Шифра предмета:
136H2
Назив предмета:
Хемија координационих полимера

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

103H2

ЕСПБ:

5

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E16H2), научно-стручни предмет

Наставник:

др Тамара Р. Тодоровић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ курса је да студентима пружи знања о координационим полимерима - новим мултифункционалним неорганским материјалима. Координациони полимери садрже понављајуће координационе ентитете који се протежу у једној, две или три димензије. Ова класа једињења се нагло развила у последње две деценије услед врло разноврсне потенцијалне примене, посебно у области складиштења и одвајања гасова, луминесценције, испоруке лекова, хетерогене и биомиметичке катализе/биокатализе, биомедицине, сензора итд. Специфичност координационих полимера у односу на дискретна координациона једињења се огледа у методама синтезе, техникама карактеризације, физичким и хемијским својствима, као и структури и примени. Током курса студенти ће се упознати са свим наведеним аспектима.

Исход:

Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да:

 • опишу методе синтезе и карактеризације координационих полимера;
 • опишу структуру 1Д, 2Д и 3Д координационих полимера;
 • изврше тополошку анализу;
 • опишу главне примене мултифункционалних материјала на бази координационих полимера.

Облици наставе:

Предавања.

Ваннаставне активности:

Семинарски рад.

Литература:

Основна литература:

 1. S. R. Batten, S. M. Neville, D. R. Turner: Coordination Polymers: Design, Analysis and Applications, The Royal Society of Chemistry, 2009.

Помоћна литература:

 1. Материјал са предавања доступан преко студентског портала.
 2. Чланци из међународних научних часописа.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Типови координационих полимера.
 • Методе синтезе и карактеризације.
 • Димензионалност, тополошка анализа и феномен интерпенетрације.
 • Координациони полимери d- и f-метала.
 • Порозни координациони полимери.
 • Примена координационих полимера (складиштење и одвајање гасова, испорука лекова, хетерогена катализа, сензори, енкапсулација биомолекула).

Семинарски радови:

40 поена

Писмени испит:

60 поена