog veca, Saveta i njihovih tela) Sekretarijat je obavljao poslove normativne aktivnosti, zastupanje pred sudovima, korespondensije sa drugim licima, sastavljao ugovore o poslovnoj saradnji i druge ugovore.

  Primana je, raznosena i odasiljana posta. Vodjene su odgovarajuce evidencije. zavedeno je 765 brojeva u delovodni protokol Fakulteta. Odlagana je arhivska gradja.

  Napomena : Poslove studentske sluzbe obavljao je Fakultet samostalno. Dostavljeni su podaci za informator Univerziteta u Beogradu.  Izvestaj o materijalno-finansijskom poslovanju Hemijskog fakulteta u skolskoj 1996/97. godini


  Poslovanje Hemijskog fakulteta u skolskoj 1996/97 godini bilo je otezano zbog neredovnog priliva novcanih sredstava. Rezultat poslovanja iskazan za navedeni period je pozitivan i iznosi 42.205.01 dinara. Prihodi Fakulteta ostvareni su u iznosu od 12.181.432,92 dinara i cine ih prihodi ostvareni od Ministarstva prosvete u visini od 75,32%, Ministarstva za nauku 9,19%, Republickog zavoda za trziste rada 2,35% i sopstveni prihodi 13,14% od ukupno ostvarenih prihoda Fakulteta. Neuplacena sredstva Ministarstva prosvete, u momentu pisanja ovog izvestaja, iznose 296.100,00 dinara za regres i topli obrok zaposlenih za 1997.godinu.

  Rashodi Fakulteta iznose 12.139.227,91 dinara. Zarade i topli obrok zaposlenih iznose 5.341.343,58 dinara, sto cini 44,00% ukupnih rashoda Fakulteta, odnosno predstavlja 103,50% uplacenih sredstava za te namene. Troskovi laboratorijskog materijala za nastavu iznose 326.122,53 dinara i cine 2,69% ukupnih rashoda Fakulteta. Utrosena energija (grejanje, elektricna energija, mazut i dr.) iznose 2.068.926,13 dinara i cine 17,04% ukupnih rashoda Fakulteta. Troskovi naucno istrazivackih projekata iznose 808.827,35 dinara odnosno 6,66% ukupnih rashoda Fakulteta, od cega se 344.488,00 dinara odnosi na autorske honorare. Ucesce zajednickih projekata u utrosenim sredstvima Ministarstva nauke iznosi 51,37%. Amortizacija je obracunata po minimalnim zakonskim stopama i ista cini 7,17% rashoda Fakulteta. Ostali rashodi iskazani u Pregledu cine 22,44% ukupnih rashoda i predstavljaju opste troskove Fakulteta.

