Шифра предмета:
431B2
Назив предмета:
Ензимологија

Школска година:

2023/2024.

Услови похађања:

(001A2 + 029B2) / 401B2

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 3. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставници:

др Тања Д. Ћирковић Величковић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Јелена З. Радосављевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Марија М. Стојадиновић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Симеон Л. Минић
асистент са докторатом, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + један час теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (3+1+3)

Циљеви:

Студент током курса стиче знања и неопходне вештине о кинетици и механизму дејства ензима, као и о неким аспектима примене ензима у биотехнологији, фармацеутској и прехрамбеној индустрији. Студенти ће савладати решавање проблема везаних за ензимску кинетику.

Исход:

Студент је стекао основна знања и вештине о кинетици и механизму дејства ензима. Савладао је и решавање проблема везаних за ензимску кинетику.

Облици наставе:

Предавања. Вежбе. Утврђивање градива. Теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Alan Ferscht: Structure and Mechanism in Protein Science: A Guide to Enzyme Catalysis and Protein Folding (W. H. Freeman and Company, New York, 1999)
 • Đorđe Petrović: Enzimologija (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998)

Помоћна литература:

 • Радивоје Продановић, Тања Ћирковић Величковић: Ензимологија: лабораторијски приручник
 • Иванка Караџић: Израчунавања у ензимологији
 • Haruo Suzuki: How Enzymes Work: From Structure to Function (CRC Press Book, 2015)

Додатни материјал:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~tcirkov/1421B-Enzimologija/

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Увод у ензимологију и ензимску катализу.
 • Биолошки катализатори: структура, функција, каталитичкa својства.
 • Методе у изоловању и пречишћавању ензима.
 • Активно место. Специфичност ензима.
 • Хемијска кинетика. Ензимска кинетика моносупстратних реакција.
 • Ензимска кинетика вишесупстратних реакција.
 • Инхибиција активности ензима.
 • Ефекат pH и температуре на ензимску активност.
 • Регулација активности ензима. Алостерија.
 • Механизам дејства ензима (фамилија серин протеаза, лизозим, други примери).
 • Примењена ензимологија (примери ензима који су нашли примену у техникама молекуларне биологије, клиничкој ензимологији, биотехнологији и индустрији хране).

Теоријске вежбе:

5 поена (1 час недељно)

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Основна одређивања у ензимологији: јединице и одређивање активности ензима.
 • Основна одређивања у ензимологији: кинетичка одређивања супстратне специфичности, Км и Vmax ензима.
 • Основна одређивања у ензимологији: кинетичка одређивања константе и типа инхибиције активности ензима.
 • Утицај температуре и pH на активност и стабилност ензима.
 • Одређивање Км и Vmax ензима за бисупстратне ензимске реакције.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

20 поена

Усмени испит:

30 поена