Шифра предмета:
102E2
Назив предмета:
Практикум из неорганске хемије 1

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Маја Т. Шумар Ристовић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Тамара Р. Тодоровић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Невена Н. Стевановић
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Теодора С. Витомиров, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа лабораторијских вежби (0+0+4)

Циљеви:

Овладавање експерименталним техникама које се примењују у неорганској хемији. Упознавање са физичким и хемијским својствима елемената (појединих група Периодног система елемената) и њихових једињења кроз одабране експерименте. Програм експерименталних вежби прати програм предавања на предмету Неорганска хемија 1. Завршни термини вежби су посвећени самосталној синтези пет неорганских препарата у циљу обуке студената за самостални лабораторијски рад.

Исход:

    Након успешно положеног испита студенти ће моћи да:
  • изведу карактеристичне реакције елемената по групама Периодног система користећи познате поступке и стандардну лабораторијску опрему и прибор
  • покажу сигурност и самосталност у лабораторијском раду, укључујући исправно руковање супстанцама
  • анализирају и интерпретирају податке добијене у изведеним експериментима
  • примене познавање класификације елемената и њихових неорганских једињења за процену појединих својства укључујући стабилност, растворљивост, редокс својства и реактивност.

Облици наставе:

Експерименталне вежбе са теоријским поставкама.

Ваннаставне активности:

Припрема вежби, припрема задатака.

Литература:

Основна литература:

  • Т. Тодоровић, В. Медаковић: Практикум из неорганске хемије, Хемијски факултет, Београд, 2013. ИСБН 978-86-7220-051-5
  • Ненад Јуранић: Збирка задатака из опште хемије, Студентски трг, Београд, 2004.

Помоћна литература:

  • Збирке задатака из опште и неорганске хемије.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Лабораторијске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Халогени елементи.

2. Кисеоник.

3. Сумпор.

4. Азот и фосфор.

5. Силицијум, калај и олово.

6. Манган и хром.

7. Бакар и сребро.

8. Комплексна једињења.

9-13. Израда пет неорганских препарата.

14. Надокнадни термин.

Напомена: Присуство на лабораторијским вежбама је обавезно. Свака вежба мора бити урађена и одбрањена. Предиспитне поене додељује асистент на основу знања приказаног приликом одбране вежбе (максимално 8 x 1 = 8 поена за првих осам вежби и 2 поена за неорганске препарате).

Колоквијуми:

30 поена

Напомене:

Студенти полажу два колоквијума, којима је обухваћено решавање задатака из области које су асистенти радили са њима током експерименталних вежби.

Писмени испит:

60 поена