Projekat
III 43004

Značaj istraživanja

Projekat je po strukturi i premisama integralni i sastoji se iz četiri suštinski povezana dela, koji su po sebi interdisciplinarna istraživanja, što je i karakter celog projekta! Ključni značaj istraživanja je primena "bioloških agenasa" (mikroorganizmi, biljke i životinje) u remedijaciji, zaštiti i očuvanju degradiranih prostora usled eksploatacije uglja za termoenergetska postrojenja i nastanak čvrstih proizvoda sagorevanja, koja se deponuju na velikim površinama. Simultanom ex/in situ bioremedijacijom prirodnih ili veštačkih zemljišnih supstrata zagađenim naftnim derivatima i/ili vanbilansnih ugljovodoničnih materijala (posle izdvajanja dela koji ima upotrebnu vrednost) na pepelištima, i/ili jalovištima i napuštenim ugljenokopima, različite fiziološko-biohemijske grupe mikroorganizama u selekcionisanim aktivnim zimogenim konzorcijumima vrše potpunu biodegradaciju-mineralizaciju polutanata i soilifikaciju, transformišući pedološki sterilni supstrat u plodno zemljište, pre svega humifikacijom, čime i imobilišu toksične metale. Tako dobijeni plodni i očišćeni sloj zemljišta od samog početka procesa sperečava raznošenje prašine, a istovremeno kontrolom i modelovanjem transporta u akviferu i površinskim vodama moguće je upravljanje zaštitom voda, odnosno kontrolisati transport polutanata, čime se realizuje zaštita ekosfera, posebno izvora mineralnih voda sa esencijalnim mikroelementima, koji su potencijalni vitafoods, kao i biljnih zajednica, koje su osim sveže stočne hrane i neograničeni izvor biološki aktivnih supstanci - sekundarnih metabolita, što je dobrobit biodiverziteta, a istovremeno aktivnosti u okviru ovog projekta su i njegova zaštita i povoljnosti u odnosu na klimatske promene, jer se radi o bio-CO2 u procesu bioremedijacije i soilifikacije uz istovremenu zaštitu "trošenja" plodnog zemljišta kao pokrivke, a soilifikovani supstrat je plodan za biljni pokrivač. Dakle, narušeni i zagađeni prostori su poremećaj u BGC i protoku supstanci i energije, a značaj predloženog koncepta celog projekta, a posebno Potprojekta 1 i Potprojekta 2, je usmereni i kontrolisani uticaj na glavne BGC plodnosti zemljišta, da bi se sistem doveo u održivi odnos!

Na ovaj način, kao rezultati koji su značajni na nižem hijerarhijskom nivou su primena hemijske i biohemijske aktivnosti mikroorganizama i očuvanih biljnih resursa za dobijanje bio/nanomaterijala i enzima visokih biokatalitičkih potencijala i u ekstremnim uslovima, kao što je soilifikacija tehnogenih materijala i bioaktivnih supstanci primenljivih, za početak, kao dijetetskih proizvoda i OTC.

U nizu održivog razvoja od "djubreta" do "polica u apoteci" je formulacija, proizvodnja i testiranje nutritivno novih infant formula (i formula za trudnice) na bazi svežeg kravljeg mleka iz ekološki zaštićenih prostora, sa simbiotičkim i antioksidativnim svojstvima bliskim majčinom mleku, zahvaljujući sopstvenim nanočesticama prebiotika i bifidobakterijama, koji doprinose AOS, a ne samo bifidogenezi, što je od posebnog značaja!

© Copyright III 43004 Mineravita