  Pregled prihoda i rashoda hemijskog fakulteta u skolskoj 1996/97. godini


  Redni
  broj
  O P I S I Z N O S
  DINARA
  P R I H O D I
  1. Prihodi od ministarstva prosvete 9.175.080,74
  - za zarade i topli obrok zaposlenih 5.160.868,74
  - za materijalne troskove 3.996.232,03
  - za ostala licna primanja (otpremnina i regres) 17.979,97
  2. Prihodi od ministarstva za nauku 1.120.118,58
  3. Prihodi od zavoda za trziste rada 285.701,26
  4. Sopstveni prihodi 1.600.532,34
  - prihodi od rezijskih troskova 598.352,84
  - prihodi ostvareni od saradnje sa privredom 235.316,31
  - prihodi od postdiplomskih studija 95.872,52
  - prihodi od prijava ispita, diploma i slicno 127.125,76
  - prihodi od vanrednih studenata - skolarina 161.959,17
  - prihodi od kamata 44.918,01
  - ostali prihodi (sponzorstvo, prodate knjige, kotizacije i drugo) 336.987,73
  UKUPNI PRIHODI : 12.181.432,92
  RASHODI
  1. Troskovi materijala za nastavu i projekte 387.024,65
  - troskovi za nastavu 326.122,53
  - troskovi za projekte 48.850,06
  - troskovi saradnje sa privredom 9.411,02
  - troskovi za postdiplomske studije 2.641,04
  2. Troskovi materijala za odrzavanje opreme 159.978,23
  3. Kancelarijski materijal 58.406,33
  4. Materijal za higijenu i ostali materijal 101.286,15
  5. Utrosena energija 2.068.926,13
  - utrosen mazut 68.526,38
  - beogradske elektrane 1.499.696,82
  - elektricna energija 500.702,93
  6. Otpis sitnog inventara 33.733,84
  7. Transportne usluge (taksi, prevoz butana i drugo) 24.926,47
  8. PTT usluge 182.624,27
  - troskovi telefona 175.857,81
  - postarina 6.766,46
  9. Graficke usluge (stampanje publikacija) 340.069,00
  10. Troskovi usluga odrzavanja osnovnih sredstava 141.558,99
  11. Ostale usluge (dezinfekcija i deratizacija prost.) 22.703,74
  12. Troskovi zakupnina (zakup butan boca) 3.423,03
  13. Troskovi pretplata na casopise i sluzbene novine 9.789,89
  14. Komunalne usluge 630.277,39
  - troskovi za utrosenu vodu i kanalizacija 512.017,39
  - troskovi usluga gradske cistoce 118.260,00
  15. Troskovi oglasa 8.753,60
  16. Ostale usluge (fotokopiranje, koricenje i povez knjiga) 97.122,94
  17. Amortizacija - zakonska 870.602,36
  18. Troskovi sluzbenih putovanja 21.349,38
  19. Prevoz i topli obrok zaposlenih 581.582,00
  - prevoz zaposlenih u gradskom saobracaju 250.865,00
  - topli obrok zaposlenih 330.717,00
  20. Neproizvodne usluge gradjana 33.377,32
  21. Intelektualne usluge 419.425,53
  - usluge zajednickih projekata 415.489,29
  - ostale intelektualne usluge 3.936,24
  22. Troskovi kotizacija 3.609,00
  23. Troskovi reprezentacije 16.577,84
  24. Ostala licna primanja (otpremnine, pomoc zaposlenima) 36.016,40
  25. Troskovi platnog prometa 33.853,80
  26. Takse i sudki troskovi 2.958,84
  27. Kamate za neblagovremeno placanje obaveza 30.065,16
  28. Negativni efekti revalorizacije 55.174,47
  29. Pomoc sindikatu Fakulteta i drugim Udruzenjima 39.739,66
  30. Naknade za gradsko gradjevinsko zemljiste 14.094,19
  31. Bruto zarade zaposlenih 3.944.423,36
  32. Dodatni doprinosi na zarade zaposlenih 1.066.203,22
  33. Regres zaposlenih 107.360,00
  34. Autorski honorari 584.772,69
  - honorari naucno istrazivackih projekata 344.488,00
  - honorari primenjenih projekata u privredi 152.922,75
  - honorari isplaceni na teret sredstava nastave 79.824,00
  35. Ugovori o delu (bruto) 7.437,94
  UKUPNI RASHODI : 12.139.227,91


  Ostvarena dobit: 42.205.01


  Investicioni radovi


  - Izvrsena je rekonstrukcija prostorija toaleta na I spratu bloka "C" nase zgrade, posto su dotrajale vodovodne i kanalizacione cevi i zbog toga su bile velike poplave.

  Izvrsena je njihova potpuna demontaza sa nabavkom i ugradnjom novih, sa svim pratecim gradjevinskim i gradjevinsko-zanatskim radovima.

  - Sa inzinjerima iz preduzeca "MINEL" vrseni su pregovori za izradu projekata rekonstrukcije grejanja nase zgrade, kao i projekata rekonstrukcije elektro-instalacija i trafo stanica.

  - Izvrseno je krecenje studentskih laboratorija na I i II spratu i Hemijskog magacina u prizemlju kao i nasih prostorija u zgradi u Dusanovoj ulici.

