Студијски [НХ2] програм под називом Интегирисане академске студије "Настава хемије", изводи се с циљем да се образују наставници хемије за рад у основним и средњим школама, да они кроз наставне садржаје и различите активности изграде потребне компетенције за испуњавање свих улога и задатака савремене наставе хемије, и да стечене компетенције буду добра основа за даљи професионални развој кроз акциона истраживања у сопственој наставној пракси и програме професионалног развоја. Према врсти студија ово су интегрисане академске студије (ниво 7.1), обима 300 ЕСПБ, са исходима у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије. То значи да ће студенти на крају студија да имају високо специјализована академска и стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области учења и наставе хемије, да ће бити оспособљени да решавају сложене проблеме у настави хемије на иновативан начин који доприноси развоју у области учења и наставе хемије, и да ће бити оспособљени да управљају и воде сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са ученицима, родитељима, колегама и другима из различитих друштвених група заинтересованих за образовање, да примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за област учења и наставе хемије, да планирају и изводе акциона истраживања и на основу добијених резултата да преиспитују сопствену наставну праксу, да планирају пројекте за унапређење наставе хемије, али и рада целе школе, да контролишу рад и вреднују резултате ученика, своје резултате и резултате рада других колега и школе ради унапређивања постојеће праксе.

По завршетку студија стиче се академски назив мастер професор хемије. Услови за упис студијског програма су завршено четворогодишње средње образовање и положени пријемни испит.

Структуру студијског програма чине предмети који припадају академско-општеобразовним, теоријско-методолошким, научним и стручно-апликативним групама предмета. У првој групи предмета су они који студентима пружају основна знања из најважнијих природних наука (пре свега физике и физичке хемије), математике, као и специјализовани курс енглеског језика који омогућава праћење најсавременије научне и стручне литературе. Следећу групу чине основни хемијски курсеви из области опште хемије, неорганске, органске, аналитичке хемије, биохемије, хемије природних производа, индустријске хемије и хемије животне средине. На темељима ове две групе предмета студенти прате курсеве на којима стичу виши ниво знања из најважнијих области хемије, као и педагогије. Стручно-апликативни предмети обуватају предмете из области методике наставе хемије. У оквиру студијског програма студенти се оспособљавају за примену информационо-комуникационих технологија у образовању.

Студијски програм "Настава хемије" задовољава захтеве важећег Закона о основама система образовања и васпитања, и пружа потребно образовање у области педагогије, психологије, методике наставе и школску праксу, које Закон прописује за обављање образовно-васпитног рада у школи. Такође, задовољен је и стандард за акредитацију студијског програма који прописује потребан обим педагошке праксе од 15 ЕСПБ.

Кроз завршни рад студенти се оспособљавају да примене стечена знања у решавању проблема у образовању у области хемије.

Начини извођења студија обухватају предавања која укључују примену информационо-комуникационих технологија, радионице, пројекатску наставу, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теоријске вежбе, педагошку праксу и самостални истраживачки рад у вези с образовањем.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма интегрисаних академских студија "Настава хемије":

 1. формирање знања из области опште хемије, неорганске хемије, аналитичке хемије, физичке хемије, органске хемије, индустријске хемије, биохемије, као основе за планирање и обраду садржаја наведених области у настави хемије у основној школи и средњим школама;
 2. формирање вештина експерименталног рада у лабораторији и способности планирања огледа, постављања и извођења демонстрационих огледа, и планирања и организовања експерименталних вежби ученика;
 3. формирање знања из психологије о узрастним карактеристикама ученика, како се деца развијају и уче, и како се наставом обезбеђује развој ученика, и из педагогије о захтевима које треба да задовољи организовање, релизација, праћење и процењивање ефеката образовања;
 4. оспособљавање за планирање и извођење часова према циљевима, исходима и садржајима из наставних програма хемије, и у складу с образовним стандардима, као и за критички процену сопствене праксе и предузимање активности за унапређивање процеса наставе/учења хемије;
 5. оспособљавање за избор одговарајућег начина за праћење и вредновање ученичких постигнућа, за припрему инструмената (тестова) за проверавање ученичких постигнућа и за организовање и извођење проверавања;
 6. оспособљавање за планирање и спровођење истраживања у оквиру сопствене праксе у циљу њеног унапређивања, као и за планирање сопственог професионалног развоја кроз различите програме;
 7. оспособљавање за успешну комуникацију са ученицима, родитељима, колегама, локалном заједницом и осталим заинтересованим странама за образовање.
Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Настава хемије кандидат стиче звање "мастер професор хемије".

