[Grupe]

Istraživačke grupe

Kratka prezentacija istraživačkih grupa unutar kojih se odvija naučnoistraživački rad na HF.

[Projekti]

Reprezentativni naučnoistraživački projekti

Neki od najznačajnijih domaćih i međunarodnih projekata koji se realizuju na našem Fakultetu.

[Oprema]

Oprema za uslužne analize

Prikaz dela najsavremenijih instrumenata kojima raspolaže HF. Ovi instrumenti se koriste u istraživanjima, a ujedno su na raspolaganju i za izvođenje uslužnih analiza.

[Obuka]

Letnje škole i obuka

Letnje škole, seminari i praktična obuka za studente doktorskih studija, istraživače i saradnike.

[Rezultati]

Naši rezultati i uspesi

Godišnji izveštaji o naučnoistraživačkom radu, pregled broja objavljenih radova itd.

[Biotehnologija na HF]

Biotehnologija na HF

Brošura o mogućnostima, projektima i rezultatima iz oblasti biotehnologije na našem Fakultetu.