Laboratorije i oprema

Sve laboratorije na Katedri za biohemiju opremljene su klasičnom biohemijskom opremom koja omogućava izolovanje, prečišćavanje i karakterizaciju proteina: različite hromatografske tehnike, elektroforezu, izoelektrično fokusiranje, Western blot, imunotehnike...

Slika 1 Slika 2

Katedra za biohemiju, takođe, raspolaže sa:

 • Sorwall ultracentrifugom, koja omogućava izolovanje specifičnih ćelijskih organela i fragmenata;
 • dva HPLC sistema sa UV/VIS ili elektrohemijskom detekcijom. Oba instrumenta se koriste za izolovanje i prečišćavanje proteina kao i malih prirodnih proizvoda;
 • Eppendorf PCR uređajem, za potrebe manipulisanja genetičkim materijalom, praćenja ekspresije gena, pravljenje cDNA i još mnogo toga;
 • opremom za rad sa ćelijskim kulturama;
 • sistemom za protočnu citometriju, koji omogućava uporedo merenje više fizičkih karakteristika jedne jedine ćelije. FACSCalibur uređaj nudi mogućnost raspodele ćelija po njihovoj veličini, unutrašnjoj kompleksnosti i fluorescentnosti.
Slika 3 Slika 4

Katedra tesno sarađuje sa Centrom za hemiju IHTM-a, što u procesu istraživanja omogućava primenu MS/ESI, GC-MS/ESI, HPLC-MS/ESI i NMR tehnika.

Lista laboratorija koje koristi Katedra za biohemiju

 • 249A: Laboratorija za proteinsku biohemiju
 • 249B: Laboratorija za biohemiju i biofiziku proteina
 • 435: Laboratorija za mikrobiološku hemiju i biotehnologiju
 • 418: Laboratorija za mikrobiološku hemiju i biotehnologiju
 • 250: Laboratorija za tečno-masenu spektrometriju visoke rezolucije
 • 423C: Laboratorija za CD spektrometriju
 • 423D: Laboratorija za proteomiku
 • 423A i 423B: Laboratorija za rad sa kulturama ćelija
 • 434: Laboratorija za biomolekulski inženjering
 • 483: Laboratorija za eksperimentalnu biohemiju, enzimologiju i biotehnologiju
 • 412: Laboratorija za ekstracelularne vezikule
 • 401: Laboratorija za studentske vežbe
 • 402: Laboratorija za studentske vežbe
 • 516: Laboratorija za studentske vežbe
 • 429: Laboratorija za imunologiju, molekulsku alergologiju i molekulsku enzimologiju
 • 440: Soba za ultracentrifugiranje
 • 441: Hladna soba
 • 442: Soba za HPLC analizu i protočnu citometriju
 • 443: Soba za UV detekciju i PCR analizu
 • 477: Tremostat soba za gajenje mikroorganizama
 • 478: Soba za zasejavanje mikroorganizama