O Katedri

[Katedra za analiticku hemiju]

Katedra za analitičku hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu osnovana je 1971. godine, istovremeno sa ostalim Katedrama koje i danas postoje u okviru Hemijskog fakulteta. Prvi šef Katedre bio je profesor Vilim Vajgand. Od tada su se na mestu šefa Katedre smenjivali prof. Tomislav Janjić, prof. Tibor Pastor, prof. Gordana Milovanović, prof. Lidija Pfendt, prof. Marija Todorović, prof. Živoslav Tešić i prof. Snežana Nikolić-Mandić.

Katedra za analitičku hemiju trenutno ima 31 člana, od toga 16 nastavnog i 15 nenastavnog osoblja. Šef Katedre je prof. Dušanka Milojković Opsenica.

Analitička hemija kao naučna disciplina stara je koliko i sama hemija. Interesantno je da se prvi hemijski stručni rad koji je objavljen u Srbiji 1843. godine odnosio na kvalitatitvnu analizu vode. Sadržaj pojedinih supstanci tada je opisivan sa "mnogo", "dosta", "malo"...

Krajem XIX i početkom XX veka analitičkom hemijom su se, između ostalog, bavili Sima Lozanić (analizirao je pijaće i mineralne vode, jalovinu u živinom rudniku na Avali, sokobanjski i jelički meteorit), Marko Leko (analizirao pijaće vode), Milorad Jovičić (analizirao hromne minerale), a u predavanjima Mihaila Raškovića, prvog profesora hemije na Liceju, bila je zastupljena i analitička hemija.

Nakon II svetskog rata prvi profesor hemije na Filozofskom fakultetu bio je Svetozar Jovanović, koji je zajedno sa Momirom Jovanovićem postavio osnove kvalitativne hemijske analize. Nakon njih kvalitativnu hemijsku analizu preuzima Tomislav Janjić, a kvantitativnu Vilim Vajgand, svojevremeno obojica profesori na Katedri za analitičku hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se smatraju utemeljivačima gotovo svih naučnih oblasti analitičke hemije u Srbiji.

Danas, Katedra za analitičku hemiju predstavlja savremeno i dinamično okruženje u kojem se kroz obrazovne i naučno-istraživačke aktivnosti u potpunosti prate tokovi u velikom broju oblasti analitičke hemije, poput analize hrane i prirodnih proizvoda, identifikacije bioaktivnih jedinjenja, elektrohemije, senzora, razvoja novih materijala, primene i razvoja analitičkih metoda u ispitivanju fizičko-hemijskih parametara kako jedinjenja od značaja za životnu sredinu tako i biološki aktivnih jedinjenja, analitike lekova, hemometrije i napredne obrade podataka (prepoznavanja obrazaca, klasifikacije, eksperimentalnog dizajna i optimizacije).

Katedra za analitičku hemiju je posvećena stalnom usavršavanju svojih nastavnika i saradnika i poseduje mnogobrojne saradnje sa prestižnim naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i svetu.