  Pregovarano je sa jos dve firme za radove na projektovanju i rekonstrukciji grejanja i kotlarnice.

  - Zapoceta je rekonstrukcija postojece kotlarnice zgrade i mazutare, kako bi se mogli grejati sa nasom kotlarnicom, jer beogradske elektrane nisu mogle da nam zagreju konvektore zbog niske temperature vode koja dolazi.

  - Saniran je deo ravnog krova iznad Sale za sednice, gde je prokisnjavalo.

  Biblioteka


  Glavne aktivnosti biblioteke tokom sk. 1996/97 godine bile su: nabavka, odrzavanje i sredjivanje biblioteckog fonda, rad sa korisnicima, poboljsanje uslova rada u biblioteci.

  U toku protekle skolske godine Ministarstvo za nauku i tehnologiju je obustavilo finansiranje KORDI sistema, tako da je Hemijski fakultet, po prvi put u svojoj historiji, prekinuo nabavku Chemical Abstracts-ai jos nekoliko vrhunskih svetskih casopisa. Trenutno se u biblioteci prima 21 casopis.

  Od Centra za hemiju-IHTM-a Biblioteka dobija na koriscenje 10 naslova, 9 naslova Biblioteka dobija na poklon. Inventarisano je i katalogizirano 19 naslova casopisa, i u akcesornu kartoteku zavedeno 180 svezaka.

  Obradjen je 118 dipl., spec., mag. i doktorski rad. Kupljena je 71 knjiga u vrednosti 15.248,35 din, anabavljeni su sledeci kompakt-diskovi:

  CURRENT CONTENTS LIFE SCIENCES 1995.,1996.,1997.(oktobar )

  CURRENT CONTENTS PHYSICAL CHEMICAL&EARTH SCIENCES, 1995., l996., l997., (oktobar)

  Odrzavana su sredstava za informacije Biblioteke koje cini: fond casopisa od preko 46000 svezaka, fond dipl., spec., magist. i dokt. radova od preko 3300 radova i fond knjiga od preko 8000 primeraka, akcesorna kartoteka casopisa, kartoteka zaduzenih korisnika za casopise i kartoteka zaduzenih korisnika za knjige.

  U toku 1996/97. skolske godine usluge biblioteke je koristilo oko 13 000 korisnika. Za nase korisnike su pozajmljivane knjige iz drugih biblioteka i pribavljane fotokopije radova. Uradjeno je oko 3000 fotokopija radova iz casopisa za korisnike izvan naseg fakulteta. Obezbedjeno je 2400 dinara za usluge fotokopiranja i 4 000 za koriscenje biblioteke. Na koriscenje je dato biblioteckog materijala (knjiga,radova casopisa), oko 15000 biblioteckih jedinica. Korisnicima su pruzane informacije i telefonom. U okviru medubibliotecke pazajmice je izdato 6 bibl. jedinica,

  Pripremljeno je i dato na koricenje 230 svezaka casopisa, a odobreno je za koricenje 10.000,00 dinara. Presvuceno je i popravljeno 41 stolica. Redovno se servisira aparat za fotokopiranje.

  Zaposlena je gospodja Paula Prelesnik za rad na uvodjenju informatike u biblioteku.

  Poslovi tehnickog odrzavanja zgrade i poslovi odrzavanja cistoce


  U toku skolske 1996/97 godine tehnicka sluzba je imala povecan obim poslova u odnosu na prethodnu. Ovo je stoga sto se stabilizovala visina sredstava koja se dobijaju za rad tehnicke sluzbe. S druge strane zbog nedostatka sredstava za investicije deo polova investicionog odrzavanja je obavljala tehnicka sluzba. (Potrebni su investicioni radovi na sistemu grejanja zgrade, vodovodnoj i elektricnoj mrezi i na ventilaciji.)

  Obezbedjne su dovoljne kolicine potrosnog materijala i alata neophodnog za rad tehnicke sluzbe.

