Delatnost Fakulteta

Delatnost Hemijskog fakulteta u Beogradu jesu visoko obrazovanje i nauka koji su od posebnog značaja za Republiku Srbiju, i deo su međunarodnog, a posebno evropskog, obrazovnog i naučnog prostora.

Obrazovni i naučni rad na Fakultetu obavlja se i organizuje na način utvrđen Statutom Fakulteta, u skladu sa Zakonima kojima se uređuje visoko obrazovanje i naučno-istraživačka delatnost.

Ciljevi Hemijskog fakulteta

Obrazovna delatnost

Hemijski fakultet je prvi put akreditovan kao visokoškolska ustanova odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije broj 119-01-68/2008-04 od 12. 4. 2008. godine. Akreditacija je obnovljena odlukom br. 612-00-00495/2013-04 od 9. 5. 2014. godine. Hemijski fakultet je akreditovan za sledeće studijske programe:

  • osnovne akademske studije: Hemija, Biohemija, Hemija životne sredine;
  • integrisane akademske studije: Nastava hemije;
  • master akademske studije: Hemija, Biohemija, Hemija životne sredine;
  • doktorske akademske studije: Hemija, Biohemija.

Uverenje o akreditaciji iz 2008. i Uverenje iz 2020. godine.

Naučna delatnost

Fakultet obavlja naučnu delatnost kao ravnopravnu oblast svoje ukupne delatnosti.

Naučni rad ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju razvoja nauke i struke, podizanja kvaliteta nastave, naučnog i stručnog usavršavanja, razvoja naučnog i nastavnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.

Hemijski fakultet je akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj 660-01-00002/51 od 17. 12. 2019. godine:   odluka o akreditaciji.

Režim studija

Hemijski fakultet organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci.

Na Hemijskom fakultetu školska godina se deli na dva semestra, od kojih svaki traje 15 nedelja. Nastava svih predmeta se organizuje i izvodi u toku jednog semestra.

Svi ostali detalji vezani za režim studija utvrđeni su Statutom Fakulteta.

Jezik studija

Hemijski fakultet organizuje i izvodi studije na srpskom jeziku.

Hemijski fakultet organizuje i izvodi studije, odnosno pojedine delove studija, odnosno omogućava izradu i odbranu doktorske disertacije, na jeziku nacionalne manjine i na stranom jeziku, u skladu sa Statutom.

Organizacija studija

Hemijski fakultet organizuje i izvodi studije kroz neposredan kontakt sa studentima i kroz neposrednu nastavu. Hemijski fakultet ne organizuje i ne ostvaruje studije i studijske programa na daljinu.