PREDLOG VREDNOVANjA DRŽAVNE MATURE
ZA POTREBE RANGIRANjA KANDIDATA ZA UPIS
NA OSNOVNE AKADEMSKE I INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE
NA UNIVERZITETU U BEOGRADU - HEMIJSKOM FAKULTETU
ZA ŠKOLSKU 2024/25. GODINU

(Odluka Proširenog dekanskog kolegijuma od 24. 3. 2023. godine)

I   Opšta matura
1. Prosečan uspeh četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja 40 %
2. Uspeh na ispitu iz srpskog / maternjeg jezika i književnosti 15 %
3. Uspeh na ispitu iz matematike 15 %
4. Uspeh iz jednog od navedenih predmeta sa Liste opšteobrazovnih predmeta: hemija, fizika, biologija, geografija (*) 30 %

(*) Najbolji rezultat na testu iz hemije ili fizike ili biologije ili geografije, nezavisno od broja izbornih predmeta koje je učenik polagao, vrednuje se sa 30%.
Za upis na studijske programe OAS Hemija, OAS Hemija životne sredine i IAS Nastava hemije vrednuje se uspeh iz hemije, fizike, biologije ili geografije. Za upis na studijski program OAS Biohemija vrednuje se uspeh iz hemije, fizike ili biologije.

II   Stručna matura
(obrazovni profili koji jesu iz oblasti koja ima direktnu prohodnost;
spisak profila je dat ispod tabele)
1. Prosečan uspeh četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja 40 %
2. Uspeh na ispitu iz srpskog / maternjeg jezika i književnosti 15 %
3. Uspeh na ispitu iz matematike (ili hemije, fizike, biologije, geografije) (*) 15 %
4. Uspeh iz teorijskog dela stručnog ispita 30 %
III   Stručna / umetnička matura
(obrazovni profili koji nisu iz oblasti koja ima direktnu prohodnost)
1. Prosečan uspeh četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja 40 %
2. Uspeh na ispitu iz srpskog / maternjeg jezika i književnosti 15 %
3. Uspeh na ispitu iz matematike (ili hemije, fizike, biologije, geografije) 15 %
4. Uspeh iz jednog od navedenih predmeta sa Liste opšteobrazovnih predmeta: hemija, fizika, biologija i geografija (*) 30 %
Vrednovanje nagrada:

Kandidati koji imaju prvu, drugu ili treću nagradu na republičkom takmičenju iz kalendara takmičenja Ministarstva prosvete ili učešće na međunarodnom takmičenju iz hemije, matematike, fizike ili biologije tokom srednješkolskog obrazovanja imaju direktnu prohodnost za upis na OAS i IAS. Boduje se samo jedna diploma. Maturski ispiti ne mogu da budu zamenjeni ovim vrednovanjem.

Vrednovanje rezultata vrhunskog sportiste u skladu sa Pravilnikom o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista Ministarstva za sport i omladinu RS, sa 50 poena. Boduje se samo jedan status. Maturski ispiti ne mogu da budu zamenjeni ovim vrednovanjem.