  U izvestajnom periodu vrseni su sledeci poslovi : zamena kisnih vertikala, saniranje vodovodnih i kanalizacionih instalacija (kod kvarova koje je moguce otkloniti), zamena dotrajalih grejnih cevi i delova konvertora, popravka ventilacije u laboratorijama (izmene motora, postolja i ventilacionih kanala), zamena brava na vratima, popravka plakara, stolica, stolova, polica za hemikalije, ramova za prozore, zamena polomljenih stakala na vratima i prozorima, zamena veceg broja neonskih sijalica, startera, sukoa, uticnica, viljuski grejaca za resoe, grejalica, susnica i gajtana. Popravljene su i slavine, lavaboi, WC solje, propusni ventili, zamenjeni su vriblovi i gumice na slavinama. Obavljeno ciscenje kanalizacije, slivnika po terasama, kotlova u kotlarnici, cisceno je dvoriste zgrade i oko zgrade a izvrsena je i revitalizacija zelenih povrsina. Uz odredjene poteskoce obavljano je i redovno ciscenje poslovnih prostorija i ulaza u zgradu.

  Zbog stepena kvara i ostecenosti instalacija jedan deo poslova nije obavljen i oni se u sustini trebaju tretirati kao investiciono odrzavanje zgrade. Ovi kvarovi mogu biti otklonjeni tek kada se obezbede znacajnija sredstva koja su neophodna za investiciono odrzavanje. Vrsta investicionih radova je navedena na pocetku ovog izvestaja.

  Svaki slucaj polpave u zgradi ili vece stete se komisijiski ispituje i sprovodi odgovarajuci postupak. Ukoliko ima osnova podnosi se odstetni zahtev osiguravajucem drustvu Dunav kod koga smo osigurani.

  Problemi vezani za grejanje zgrade su i dalje aktuelni, ali se ocekuje da se poveravanjem kotlarnice i sistema grejanja Beogradskim elektranama ovi problemi adekvatnije i trajnije rese.

  Obezbedjenje zgrade se odvijalo normalno, ali je otezano sto je u zgradi veliki broj korisnika koji rade na drugim fakultetima i institutima. Obezbedjeno je dezurstvo dvojice portira u nocnim satima da bi se bolje vrsio obilazak poslovnih prostorija i preventivno delovalo na suzbijanje razlicitih steta.  ORGANI UPRAVLJANJA


  Dekan i prodekani


  Dekan : Dr. Ivan Juranic, redovni profesor

  Prodekan za nastavu i studentska pitanja: Dr. Sofija Sovilj, vanredn profesor

  Prodekan za nauku: Dr. Vesna Niketic, vanredni profesor

  Prodekan za finansije: Dr. Bogdan Solaja, vanredni profesor

  SPISAK ZAPOSLENIH HEMIJSKOG FAKULTETA
  Nastavnici i saradnici u nastavi  REDOVNI PROFESORI

  1. dr Jovan Vucetic
  2. dr Miroslav Gasic
  3. dr Ratko Jankov
  4. dr Ivan Juranic
  5. dr Ivan Micovic
  6. dr Slobodan Milosavljevic
  7. dr Tibor Pastor
  8. dr Petar Pfendt
  9. dr Zivorad Cekovic


  VANREDNI PROFESORI

  1. dr Snezana Bojovic-Lazarevic
  2. dr Miroslav Vrvic
  3. dr Gordana Vuckovic
  4. dr Ljiljana Dosen-Micovic
  5. dr Mijat Malinar
  6. dr Aleksandar Milovanovic
  7. dr Vesna Niketic
  8. dr Svetozar Niketic
  9. dr Lidija Pfendt
  10. dr Predrag Polic
  11. dr Marija Todorovic
  12. dr Radomir Saicic
  13. dr Bogdan Solaja
  14. dr Vukic Soskic
  15. dr Vlatka Vajs, do 1/3 r. vrem
  16. dr Nikola Milic, do 1/3 r.vrem.
  17. dr Mihajlo Spasic,do 1/3 r.vrem.