Савладавањем студијског програма "Настава хемије" студент формира следеће компетенције:

 • разуме циљеве и исходе учења хемије, и образовне стандарде;
 • разуме садржаје из опште хемије, неорганске хемије, аналитичке хемије, физичке хемије, органске хемије, индустријске хемије и биохемије, неопходне да би ученике водио у процесу сазнавања према циљевима, исходима и образовним стандардима;
 • располаже вештинама експерименталног рада и оспособљен је да према циљевима и исходима учења изабере/осмисли, постави и демонстрира огледе, да изабере/осмисли и постави лабораторијске вежбе и води ученике у њиховом самосталном експерименталном раду;
 • оспособљен је да изабере одговарајућу литературу (уџбеници, приручници, научно-популарни и стручни чланци) и електронске изворе информација, или да припреми одговарајући материјал у штампаном и електронском виду за њихово самостално учење;
 • оспособљен је да одговарајућим питањима, примерима или демонстрацијама покрене стручну интеракцију у функцији сазнавања, да ученике уведе у дискусију, да их подстакне да изнесу своје мишљење и да аргументују став;
 • оспособљен је избором садржаја и метода наставе и учења хемије мотивише ученике за учење хемије, као и илустровањем значаја знања хемије за свакодневни живот и различите професије;
 • оспособљен је да прати сазнајне промене ученика и процењује њихов напредак, да бира одговарајући начин и инструменте за процењивање знања и вештина ученика, да организује и изведе проверавање, и да ученицима даје одговарајуће повратне информације.

Исходи савладавања студијског програма су следећи:

 • способност примене знања опште хемије, неорганске хемије, аналитичке хемије, физичке хемије, органске хемије, примењене хемије и биохемије у процесу планирања, организовања и извођења наставе хемије;
 • способност примене процедуралних знања и експерименталних вештина за избор, поставку и извођење демонстрационих огледа, као и за избор огледа за самостални лабораторијски рад ученика и организовање њихових радних места;
 • способност дефинисања циљева и исхода часа, способност избора садржаја и метода наставе/учења хемије према постављеним циљевима и исходима;
 • способност да се кроз интеракцију омогући ученицима да формирају потребна знања, способности, вештине и ставове;
 • способност опремања простора у коме се реализује настава (хемијски кабинет, лабораторија);
 • способност реализовања наставе примерено узрасту ученика и њиховом предзнању;
 • способност да се оствари добра комуникација са ученицима и подстиче добра сарадња међу ученицима;
 • способност обезбеђивање услова да ученици кроз наставу хемије развијају аналитичко, критичко и продуктивно мишљење и да развијају способности решавања проблема;
 • способност мотивисања ученика за учење хемије;
 • способност праћења и процењивања ученичких постигнућа одговарајућим методама;
 • способност критичког праћења сопствене праксе и предузимања активности којима се она може унапредити;
 • способност да се комуницира са родитељима, колегама и локалном заједницом да би се обезбедила што шира подршка за учење ученика и усаглашен утицај на процес учења.
Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише специјалистичке академске студије у укупном обиму од 60 ЕСПБ или докторске академске студије у обиму од 180 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили студијски програм "Настава хемије":

