Projekat
III 43004

Prof. dr Miroslav M. Vrvić

Miroslav M. Vrvić rodjen je 11. avgusta 1952. godine u Vršcu. Hemiju na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 1975. godine, a doktorirao je hemiju 1991. godine na istom fakultetu sa disertacijom iz oblasti fundamentalnih i primenjenih aspekata interakcije tionskih bakterija sa sulfidnim supstratima.

Za asistenta na Katedri za hemiju prirodnih proizvoda Prirodno matematičkog fakulteta (sada Katedra za biohemiju Hemijskog fakulteta) u Beogradu izabran je 1977., za docenta 1992., za vanrednog profesora 1997. i za redovnog profesora 2003. godine (www.chem.bg.ac.rs). Predaje osnove biotehnologije, biotehnološku i industrijsku biohemiju i ekološku biohemiju na BS, MS i PhD studijama. Bio je mentor za oko 100 diplomskih i specijalistickih radova, nekoliko desetina magistarskih teza i desetak doktorskih disertacija. Rukovodilac je Grupe za mikrobiološku hemiju, koja je zajednička za Hemijski fakultet i Centar za hemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu.

Oblasti interesovanja i naučno-istrašivačkog rada je mikrobiološka hemija, biogeohemija, biotehnologija aktivnih supstanci, posebno nutraseutikalsa, biogeotehnologija i biotehnologja okoline, iz kojih ima najveći broj fundamentalnih i primenjenih rezultata.

Autor i koautor je više monografija na srpskom jeziku, preko 60 naučnih radova u uglednim inostranim i domaćim časopisima i monografijama stranih izdavača i oko 200 saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu štampanih u celini i u izvodu, kao i desetak patenata i tehnologija, koje su u primeni, a proizvodi na tržištu. Više puta po pozivu je držao predavanja na naučnim skupovima i univerzitetima u zemlji i inostranstvu [Lenjingrad (sada Sankt Petersburg)-Rusija-1987. kao ekspert UNEP, IBS '91,Troia-Portugalija-1991., ACHEMA Lecture Group on Biotechnology, Frankfurt na Majni-Nemačka-1997., UNAM, Meksiko Siti-Meksiko-1998., kao ekspert ICS-UNIDO, Trst-Italija-2007. i Euro Food Chemistry XV, Kopenhagen-Danska-2009.].

Rukovodio je izradom više desetina projekata koji su bili institucionalno finansirani i projekata za potrebe privrede.

Blizu 30 puta bio je na kraćim studijskim boravcima na univerzitetima, istraživačkim institutima i industriji u inostranstvu (u 15 zemalja Evrope, Severne i Srednje Amerike, Azije i Afrike).

Urednik je domaćeg naučnog časopisa Acta Biologica Iugoslavica B-Mikrobiologija od 2006. godine.

Član je SHD, UMBS, JBD, ASM i SGM (UK). Jedan je od osnivača Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije (2009.)

Član je Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i agroindustriju MNTR od 2005. godine i Naučnih veća IHTM-a (od 1992.) i Farmaceutske kompanije "Galenika"-e a.d. (od 2005.).

Dobitinik je Medalje za izuzetan doprinos u primeni nauke u industriji Srpskog hemijskog društva za 2000. godinu.

© Copyright III 43004 Webdesign