НА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ ПРЕОСТАЛО ЈЕ 47 БУЏЕТСКИХ МЕСТА!

[Info]

Општи услови конкурса за упис студената на основне и интегрисане академске студије
конкурс Универзитета у Београду за школску 2022/23. годину
(PDF, 2.6 MB)

Услови конкурса за упис студената на основне и интегрисане академске студије на Хемијском факултету
(PDF, 621 KB)

[Prijava]

Електронска пријава за упис на студије
функционише током 29. септембра 2022.

Изјава за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2021/22. године
(PDF, 44 KB)


Број слободних места:
(28. септембар 2022, 20:00)

Врста студија Студијски програм Буџет Самофинан-
сирање
Основне
академске студије
Хемија 8 2
Биохемија 0 0
Хемија животне средине 19 3
Интегрисане
(основне и мастер)
академске студије
Настава хемије 20
УКУПНО 47 5

Кандидати који су ове године (у било ком року) полагали пријемни испит из хемије или из хемије и биологије на Медицинском, Фармацеутском, Стоматолошком, Технолошко-металуршком, Рударско-геолошком или Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду могу се уписати на Хемијски факултет у накнадном уписном року, без поновног полагања пријемног испита, на основу потврде о броју остварених поена из хемије, односно хемије и биологије, на неком од наведених Факултета.

Термин за накнадни упис је 29. 9. 2022. године од 10:00 до 15:00 часова. Хемијски факултет задржава право да по попуњавању преосталих места и пре 15:00 часова обустави накнадни упис кандидата.

Информација о броју преосталих места по студијским програмима ће бити ажурирана на Интернет страници Хемијског факултета (www.chem.bg.ac.rs) на свака два сата током накнадног уписа. Накнадни упис ће се обављати у Студентској служби Факултета (соба број 327, приземље, код А улаза у зграду).

[Upis na HF]

За накнадни упис потребна су следећа документа:

 • попуњена електронска пријава за конкурс   www.chem.bg.ac.rs/sp/enr_appl0.py
  пријављивање је могуће током четвртка, 29. септембра 2022;
 • потврда са Факултета Универзитета у Београду на којем је полаган пријемни испит из хемије, односно из хемије и биологије о броју остварених поена (искључиво из ове године);
 • уплата накнаде за пријаву на накнадни конкурс - уплатницу треба попунити на следећи начин:
  Сврха уплате:   Пријава на конкурс за упис на студије
  Прималац:   Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
  Износ:   2500,00 дин.
  Рачун примаоца:   840-1817666-82
  Позив на број:   750
  Уплата се може обавити у било којој банци или пошти;
 • оверене фотокопије докумената из четворогодишње средње школе (сведочанства од првог до четвртог разреда средње школе и диплома о завршеној школи);
 • извод из матичне књиге рођених (препоручује се за држављане Републике Србије);
 • важећа лична карта за држављане Републике Србије, односно пасош за стране држављане;
 • две исте фотографије величине 3,5 x 4,5 cm (не старије од годину дана);
 • трошкови уписа (индекс, обавезно осигурање, такса за Универзитет);
 • доказ о уплати ЗПУ (по жељи);
 • доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте).

Трошкови уписа (индекс, такса за Универзитет, осигурање) износе укупно 1150 динара. Овај износ се уплаћује на жиро-рачун Факултета 840-1817666-82 са позивом на број 111 и сврхом уплате "Трошкови уписа". Доказ о уплати приложити уз остала документа.

Уплата за Здравствено-потпорно удружење (ЗПУ) - опционо:
400 динара   уплатити на жиро-рачун 205-42492-70;
сврха уплате:   Упис у академску 2022/23;
прималац:   Здравствено-потпорно удружење студената, Балканска 4/I, Београд.


Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу да студирају у Србији под истим условима као и њени држављани, укључујући и право на буџетско финансирање. Приликом пријаве предаје се решење Министарства о нострификацији дипломе или потврда да је започет процес нострификације.

За кандидате који су средњу завршили у Републици Српској, нострификација дипломе није потребна, осим уколико се не ради о завршеном програму међународне (IB) матуре или некој другој страној средњој школи.

Поред прописане документације предаје се и изјава у писаној форми да је кандидат припадник/-ца српске националне мањине.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.


За све додатне информације на располагању је Студентска служба Факултета,
на телефон   011 / 333 66 78   (радним данима, од 9 до 15 часова) или на e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.