Студијски програм мастер академских студија "Хемија животне средине" траје једну годину (два семестра) и омогућава студенту да освоји 60 ЕСПБ. За упис мастер академских студија потребно је најмање 240 ЕСПБ са студија првог степена – основних академских студија. Минимални услов за конкурисање за мастер академске студије јесте да је кандидат у претходном образовању стекао најмање 60 ЕСПБ у предметима из области хемијских или биохемијских наука. Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије Хемије животне средине на Хемијском факултету полажу пријемни испит из хемије (40 бодова носи пријемни испит а 60 бодова успех са основних студија који се бодује у складу са Правилником о мастер студијама. Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив Мастер хемије а у додатку дипломе, који се обавезно издаје уз диплому, ближе се дефинише које је мастер академске студије кандидат завршио.

Студијски програм обухвата један обавезни предмет (9 ЕСПБ) и два изборна (18 ЕСПБ) предмета, студијски истраживачки рад (3 ЕСПБ) и стручну праксу (3 ЕСПБ), као и израду и одбрану завршног рада (укупно 27 ЕСПБ). У оквиру изборних предмета студенти бирају предмете које нису слушали на основним студијама и/или више курсеве основних предмета. Студенти се кроз индивидуални рад са ментором, у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду завршног рада, усмеравају ка самосталном истраживачком раду.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теоријске вежбе и семинарски радови. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру лабораторијских вежби предвиђен је самосталан рад, који укључује и употребу најсавременијих апарата и уређаја. Хемијски факултет располаже најмодернијим инструментима који ће студентима мастер академских студија хемије животне средине бити на располагању за обуку.

Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и кроз индивидуални (менторски) рад, док су методе рада прилагођене броју студената (консултације, семинари, итд). Посебан акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у тимском раду у истраживачким (наставничким) лабораторијама. У свим облицима наставе је предвиђена примена рачунара.

Услови за упис

Завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да изгради стручњаке са посебним компетенцијама и високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из области хемије животне средине, чија ће мастер диплома (заједно са дипломом основних студија) бити препозната/призната од стране свих европских институција и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да наставе докторске студије из хемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

По завршетку мастер студија кандидат поседује знање и разумевање које се базира, али и превазилази, знања карактеристична за ниво мастер академских студија из хемије животне средине, што обезбеђује способности за развијање и примену идеја у области истраживања у овој и сродним областима.

Основни циљ студијског програма Мастер академских студија Хемија животне средине је проширивање и продубљивање знања у односу на основне академске студије.

Овај студијски програм представља део модерног образовног система, усклађеног са националним стратегијама образовања, који обезбеђује кадрове високог степена стручности за обављање сложених и креативних послова на плану ренатурализације и ремедијације екосистема. Студијски програм је компатибилан репрезентативним студијским програмима из сродних области на другим високошколским установама у Европи и свету, у складу са највишим академским стандардима.

Појединачни циљеви студијског програма су да студент:

 • развије аналитичко и критичко мишљење и динамичан приступ на плану сагледавања и решавања проблема животне средине;
 • савлада савремене аналитичке методе и инструменте;
 • оспособи се за израду семинарских радова и на тај начин постави основе за писање пројеката, претраживање интернет података, њихово генерисање;
 • оспособи се за самостални, али и тимски истраживачки рад;
 • преко својих наставника и асистената оствари синергију са стручњацима из области примењених наука на плану сагледавања проблема животне средине.

У смислу знања, циљ овог студијског програма је да омогући студентима:

 • усавршавање, односно допуњавање основног образовање и стручног образовања из области хемије животне средине;
 • ближе упознавање са принципима експерименталног и теренског рада;
 • усавршавање вештина значајних за хемију животне средине као што су анализа стања и процеса, анализе утуцаја или процена ризика у животној средини;
 • затим претраживања литературе и критичке анализе савремених истраживачких проблема, и на тај начин повећање шансе за запошљавање.
Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Хемија животне средине кандидат стиче звање "мастер хемичар".

Студенти ће бити оспособљени да изведу, у оквиру тимског рада (али и самостално), све фазе дела истраживања у оквиру истраживачког или стручног пројекта. Стећи ће искуство у раду са савременим инструментима који се користе у истраживачким и професионалним лабораторијама за животну средину.

Студенти ће бити у стању да примене самостално стандардне или комплексне протоколе у испитивању животне средине и биће фамилијарни са применом рачунара у свим фазама истраживачког рада. Биће у стању да усмено и писмено презентирају резултате свог рада на научним скуповима.

По завршетку ових студија студенти ће проширити знање из области хемије животне средине, развиће способности за решавање научних и стручних проблема применом аналитичких и рачунарских метода. Биће оспособљени за самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, мониторинга животне средине итд). Стећи ће знања и вештине потребне за рад са реалним, комплексним узорцима и развиће способности проучавања литературе и критичког приказивања сакупљених података. Стећи ће искуство у самосталном раду на савременим инструментима, као и одговарајућу лабораторијску праксу. Студенти ће бити у стању да у оквиру тимског рада обраде истраживачки проблем, презентирају га у оквиру завршног рада, као и да усмено одбране свој рад.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише докторске академске студије у обиму од 180 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили мастер академске студије хемије животне средине:

 • оспособљени су да, самостално или у оквиру тимског рада, изведу све фазе дела истраживања у оквиру истраживачког пројекта везаних за животну средину и процену ризика по људско здравље и животну средину;
 • имају искуство у раду са савременим инструментима који се користе у истраживачким лабораторијама, као и одговарајућу лабораторијску праксу (валидација или мерна нeсигурност);
 • оспособљени су да решавају научне и стручне проблеме применом аналитичких и рачунарских метода;
 • оспособљени су за самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (лабораторије за мониторинг - праћење процеса, акредитоване лабораторије, истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, итд);
 • имају знања и вештине потребне за рад са реалним, комплексним узорцима и способности проучавања литературе и критичког приказивања сакупљених података;
 • у стању су да самостално примене комплексне хемијске протоколе, стандардне поступке у области животне средине и фамилијарни су са применом рачунара у свим фазама истраживачког рада;
 • оспособљени су да усмено и писмено презентују резултате свог рада у облику извештаја или на научним скуповима.
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00470/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Процена ризика по људско здравље и животну средину 553S2 9
4+2+3
 
Изборни предмет 1 E51S2 9
 
Изборни предмет 2 E52S2 9
 
Студијски истраживачки рад R51S2 3
(0+3)
 
Стручна пракса P51S2 3  
(0+6)
Израда завршног рада R52S2 20  
(0+20)
Завршни рад Z50S2 7  
(0+4)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.