Шифра предмета:
102A2
Назив предмета:
Неорганска хемија 1

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Маја Т. Шумар Ристовић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Тамара Р. Тодоровић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби (4+2+0)

Циљеви:

Проучавање основа неорганске хемије, разумевање правилности у физичким и хемијским својствима елемената и њихових једињења с обзиром на структуру, односно положај елемената у Периодном систему. На теоријским вежбама циљ је оспособити студенте како да теоријске законитости примене у решавању проблемских и нумеричких задатака.

Исход:

Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да:

 • предвиде својства елемената на основу електронске структуре, односно положаја у Периодном систему
 • наброје основне врсте једињења која граде елементи одређене групе Периодног система и објасне њихову структуру и својства
 • објасне основне разлике у физичким и хемијским својствима првог елемента у односу на преостале елементе групе
 • наведу и објасне методе добијања елемената s-, p- и d- блока, као и њихових једињења
 • наведу и објасне типове веза и међумолекулских интеракција код основних класа неорганских једињења
 • објасне грађу комплексних једињења на темељу теорије лигандног поља
 • користе називе једињења у складу с неорганском номенклатуром
 • реше нумеричке и проблемске задатке из области које су теоријски обрађене.

  Облици наставе:

  Предавања, демонстрациони огледи на предавањима и теоријске вежбе.

  Ваннаставне активности:

  Од студената се очекује да се према наставном плану и програму, а користећи наведену литературу, унапед припремe за предавања и теоријске вежбе.

  Литература:

  Основна литература:

  • Дејан Полети: Општа хемија, II део, Хемија елемената, ТМФ, Београд, 2000.
  • Иван Филиповић и Стјепан Липановић: Опћа и анорганска кемија, II део, Кемија елемената, Школска књига, Загреб, 1996.
  • Ненад Јуранић: Збирка задатака из опште хемије, Студентски трг, Београд, 2004.
  • Материјал са предавања доступан преко студентског портала.

  Помоћна литература:

  • C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry, Second edition, Pearson Education Limited, Edinburgh, 2005.

  Додатни материјал:

    Наставне обавезе и начин оцењивања

  Предавања:

  6 поена (4 часа недељно)

  Програм рада:

  • Периодни систем елемената.
  • Номенклатура неорганских супстанци.
  • Водоник.
  • Халогени елементи.
  • Халкогени елементи.
  • Елементи азотове групе.
  • Елементи угљеникове групе.
  • Елементи групе бора.
  • Земноалкални и алкални елементи. Племенити гасови. Опште карактеристике d- и f-елемената. Прелазни елементи. Електронске конфигурације и хемијске особине. Координациона једињења. Елементи групе скандијума. Лантаниди и актиниди. Елементи групе титана. Елементи групе ванадијума. Елементи групе хрома. Елементи групе мангана. Тријада гвожђа. Платински метали. Елементи групе бакра. Елементи групе цинка..

  Теоријске вежбе:

  2 поена (2 часа недељно)

  Колоквијуми:

  32 поена

  Писмени испит:

  60 поена