  DOCENTI

  1. dr Katarina Andjelkovic
  2. dr Vojka Antonijevic
  3. dr Branimir Jovancicevic
  4. dr Ljuba Mandic
  5. dr Rado Markovic
  6. dr Dusanka-Milojkovic-Opsenica
  7. dr Snezana Nikolic-Mandic
  8. dr Vladimir Pavlovic
  9. dr Djordje Petrovic
  10. dr Tibor Sabo
  11. dr Dusan Sladic
  12. dr Sofija Sovilj
  13. dr Zivoslav Tesic
  14. dr Snezana Zaric
  15. dr Jasna Djonlagic, do 1/3 r. vrem.
  16. dr Olgica Nedic, t do 1/3 r. vrem.
  VISI PREDAVAC ENGLESKOG JEZIKA

  1. 1.- mr Olja Popovic
  VISI NAUCNI SARADNICI

  1. dr Miodrag Djermanovic
  2. dr Petar Radivojsa
  NAUCNI SARADNICI

  1. dr Milica Rajkovic
  2. dr Joze Forsek
  3. dr Ismet Hodzic


  ASISTENTI-DOKTORI

  1. dr Zoran Vujcic
  2. dr Nenad Tomasevic
  ASISTENTI-MAGISTRI

  1. mr Ksenija Babic
  2. mr Ilija Brceski
  3. mr Mario Zlatovic
  4. mr Dejan Djokovic
  5. mr Vukosava Zivkovic
  6. mr Jasminka Korolija
  7. mr Vojin Krsmanovic
  8. mr Dragan Manojlovic
  9. mr Dragana Milic
  10. mr Verica Milicevic-Pacic
  11. mr Djenana Miodragovic
  12. mr Zoran Miodragovic
  13. mr Aleksandar Nikolic
  14. mr Goran Petkovic
  15. mr Aleksandar Popovic
  16. mr Goran Roglic
  17. mr Srdjan Stojanovic
  18. mr Vele Tesevic
  19. mr Dragica Sisovic
  20. Vesna Antic, do 1/3 radn. vrem.


  ASISTENTI-PRIPRAVNICICI

  1. Rada Baosic
  2. Tatjana Bozic
  3. Suzana Burojevic
  4. Zeljko Vitnik
  5. Tanja Cirkovic
  6. Marija Gavrovic
  7. Sanja Grguric
  8. Ivana Ivanovic
  9. Aleksandra Kandic
  10. Veselin Maslak
  11. Ivana Milovanovic
  12. Dejana Mokranjac
  13. Ferenc Pastor
  14. Goran Petrovic
  15. Ljubica Tasic
  16. Snezana Trifunovic
  17. Zorana Ferjancic


  STRUCNI SARADNICI u nastavi

  1. Vladimir Beljanski
  2. Milan Nikolic
  3. Radivoje Prodanovic
  4. Jelena Rakicevic
  5. Biljana Steljic
  6. Violeta Stefanovic
  7. Maja Sumar


  Nenastavno osoblje

  TEHNICKI SARADNICI

  1. Milan Acimovic
  2. Lence Budimlic
  3. Predrag Budimlic
  4. Mirjana Zivadinovic
  5. Sanja Ilic
  6. Lola Isakovic
  7. Dejan Jevtovic
  8. Nikola Jovanovic
  9. Branislava Jovicic
  10. Snezana Kokotovic
  11. Predrag Kostic
  12. Milos Kukanjac
  13. Branko Marusic
  14. Etelka Mesaros
  15. Milan Milinkovic
  16. Predrag Otovic
  17. Brankica Pucar
  18. Svetislav Ralic
  19. Jovanka Rankovic
  20. Sonja Toskovic
  21. Slobodan Trejgut
  22. Dragica Curcin
  23. Slavica Hodzic
  SAMOSTALNI SARADNICI

