Шифра предмета:
412B2
Назив предмета:
Микробиолошкa хемија са микробиологијом

Школска година:

2023/2024.

Услови похађања:

062B2

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 3. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Владимир П. Бешкоски
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Наталија С. Петронијевић, дипломирани биохемичар

Кристина Б. Касалица, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (3+0+4)

Циљеви:

Упознавање студената са основним теоријским знањима из биологије микроорганизама, посебно прокариота и њихових вируса; савладавање основних микробиолошких техника и метода рада са микроорганизмима.

Исход:

Разумевање структуре и функције ћелијских и ацелуларних микроорганизама на основном нивоу; способност за самостално коришћење литературе; разумевање основних метода за изучавање микроорганизама; овладавање вештинама за рад у микробиолошкој лабораторији.

Облици наставе:

Предавања, интерактивна настава, лабораторијске вежбе, колоквијуми, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. M. T. Madigan, K. S. Bender, D. H. Buckley, W. M. Sattley, D. A. Stahl (editors): Brock's Biology of Microorganisms, 15th Edn., Pearson Education Limited, 2019.
 2. H. G. Schlegel: General Microbiology, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
 3. Г. Гојгић-Цвијовић, М. М. Врвић: Практикум за микробиолошку хемију, ИХТМ - Центар за хемију, Београд, 2003.
 4. В. П. Бешкоски, М. М. Врвић: Збирка питања и задатака из микробиологије, микробиолошке хемије и биотехнологије, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, 2017.
 5. G. N. Cohen: Microbial Biochemistry, Springer, 2011.
 6. В. П. Бешкоски: Материјали са предавања и вежби

Помоћна литература:

 • Ревијски радови у зависности од теме семинарског рада.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Предмет изучавања и значај микробиологије. Методе студирања микроорганизама.
 • Величина и облици микроорганизама, структура и функција прокариотске ћелије. Раст и метаболизам микроорганизама. Ћелијски зид.
 • Утицај физичких и хемијских фактора на раст. Биохемијске адаптације екстремофила. Преглед репликације, транскрипције и транслације код прокариота и еукариота.
 • Основе генетичког инжењерства. Опште особине вируса. Бактериофаги и значајни представници анималних и биљних вируса. Вироиди. Приони.
 • Репарација ДНК, мутације, трансформација, коњугација, трансдукција.
 • Систематика и репрезентативне групе прокариота.
 • Метаболизам микроорганизама: фотосинтеза, хемолитотрофија, азотофикација.
 • Аеробна респирација, анаеробна респирација, ферментације.
 • Биогеохемијски циклуси.
 • Контрола микробног раста, антибиотици, патогеност микроорганизама.
 • Основи еколошке микробиологије. Quorum sensing.
 • Преглед примене микрорганизама у биотехнолошким процесима и заштити животне средине. Инжињеринг метаболизма микроорганизама.

Лабораторијске вежбе:

15 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Безбедност у микробиолошкој лабораторији, стерилизација, припрема подлога.
 • Засејавање микроорганизама (МО), рад у стерилним условима.
 • Преглед засејаних култура, микроскопирање, бојење по Граму, Лефлеру, Шефер-Фултону, одређивање величине МО.
 • Бактеријска крива раста, одређивање броја МО директном методом.
 • Одређивање броја виабилних микроорганизама методом разблажења (ваздух, вода, земљиште, сир, јогурт), чиста култура.
 • Изоловање чисте културе бактерија рода Bacillus, Pseudomonas и Streptomyces.
 • Идентификација МО комерцијалним АPI тестовима, Бактеријске масне киселине (GC).
 • Одређивање минималне инхибиторне концентрације (МИК) за тетрациклин и екстракте биљака методом дифузије у агару.
 • Осетљивост на антибиотике - резултати и коментари, одбрана семинарских радова.
 • Завршни колоквијум.

Семинарски радови:

15 поена

Колоквијуми:

15 поена

Писмени испит:

20 поена

Усмени испит:

30 поена