Šifra predmeta:
413B2
Naziv predmeta:
Osnovi biotehnologije

Školska godina:

2023/2024.

Uslovi pohađanja:

064B2 + 412B2

ESPB:

8

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Biohemija: 4. godina, zimski semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Vladimir P. Beškoski
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Kristina B. Kasalica, master biohemičar
istraživač-pripravnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Natalija S. Petronijević, diplomirani biohemičar

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + pet časova laboratorijskih vežbi (3+0+5)

Ciljevi:

Struktura, funkcija, fiziološko-biohemijsko-metabolička svojstva i specifičnosti i uloga u prirodi ćelija mikrooorganizama (MO). "Biološki agensi", mogućnosti, načini i proizvodi biotehnologije (BTH) i patenti/ovanje.

Ishod:

Teorijsko i eksperimentalno poznavanje hemijske i biohemijske aktivnosti MO i drugih "bioloških agenasa" i mogućnosti i značaja njihove biotehnološke primene i biotehnologije kao jednog od ključnih domena napretka civilizacije.

Oblici nastave:

Interaktivna nastava, laboratorijske vežbe i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Pretraživanje i prikupljanje literature, pripreme za vežbe, pisanje seminarskog rada i spremanje ispita.

Literatura:

 1. S. Prentis: Biotehnologija, prevod sa engleskog jezika, Školska knjiga, Zagreb 1991.
 2. D. Pejin: Industrijska mikrobiologija, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2003.
 3. D. A. Đukić, V. T. Jemcev: Mikrobiološka biotehnologija, Dereta, Beograd, 2003.
 4. J. Baras, V. B. Veljković, S. Popov, D. Povrenović, M. Lazić, B. Zlatković: Osnovi bioprocesnog inženjerstva (CD ROM), Tehnološki fakultet, Leskovac, 2009.
 5. G. Gojgić-Cvijović, M. M. Vrvić: Praktikum za mikrobiološku hemiju, IHTM - Centar za hemiju, Beograd, 2003.
 6. V. B. Veljković, M. L. Lazić: Praktikum za osnovne procese biohemijskog iženjerstva, Tehnološki fakultet, Leskovac, 1993.
 7. M. M. Vrvić i V. P. Beškoski: Materijali sa predavanja i vežbi

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 • Mesto MO u živom svetu.
 • Struktura i funkcija ćelija MO.
 • Biohemija MO.
 • Uvod u BTH.
 • Regulacija metabolizma MO i BTH.
 • Genetičke modifikacije MO u BTH. Elementi molekularne BTH. Bioinformatika u BTH.
 • Uvod u biohemijsko inženjerstvo.
 • Bioreaktori. Kontrola i vođenje BTH procesa.
 • Imobilizovani "biološki agensi" u BTH.
 • Izolovanje proizvoda BTH.
 • Primarni i sekundarni metabolizam i njegovi proizvodi u BTH.
 • BTH životne sredine i biogeotehnologija.
 • BTH biljaka i animalna BTH i proizvodi. Genetski modifikovani organizmi kao hrana. Matične ćelije u humanoj BTH.
 • Zaštita intelektualne svojine u BTH.

Laboratorijske vežbe:

15 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 • Zaduživanje staklenog posuđa, Kolona Vinogradskog.
 • Određivanje biohemijskih osobina mikroorganizama (bojenje po Gramu, hidroliza skroba, želatina, lipida; korišćenje citrata; dokazivanje respiratornih enzima oksidaze i katalaze; produkti razgradnje proteina vodonik sulfid i amonijak; hemolitička aktivnost).
 • Aerobna i anaerobna fermentacija kvasca, Pasterov efekat; Mikrobiološko dobijanje antibiotika, fermentacija Streptomyces hygroscopicus.
 • Proteolitički enzimi soja  Streptomyces hygroscopicus, antimikrobna aktivnost.
 • Izolovanje auksotrofnih mutanata kvasca Saccharomyces cerevisiae.
 • Određivanje kLa sulfitnom metodom; Određivanje aeracionog kapaciteta laboratorijskog fermentora apsorpciono-desorpcionom metodom pomoću kiseonične elektrode; Računske vežbe: stehiometrija, termodinamika i kinetika mikrobioloških procesa.
 • Biogeotehnologija: a) Biohidrometalurgija - kombinovano hemijsko i mikrobiološko izluživanje metala. Određivanje broja tionskih bakterija u mikrotitar pločicama i luženje elektronskog otpada (indukovano kuplovana plazma-ICP); b) Mikrobne gorivne ćelije.
 • Bioremedijacija zemljišta kontaminiranog naftom i njenim derivatima. Uzorkovanje, mikrobiološka analiza (ukupni hemoorganoheterotrofi, degraderi ugljovodonika, kvasci i spore plesni), hemijska i fizičko-hemijska karakterizacija (pH, SS, TPH, EOMA, neorganski ugljenik).
 • Razduživanje i priprema za kolokvijum.
 • Završni kolokvijum.

Seminarski radovi:

15 poena

Kolokvijumi:

30 poena

Usmeni ispit:

35 poena