  1. mr Suncica Borozan


  STRUCNI SARADNICI

  1. Dragica Bojovic
  2. Snezana Kupresanin
  3. Milka Medic
  4. Svetlana Ristic
  5. Biljana Rakocevic
  6. Milan Zdraveski


  BIBLIOTEKA

  1. Mirjana Kojadinovic
  2. Milica Todorovic
  3. Pavla Prelesnik


  SEKRETARIJAT FAKULTETA

  1. Ljubomir Vukadinovic, sekretar
  2. Radovan Dudvarski, sef. fin. sl.
  3. Gordana Ivetic, ing. za zgradu
  4. mr Zoran Djordevic, sef tehn. sl.
  5. Djordje Milojevic, sef. sl. nabavke
  6. Desanka Arbutina, ing. invest.
  7. Radmila Simic, pravnik
  8. Vesna Grujicic, adm. ref.
  9. Milica Ristic, sef fin, sl.
  10. Zorica Salih, adm. ref.
  11. Zorica Tomasevic, adm. ref.
  12. Novka Radivojsa, ad. ref.
  13. Mirjana Topic, adm. ref.
  14. Vesna Vukotic, adm. ref.


  TEHNICKA SLUZBA

  1. Nenad Ceperkovic, KV stakloduvac
  2. Radoslav Cikos, VKV bravar
  3. Novica Mladenovic, VKV elektricar
  4. Zarko Sredojevic, VKV elektricar
  5. Aleksandar Jevic, VKV monter
  6. Aleksandar Bukvic, KV bravar
  7. Zvonko Dracar, KV stolar
  8. Zoran Milosavljevic, KV vodinst.
  9. Mirko Zezelj, kurir
  10. Milica Nesic, telefonista
  11. Ivan Regasek, TT tehnicar
  12. Mile Bunos, cuvar
  13. Mile Grujic, cuvar
  14. Zoran Zagorac, cuvar
  15. Tomislav Jovanovic, domar


  SPREMACICE

  1. Milica Karajlovic
  2. Ljubinka Krstic-Cvetkovic
  3. Borka Dronjak
  4. Suzana Osmanovski
  5. Dragica Pavlicevic
  6. Zlatija Bogdanovic
  7. Svetlana Suvodolac
  8. Vera Zivadinovic
  9. Milena Simic
  10. Milica Radojcic
  11. Lila Dimitrijevic
  12. Jagodinka Vasic
  13. Slavica Stankovic
  14. Ibisa Jelic
  15. Mirjana Mandic
  16. Jadranka Jandreska
  17. Milijana Todorovic
  18. Marija Jevtic
  19. Nada Ignjatovic
  20. Zorica Milic
  21. Jasmina Pucar
  22. Cveta Stojkovic
  23. Verica Luksic
  24. Svetlana Milosevic
  25. Ljiljana Antonijevic


  Prilog 1  Ucesce Fakulteta u Studentskom protestu '96/97

  - licno vidjenje I. Juranica -


  Pokusati cemo da damo pregled aktivnosti Uprave, strucnih tela, saradnika i studenata Hemijskog fakulteta u dogadjajima koji su potresali Univerzitet u Beogradu u periodu od 25. novembra 1996. do 9. marta 1997.g. Ocene politickog karaktera koje bi u ovom prikazu eventualno mogle biti implicitno iznesene treba da se uzmu sa visokom rezervom, jer nisu posledica dublje strucne analize vec nehotican odraz stavova sastavljaca ovog prikaza. Nastojacemo da se sto je moguce vise drzimo cinjenica i hronologije dogadjaja.

  Kada je krajem novembra meseca 1996.g. doslo do sirokog drustvenog protesta zbog nepostovanja izbornih rezultata od strane vlasti, protestu su se masovno pridruzili i studenti Univerziteta u Beogradu. Centar okupljanja studenata u Protestu bio je Filozofski fakultet, i od prvog dana je veliki broj studenata Hemijskog fakulteta prisao Protestu. S obzirom na blizinu naseg fakulteta, od pocetka je bilo mnogo studentskih akcija i u nasoj zgradi. Uvazavajuci masovnost studenata i opravdanost njihovog revolta Dekan je dao odobrenje da se za sastanke studenata koristi Veliki hemijski amfiteatar. Kasnije je odobreno koriscenje ucionice br. 316.