 • Оспособљени су да примене знања опште хемије, неорганске хемије, аналитичке хемије, физичке хемије, органске хемије, примењене хемије и биохемије у процесу планирања, организовања и извођења наставе хемије.
 • Оспособљени су да примене процедурална знања и експерименталних вештина за избор, поставку и извођење демонстрационих огледа, као и за избор огледа за самостални лабораторијски рад ученика и организовање њихових радних места.
 • Оспособљени су да дефинишу циљеве часа и изаберу садржаје и методе наставе/учења хемије према постављеним циљевима.
 • Оспособљени су да кроз интеракцију омогуће ученицима да формирају потребна знања, способности, вештине и ставове.
 • Оспособљени су да опреме простор у коме се реализује настава (хемијски кабинет, лабораторија).
 • Оспособљени су да реализују наставу примерено узрасту ученика и њиховом предзнању.
 • Оспособљени су да остваре добру комуникација са ученицима и подстичу добру сарадњу међу ученицима.
 • Оспособљени су да обезбеде услова да ученици кроз наставу хемије развијају аналитичко, критичко и продуктивно мишљење и да развијају способности решавања проблема.
 • Оспособљени су да мотивишу ученике за учење хемије.
 • Оспособљени су да прате и процењују ученичких постигнућа одговарајућим методама.
 • Оспособљени су да критички прате сопствену праксу и предузму активности којима се она може унапредити.
 • Оспособљени су да комуницирају са родитељима, колегама и локалном заједницом да би се обезбедила што шира подршка за учење ученика и усаглашен утицај на процес учења.
 • Имају професионалну и етичку одговорност.
 • Могу да унапређују своје знање и прате развој технологије и струке целог живота.
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00475/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Математика 001A2 8
4+4+0
 
Физика 011A2 9
4+2+3
 
Општа хемија 101A2 8
5+2+0
 
Практикум из опште хемије 101E2 4
0+0+4
 
Енглески језик 031A2 3  
3+0+0
Психологија 042P2 4  
3+0+0
Неорганска хемија 1 102A2 6  
4+2+0
Практикум из неорганске хемије 1 102E2 4  
0+0+4
Аналитичка хемија 1 301A2 4  
2+2+0
Практикум из аналитичке хемије 1 301E2 5  
0+0+6
Изборни предмет 1 E11P2 5  
  60  
II   година 1 2
Физичка хемија 1 021A2 7
4+0+3
 
Педагогија 043P2 2
2+0+0
 
Органска хемија 1 201A2 10
4+1+4
 
Аналитичка хемија 2 302A2 10
2+1+6
 
Изборни предмет 2 E12P2 3
 
Физичка хемија 2 022A2 7  
3+0+3
Органска хемија 2 202A2 10  
4+1+4
Инструментална аналитичка хемија 303A2 8  
3+0+5
Педагошка пракса 1 P11P2 3  
(0+6)
  60  
III   година 1 2
Неорганска хемија 2 103P2 6
3+0+3
 
Виши курс органске хемије 203P2 10
4+1+5
 
Хемија природних производа 411A2 7
3+0+3
 
Методика наставе опште и неорганске хемије 601P2 6
2+4+0
 
Педагошка пракса 2 P12P2 1
(0+2)
 
Структурне инструменталне методе 221P2 6  
4+3+0
Индустријска хемија 501A2 6  
3+0+3
Историја хемије 611P2 3  
3+0+0
Изборни предмет 3 E13P2 5  
Изборни предмет 4 E14P2 8  
Педагошка пракса 3 P13P2 2  
(0+4)
  60  
IV   година 1 2
Школски огледи у настави хемије 1 238P2 8
2+0+6
 
Хемија животне средине 519P2 6
2+0+3
 
Методика наставе органске хемије 602P2 8
2+4+0
 
Изборни предмет 5 E15P2 10
 
Школски огледи у настави хемије 2 239P2 8  
3+0+5
Биохемија 409A2 7  
3+0+3
Изборни предмет 6 E16P2 10  
Педагошка пракса 4 P14P2 3  
(0+6)
  60  
V   година 1 2
Методика наставе хемије 1 653P2 9
4+4+0
 
Изборни предмет А E5AP2 9
 
Изборни предмет Б E5BP2 9
 
Педагошка пракса 5 P55P2 3
(0+6)
 
Методика наставе хемије 2 654P2 6  
4+2+0
Истраживања у настави хемије 664P2 7  
6+2+0
Педагошка пракса 6 P56P2 3  
(0+6)
Израда завршног рада R51P2 10  
(0+8)
Завршни рад Z50P2 4  
(0+2)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6
Изборни предмет А
Изборни предмет Б

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.