Na sledećim stranicama možete naći kratak opis istraživačih grupa koje rade na Hemijskom fakultetu:

Istraživačka grupa
ANALIZA ELEMENATA U UZORCIMA ZEMLJIŠTA, BILJAKA I HRANE
prof. dr Jelena Mutić

Istraživačka grupa
GRUPA ZA ANALITIČKU HEMIJU I HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE (EnviroSensing)
prof. dr Dragan Manojlović

Istraživačka grupa
PROFOOD - GRUPA ZA ISPITIVANJE PRIRODNIH PROIZVODA I INTEGRITETA HRANE
Dušanka Milojković-Opsenica, redovni profesor

Istraživačka grupa
HEMIJSKE RAVNOTEŽE
dr Tatjana Verbić, vanr. prof.

Istraživačka grupa
GRUPA ZA EKSPERIMENTALNU BIOHEMIJU, ENZIMOLOGIJU I BIOTEHNOLOGIJU
prof. Zoran Vujčić

ISTRAŽIVAČKA GRUPA ZA PROTEOMIKU
prof. Tanja Ćirković Veličković

Istraživačka grupa
LABORATORIJA ZA EKSTRACELULARNE VEZIKULE
dr Milica Popović, vanredni profesor

GRUPA ZA SINTETIČKU BIO(TEHNO)LOGIJU
doc. dr Jelena Radosavljević

Istraživačka grupa
BIOMEDICINA I BIOHEMIJA HRANE
dr Marija Stojadinović

Istraživačka grupa
NASTAVA HEMIJE
prof. dr Dragica Trivić

Istraživačka grupa
GRUPA ZA TEORIJSKU NEORGANSKU HEMIJU
dr Maja Gruden-Pavlović, redovni profesor

Istraživačka grupa
ISPITIVANJE KOMPLEKSA METALA - SINTEZA I PRIMENA
prof. dr Sanja Grgurić-Šipka

Istraživačka grupa
OPSENICA LAB
dr Igor Opsenica, redovni profesor

ISTRAŽIVAČKA GRUPA PROF. SAIČIĆA
dr Radomir N. Saičić, redovni profesor

Istraživačka grupa
GRUPA ZA ORGANSKU GEOHEMIJU I HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
dr Branimir Jovančićević, redovni profesor