  Da bi se izbegle incidentne situacije pojacan je rad redovnog obezbedjenja u zgradi. Pored toga, sa studentima koji su ispred Studentske unije bili zaduzeni za obezbedjenje razradjen je i plan obezbedjenja. Kada su se pojavile grupe za obezbedjenje, koje je angazovao Savez studenata i sluzbenici DB, na inicijativu dekana su sve ove grupe dogovorile su se o nadleznostima i uskladjivale delovanje. Na taj nacin nije doslo do pojave nervoze zbog prisustva raznih grupa i nije bilo ozbiljnijih incidenata u zgradi Fakulteta. Jedini manji incident se desio prvog dana okupljanja u VHA kada je neko (zaposlen na Hemijskom fakultetu) prosuo koncentrovan rastvor amonijaka ispred jednog od ulaza u amfiteatar.

  U drugoj nedelji protesta sazvano je Nastavno-naucno vece Hemijskog fakulteta. Na ovom sastanku odustalo se od razmatranja redovnih tacaka, i razmotrena je novonastala vanredna situacija. Donesena je jednoglasno odluka da se podrze opravdani zahtevi Studentskog protesta i da se studentima angazovanim u Protestu pruzi pomoc kako bi mogli nadoknaditi propustenu nastavu. Odluceno je da se zahteva hitna sednica Nastavno-naucnog veca Univerziteta u Beogradu, kako bi se na nivou Univerziteta zauzeli stavovi o prvazilazenju krize.

  Rektor nije zakazivao sednicu, vec je telefonski insistirao da se fakulteti zatvore i nastava prekine. Uprava Fakulteta nije postupila po (usmenom) naredjenju Rektora, jer je ocenjeno da bi takav postupak samo povecao revolt studenata. Rektor se sa dekanima fakulteta sastao 5.decembra u prostorijama Vlade Srbije, na sastanku koji je vodio ministar Mladenovic. Zahtevano je da dekani zabrane sastanke studenata na fakultetima i da sankcionisu nedolazak studenata na nastavu. Kada su dekani Filozofskog, Hemijskog i Elektrotehnickog fakulteta ukazali da se to ne moze sprovesti bez izazivanja vecih problema i da treba razmotriti razloge protesta studenata, sastanak je na brzinu zavrsen.

  Na sastanku NNV Hemijskog fakulteta odrzanom 12.decembra kostatovano je da je prisustvo studenata na nastavi ispod 10%. Zbog toga je zakljuceno da se nastava prekine i da se po stvaranju normalnih uslova za rad nadoknadi sve sto je propusteno prema planu koji ce saciniti uprava Fakulteta. Kada se radi o individualnoj nastavi (diplomski radovi i postdiplomske studije) nastava ce se odrzavati sa svim kandidatima koji zele da rade. Ponovo je zatrazeno hitno sazivanje NNV Univerziteta.

  Rektor nije sazivao sednicu, sto je pocelo da izaziva revolt na Univerzitetu. Nakon javnih izjava u kojima je Rektor osudio Studentski protest, studentski zahtevi su prosireni i na smenjivanje Rektora i studenta prorektora. Uprava Fakulteta je smatrala nedopustivim dozvoliti da se pasivno prati razvoj dogadjaja. Moralo se preduzeti nesto da se sto pre stvore uslovi za obnavljanje nastave. Na proslavi jubileja IHTM (17. decembar 1996.g.) dekan Hemijskog fakulteta je pokusao da nagovori Rektora da sazove NNV Univerziteta. Kako Rektor nije imao razumevanja za ovaj predlog, dekan Hemijskog fakulteta je stupio u razgovor sa dekanom Elektrotehnickog fakulteta i dekanom Tehnoloskog fakulteta i dogovoreno je da se pozovu dekani sto veceg broja fakulteta, kako bi zajednicki doneli odluke. Svako se obavezao da pozove odredjen broj drugih dekana. Prvi sastanak bio je na Filozofskom fakultetu 19. decembra, kada je bilo prisutno 11 dekana i prodekana. Diskutovano je o raznim mogucnostima da se studentima olaksa vodjenje Protesta, ali nista konacno nije dogovoreno. Dogovoreno je da se sledeci sastanak odrzi na Elektrotehnickom fakultetu 6.januara 1997.g. uz upucivanje poziva svim dekanima fakulteta i direktorima univerzitetskih instituta.

