Лабораторије и опрема

Све лабораторије на Катедри за биохемију опремљене су класичном биохемијском опремом која омогућава изоловање, пречишћавање и карактеризацију протеина: различите хроматографске технике, електрофорезу, изоелектрично фокусирање, Western blot, имунотехнике...

Слика 1 Слика 2

Катедра за биохемију, такође, располаже са:

 • Sorwall ултрацентрифугом, која омогућава изоловање специфичних ћелијских органела и фрагмената;
 • dva HPLC система са UV/VIS или електрохемијском детекцијом. Оба инструмента се користе за изоловање и пречишћавање протеина као и малих природних производа;
 • Eppendorf PCR уређајем, за потребе манипулисања генетичким материјалом, праћења експресије гена, прављење cDNA и још много тога;
 • опремом за рад са ћелијским културама;
 • системом за проточну цитометрију, који омогућава упоредо мерење више физичких карактеристика једне једине ћелије. FACSCalibur уређај нуди могућност расподеле ћелија по њиховој величини, унутрашњјој комплексности и флуоресцентности.
Слика 3 Слика 4

Катедра тесно сарађује са Центром за хемију ИХТМ-а, што у процесу истраживања омогућава примену MS/ESI, GC-MS/ESI, HPLC-MS/ESI и NMR техника.

Листа лабораторија које користи Катедра за биохемију

 • 249А: Лабораторија за протеинску биохемију
 • 249Б: Лабораторија за биохемију и биофизику протеина
 • 435: Лабораторија за микробиолошку хемију и биотехнологију
 • 418: Лабораторија за микробиолошку хемију и биотехнологију
 • 250: Лабораторија за течно-масену спектрометрију високе резолуције
 • 423Ц: Лабораторија за CD спектрометрију
 • 423Д: Лабораторија за протеомику
 • 423А и 423Б: Лабораторија за рад са културама ћелија
 • 434: Лабораторија за биомолекулски инжењеринг
 • 483: Лабораторија за експерименталну биохемију, ензимологију и биотехнологију
 • 412: Лабораторија за екстрацелуларне везикуле
 • 401: Лабораторија за студентске вежбе
 • 402: Лабораторија за студентске вежбе
 • 516: Лабораторија за студентске вежбе
 • 429: Лабораторија за имунологију, молекулску алергологију и молекулску ензимологију
 • 440: Соба за ултрацентрифугирање
 • 441: Хладна соба
 • 442: Соба за HPLC анализу и проточну цитометрију
 • 443: Соба за UV детекцију и PCR анализу
 • 477: Тремостат соба за гајење микроорганизама
 • 478: Соба за засејавање микроорганизама