Лабораторије и опрема

Студентске лабораторије

464
Соба за мерење
Славица Кипић
485
Студентска лабораторија
Славица Кипић
503
Студентска лабораторија
Мирјана Мосић
505
Водоник-сулфидна соба
Мирјана Мосић
508a
Студентска лабораторија
Љиљана Штрбац
510
Соба за издавање анализа
Душанка Милојковић-Опсеница
512
Соба за мерење
Љиљана Штрбац
540
Соба за мерење
Бранко Марушић
550

Спектрофотометар (Cintra 10 / Thermo Scientific, United Kingdom)
Metrohm (797 VA Computrace / Swiss)

Драган Манојловић
556
Водоник-сулфидна соба
Сања Илић
558
Соба за издавање анализа
Душанка Милојковић-Опсеница
562
Студентска лабораторија
Сања Илић

Истраживачке лабораторије

502
Лабораторија за електрохемију и проточно-инјекциону анализу

CHI потенциостат 800C (CHInstruments / USA)
Проточни систем са амперометријском детекцијом

Александар Лолић
507
Лабораторија за атомску апсорпциону спектроскопију

ААС (са пламеном и електротермалном атомизацијом, Perkin-Elmer 2380)

Александар Лолић
508
Лабораторија за испитивање биолошки активних једињења
Рада Баошић
509
Лабораторија за хроматографску анализу

HPLC (1525 Binary HPLC Pump, Waters, USA)
HPAEC са PAD или CD detekcijom (Dionex, ICS-3000, USA)
Linomat 5 (CAMAG, Muttenz,Switzerland)
TLC Scanner (CAMAG, Muttenz, Switzerland)
Chromatogram Immersion Device (CAMAG, Muttenz, Switzerland)
Спектофотометар (GBC, UV-Visible Cintra 6, Australia)
Полариметар (Polax-2L, Atago, Japan)

Душанка Милојковић-Опсеница
511
Лабораторија за припрему узорака
Душанка Милојковић-Опсеница
517
Лабораторија за одређивање стабилних изотопа

IRMS - систем за одређивање стабилних изотопа (DELTA Vadvantage, Thermo Fisher, USA)

Душанка Милојковић-Опсеница
519
Лабораторија за физичко-хемијску анализу

Рефрактометар (Manual RX-7000 CX, Atago, Japan)
Аутоматски титратор (Metrohm, Switzerland)

Душанка Милојковић-Опсеница
529
Лабораторија за хемијске равнотеже

Аутоматски титратор (Crison pH-Burette 24 2S)

Татјана Вербић
536
Лабораторија за електрохемију

Autolab 633 (VA Stand, Metrohm / Swiss)

Ференц Пастор
537
Лабораторија за електрохемију

Потенциостат / галваностат CHI 760b (Chinstruments / USA)

Драган Манојловић
538
Лабораторија за анализу вода

Спектрофотометар (Evolution 220, UV-Visible / Thermo Scientific, United Kingdom)
Планетарни млин (Retch, PM 100 CM)

Драган Манојловић
548
Лабораторија за елементарну анализу

ICP-OES (model 6500 / Thermo Scientific, United Kingdom)
ICP-QMS (iCAP Q, series 2 / Thermo Scientific, United Kingdom)

Драган Манојловић
548A
Лабораторија за припрему узорака

Микроталасни дигестор (Speedwave, Berghof, Germany)
Микроталасни дигестор (Ethos 1, Milestone, Italy)

Драган Манојловић
551
Лабораторија за биоаутографију
Душанка Милојковић-Опсеница
552
Лабораторија за припрему узорака
Душанка Милојковић-Опсеница
553
Лабораторија за припрему узорака
Душанка Милојковић-Опсеница