  Na sastanku odrzanom 6.januara 1997.g. okupili su se dekani i prodekani sa 14 fakulteta. Na tom sastanku usvojen je apel predsednicima drzave, vlade i skupstine Srbije, da se ucini sto je potrebno za stvaranje uslova za okoncanje Studentskog protesta. Medju 9 dekana koji su potpisali ovaj apel bio je i dekan Hemijskog fakulteta.

  Nakon ovoga doslo je do znatnog preokreta u aktivnosti dekana i ostalih fakulteta. Na sledecim sastancima broj dekana stalno se povecavao. Na sastanku NNV 13.januara je donesen zakljucak da se podrzavaju zahtevi studenata. Na sednici Saveta Univerziteta u Beogradu odrzanoj 15.januara 1997.g. usvojen je zakljucak koji je formulisao delegat Hemijskog fakulteta, kojim su podrzani svi zahtevi studenata, ukljucujuci i smenu rektora i studenta-prorektora. Na tajnom glasanju na istoj sednici nije izglasana smena rektora i studenta-prorektora, sto je stvorilo jos vecu krizu na Univerzitetu.

  Pritisak Vlade na Univerzitet kulminirao je odlukom Vlade od 20.januara da se uskrati finansiranje fakultetima. To je ostavilo dugotrajne pogubne posledice, koje se i danas osecaju. Pocetak resavanja krize ostvaren je 24.januara, odlukom Skupstine Srbije o prihvatanju nalaza Gonsales-ove komisije. Time je gradjanski protest zavrsen, ali kriza na Univerzitetu nije okoncana, jer zahtevi za smenom rektora i prorektora nisu ispunjeni. Jos mesec i po dana trajala je borba do ispunjenja i poslednjih zahteva. Zbivalo se to za vreme najhladnijih dana zime, kada se desila i poznata akcija 'kordon-na-kordon'. Za to vreme se definitivno konstituisalo 'vece dekana' Univerziteta u Beogradu, kao autohtoni organ upravljanja, u cijem radu je bila zapazena aktivnost predstavnika Hemijskog fakulteta.

  Tokom protesta nasi su studenti masovno ucestvovali u protestnim setnjama, a pridruzio im se i veliki broj nastavnika Hemijskog fakulteta. U medjuvremenu, bilo je vise pokusaja da se unese razdor izmedju uprave fakulteta i studenata, ali su svi ostali bez efekata. Znatan broj nastavnika i saradnika Hemijskog fakulteta je aktivno ucestvovao u javnim nastupima i zalagao se za ispunjenje zahteva Studentskog protesta, kao i opsteg drustvenog protesta. Dekan Hemijskog fakulteta je ucestvovao u svim kolektivnim akcijama koje su preduzimali dekani veceg broja fakulteta i direktori univerzitetskih instituta.

  Jedna od znacajnijih posledica krize jeste zblizavanje rukovodecih ljudi svih fakulteta i instituta, sto je omogucilo efikasno dogovaranje oko zajednickih akcija, a kroz to je ostvareno jedinstvo Univerziteta, kao nikada do sada. To bi mogla biti, pored uticaja na opste drustvene promene, najznacajnija pozitivna posledica jedne od najvecih kriza na Univerzitetu u Beogradu.