Шифра предмета:
601P2
Назив предмета:
Методика наставе опште и неорганске хемије

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

101A2 + 101E2 + 102A2 + 102E2

ЕСПБ:

6

Врста студија:

интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 3. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Драгица Д. Тривић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Јована Б. Арашков, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + четири часа теоријских вежби (2+4+0)

Циљеви:

  1. Студенти повезују различите улоге професора хемије у процесу наставе и учења хемије са потребним наставничким компетенцијама за сваку од тих улога.
  2. Студенти објашњавају циљеве наставе/учења, исходе и образовне стандарде у области опште и неорганске хемије на различитим нивоима образовања, идентификују проблеме ученика у вези с учењем тих садржаја и познају начине њиховог решaвања до којих се дошло истраживањима у тој области хемијског образовања.

Исход:

  1. Студенти објашњавају која су знања и вештине за рад у лабораторији део потребне компетентности за реализацију наставе опште и неорганске хемије у основној и средњим школама.
  2. Студенти решавају проблеме у настави и учењу садржаја опште и неорганске хемије према циљевима и исходима наставних програма који се односе на те садржаје у основној и средњим школама, и образовним стандардима у области опште и неорганске хемије, а у циљу предупређивања или идентификовања и отклањања заблуда (misconceptions) ученика.

Облици наставе:

Предавања, радионице и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

  • Домаћи задаци (резултати се презентују током наставе).
  • Претраживање различитих извора ради прикупљања података потребних за разматрање тема на часовима наставе и вежби.
  • Писање семинарског рада.

Литература:

Основна литература:

  • Драгица Д. Тривић: Методика наставе хемије 1, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд, 2007.
  • Драгица Тривић, Биљана Томашевић: Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, Хемијски факултет, Београд, 2008. 

Помоћна литература:

  • Уџбеници хемије за основну и средње школе, наставни програми хемије за основну школу, гимназију и средње стручне школе у Србији, курикулуми из различитих земаља

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

1. Увод у предмет.

2. Улоге професора хемије.

3. Компетенције професора хемије.

4. Хемија као наука и као наставни предмет. Специфичности наставе/учења хемије.

5. Општи циљеви наставе/учења хемије у основној школи, гимназији и средњим стручним школама.

6. Циљеви наставе/учења опште и неорганске хемије код нас и у свету (приказ и упоредна анализа циљева у различитим наставним програмима).

7. Наставни садржаји из хемије (чињенице, појмови, правила, принципи, теорије, закони).

8. Основни принципи за избор садржаја у наставном програму хемије.

9. Наставни садржаји из опште и неорганске хемије у различитим наставним програмима (приказ и упоредна анализа).

10. Хемијска писменост. Хемијска писменост у области опште и неорганске хемије.

11. Формирање система појмова.

12-13. Презентације студентских домаћих радова.

14-15. Проблеми у вези с формирањем појмова опште и неорганске хемије и начини решавања.

Теоријске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Компетенције професора хемије.

2. Циљеви наставе/учења опште и неорганске хемије, исходи и образовни стандарди у области опште и неорганске хемије у основној школи.

3. Циљеви наставе/учења опште и неорганске хемије, исходи и образовни стандарди у области опште и неорганске хемије у гимназији.

4. Циљеви наставе/учења опште и неорганске хемије, исходи и образовни стандарди у области опште и неорганске хемије у средњим стручним школама.

5. Садржаји опште и неорганске хемије у наставном програму за основну школу.

6. Садржаји опште и неорганске хемије у наставном програму за гимназију.

7. Садржаји опште и неорганске хемије у наставним програмима средњих стручних школа.

8. Систем појмова - мапе појмова.

9. Оглед као основа за формирање хемијских појмова.

10. и 11. Рачунски задаци.

12. Хемијска писменост у области опште и неорганске хемије.

Семинарски радови:

15 поена

Домаћи задаци:

10 поена

Усмени испит:

60 поена