Шифра предмета:
131A2
Назив предмета:
Основи геометријске кристалографије

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

5

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11H2), академско-општеобразовни предмет

Биохемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11B2), академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, изборни (E11S2), академско-општеобразовни предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, изборни (E11P2), академско-општеобразовни предмет

Наставник:

др Тамара Р. Тодоровић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Упознавање студената са основама кристалографије, пружање основних теоријских знања о симетрији молекула и кристала и принципима одређивања молекулске и кристалне структуре методом дифракције X-зрака са монокристала. Стицање знања која би послужила као добра основа за олакшано разумевање градива на различитим курсевима хемије на основним и постдипломским студијама.

Исход:

Након положеног испита студенти ће бити у стању да:

 • направе разлику између кристалних и аморфних чврстих супстанци
 • направе разлику између елемената и операција симетрије
 • примене симетријске операције на различите мотиве
 • препознају елементе симетрије на моделима једноставнијих кристалних структура
 • опишу тродимензијалну периодичну грађу кристала
 • повежу кристалну структуру и својства једноставнијих неорганских и органских супстаци
 • користе кристалографске програме и базе података на основном нивоу.

Облици наставе:

Предавања, наставни колоквијум.

Ваннаставне активности:

Домаћи задаци.

Литература:

Основна литература:

 • Т.Р. Тодоровић, Основи кристалографије, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд, 2022. ИСБН 978-86-7220-113-0

Помоћна литература:

 • Материјал са предавања доступан преко студентског портала.
 • Б. Прелесник, К. Анђелковић, Д. Радановић, Т. Тодоровић: Збирка задатака из кристалографије и рендгенске структурне анализе, Хемијски факултет, Београд, 2007. ИСБН 978-86-7220-029-4

Додатни материјал:

http://http://www.chem.bg.ac.rs/~tamarat/OGK/

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Уводно предавање.
 • Чврсто агрегатно стање. Увод у симетрију.
 • Операције и елементи симетрије (основни ниво).
 • Симетријски дијаграми.
 • Кристална решетка. Јединична ћелија. Равне и просторне решетке.
 • Нотација праваца и равни (основни ниво).
 • Брагов закон.
 • Групе симетрије тачке (основни ниво).
 • Равне и просторне групе (основни ниво).
 • Принципи одређивања молекулске и кристалне структуре методом дифракције X-зрака (основни ниво).
 • Кристалографски програми и базе података (основни ниво).
 • Паковања у кристалним структурама (основни ниво).
 • Одабрани примери једноставнијих кристалних структура неорганских и органских супстанци.

Колоквијуми:

20 поена

Домаћи задаци:

10 поена

Писмени испит:

60 поена