Студијски програм докторских студија из хемије траје 3 године и има 180 ЕСПБ. Програм обухвата 2 обавезна (20 ЕСПБ) и 4 изборна предмета (укупно 40 ЕСПБ), као и семинарски рад (5 ЕСПБ). У складу са праксом на европским универзитетима, докторске студије се базирају на истраживачком раду на све 3 године студија. На првој години је предвиђено "Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад" (25 ЕСПБ), а на другој и трећој години "Истраживање, лабораторијски рад, писање радова" (укупно 80 ЕСПБ). Најзад, у последњем семестру је предвиђена припрема и одбрана докторске дисертације (10 ЕСПБ).

У оквиру изборних предмета студенти ће изучавати садржаје које нису слушали у оквиру основних и мастер академских студија, као и одабрана поглавља из области које су изучавали на основним и мастер студијама, а која су у вези са темом докторске дисертације, али на нивоу који одговара докторским студијама.

Настава се изводи кроз индивидуални (менторски) рад са студентима, или у малим групама студената. Методе рада су адекватно прилагођене концепцији докторских студија (консултације, семинари, дискусија радова из оригиналне научне литературе). Програм обухвата екстензиван, самостални истраживачки рад студента на научном проблему који резултује у научним публикацијама у реномираним међународним часописима из хемије. Експериментални рад је комплексан и по правилу обухвата примену већег броја комплементарних приступа, техника и метода, и обавља се у сарадњи са лабораторијама/истраживачким групама у земљи и иностранству, које се баве не само научним истраживањима већ и решавањем проблема у привреди (хемијска индустрија, хемија животне средине).

Услови за упис
 • Завршене академске студије другог степена, сакупљено најмање 300 ЕСПБ бодова и општа просечна оцена од најмање 8; или
 • завршене академске студије другог степена, сакупљено најмање 300 ЕСПБ бодова и објављен бар један научни рад у међународном часопису са SCI листе; или
 • академски степен магистра наука.
Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање дипломе кoja ће бити препозната/призната од стране свих европских институција, и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење у академској средини или у индустрији, или да наставе пост-докторске студије хемије или сродних дисциплина на неком од европских универзитета, или на неком од домаћих унииверзитета, када тај образовни степен буде дефинисан нашим системом образовања.Циљ је и образовање стручњака способних за руковођење истаживачким тимовима и предузећима везаних за хемијску индустрију.

Након завршених студија, студенти ће бити у могућности да примењују стечена знања из хемије и сродних природних наука, да организују истраживања из актуелних тема, повезују се са колегама који се баве сличним истраживањима и решавањем проблема у хемијској индустрији и хемији животне средине како у земљи тако и у иностранству.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Хемија кандидат стиче звање "доктор наука - хемијске науке".

Студенти ће бити у стању да самостално и компетентно изведу у оквиру тимског рада комплексна истраживања у циљу решавања значајних научних проблема из хемије и сродних дисциплина. Постаће фамилијарни са применом и радом на најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким хемијским лабораторијама. Демонстрираће капацитет да примене своја знања у пракси, посебно у решавању проблема и долажењу до нових сазнања. Биће у стању да формулишу хипотезе и дизајнирају експерименте за њихово тестирање. Биће у стању да анализирају материјал и формулишу концепте. Моћи ће да се адаптирају на нове ситуације и да доносе одлуке. Биће у стању да успоставе разне видове научне сарадње и остваре научну комуникацију на српском и енглеском језику.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе може да настави постдокторско усавршавање на домаћим или светским универзитетима и научноистраживачким установама.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили докторске академске студије хемије:

 • у стању су да самостално и компетентно изведу у оквиру тимског рада комплексна истраживања у циљу решавања значајних научних проблема из хемије и сродних дисциплина;
 • оспособљени су да раде на најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким хемијским лабораторијама;
 • способни су да примене своја знања у пракси, посебно у решавању проблема и долажењу до нових сазнања;
 • у стању су да формулишу хипотезе и дизајнирају експерименте за њихово тестирање;
 • у стању су да анализирају материјал и формулишу концепте;
 • могу да се адаптирају на нове ситуације и да доносе одлуке;
 • у стању су да остваре разне видове научне сарадње и остваре научну комуникацију на српском и енглеском језику;
 • способни су да унапреде истраживања и наставу из хемије, као и да буду компетентни ментори студентима на основним, дипломским и докторским студијама.
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00469/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + студијски истраживачки рад.

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Изборни предмет 1 E71H2 10
 
Изборни предмет 2 E72H2 10
 
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R71H2 10
0+8
 
Писање и објављивање научних радова 1 773A2 10  
8+1
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R72H2 15  
0+12
Семинарски рад S71H2 5  
0+4
  60  
II   година 1 2
Изборни предмет 3 E73H2 10
 
Изборни предмет 4 E74H2 10
 
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R73H2 10
0+8
 
Писање и објављивање научних радова 2 774A2 10  
8+1
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R74H2 20  
0+16
  60  
III   година 1 2
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R75H2 25
0+20
 
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R76H2 25  
0+20
Докторска дисертација Z70H2 10  
0+8
  60  
Изборни предмети