Projekat
III 43004

Naučnoistraživački projekat iz Programa sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i Programa obezbeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad za ciklus istraživanja u periodu 2011 - 2014 godine

PROJEKAT 43004

Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda

Rukovodilac projekta: Prof. dr Miroslav M. Vrvić
Naučno istraživačka organizacija: Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Oblast: Zaštita životne sredine i klimatske promene
Tematski okvir: Nove tehnologije zaštite životne sredine
Broj potprojekata: 4

Ex/in situ bioremedijacijom pomoću selekcionisanih aktivnih zimogenim konzorcijumima mikroorganizama (MO), koji će biti okarakterisani (izolovani ili mikrobiomski dokazani) simultano će se razgrađivati naftni polutanti i humifikacijom soilifikovati degradirani prostori usled površinske eksploatacije (pre svega uglja) i njegove upotrebe kao energenta (pepelišta). Biodegradiraće se ugljovodonični zagađivači u prirodnim ili veštačkim zemljišnim supstratima u sloju, čime će se usmereno uskladiti biogeohemijski ciklusi ključni za plodnost zemljišta uz istovremenu imobilizaciju toksičnih elemenata. Globalna uspešnost ovih postupaka zavisiće od kontrole i modelovanja zagađivanja i zaštite podzemnih i površinskih voda kao ključnih prenosilaca polutanata. Tako će biti moguće očuvati mineralne vode i biljne zajednice od ovih zagađivača, što daje mogućnost za korišćenje ovih resursa kao izvora bioaktivnih supstanci, a i kao sveže stočne hrane. U fokusu će biti: biosurfаktanti (primenа u bioremedijaciji) enzimi (imobilizovani kao nanobiomaterijali) i aktivna jedinjenja biljaka iz klasa: fenola, kumarina i flavonoida (sa antimikrobnim, antikoagulativnim i antioksidativnim aktivnostima). Formulacija, proizvodnja i kliničke studije nutriciono novih infant (I) formula (F)-dijetetskih proizvoda iz kategorije funkcionalne hrane upotrebom svežeg mleka kao bazne sirovine, biće usmerena ka formulacijama sa novim-sopstvenim simbioticima.

© Copyright III 43004 Webdesign