Doktorati

4. 12. 2023.
Milena (Vukadin) Šenk - Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Milene (Vukadin) Šenk, master hemičara, pod naslovom:

Fitohemijski profil i nutritivna svojstva zrna i biomase soje i prosa gajenih kao združeni usevi

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta. 


4. 12. 2023.
Marko (Dragoslav) Jović - Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacija kandidata Marka (Dragoslav) Jovića, master hemičara, pod naslovom:

Razvoja metodologije zasnovane na direktnoj bioautografiji za analizu biološki aktivnih komponenata iz prirodnih proizvoda

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta. 


4. 12. 2023.
Sanja (Vojkan) Knežević - Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Sanje (Vojkan) Knežević, master biohemičara, pod naslovom:

Termo-akustična svojstva alkalno aktivirani aluminosilikatnih materijala u koje su ugrađeni neodim(III) - oksid i samarijum(III) - oksid

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta. 


4. 12. 2023.
Danilo (Milan) Četić - Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanoati teme

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Danila (Milan) Četića, master biohemičara, pod naslovom:

Strukturne i funkcionalne promene humanog transferina u uslovima (gliko)oksidativnog stresa

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta. 


29. 11. 2023.
Nemanja (Dušan) Mijin - Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Nemanje (Dušan) Mijinog, master biohemičara, pod naslovom:

Uticaj jona Pb(II), Cd(II) i Pd(II) na konformacione prelaze ovalbumina

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objaviljvanja na sajtu Fakulteta.