Raspored kurseva Katedre za biohemiju
na osnovnim akademskim studijama na Hemijskom fakultetu

Studijski program "Biohemija"

Studenti studijskog programa Biohemija mogu da u okviru nastave iz predmeta za koje je zadužena Katedra za biohemiju ostvare maksimalno 117 ESPB od ukupno 240 ESPB.

Broj časova po predmetima u semestru predstavljen je zbirom časova predavanja, teorijskih i laboratorijskih vežbi.

Predmet Šifra ESPB Semestar
I   godina 1 2
Uvod u biohemiju (1) 408A1 4  
1+1+2
II   godina 1 2
Biohemija proteina i nukleinskih kiselina 401B1 12
4+0+7
 
Hemija prirodnih proizvoda 411B1 12  
4+0+7
Izračunavanja u biohemiji i molekularnoj biologiji (2) 405B1 4  
0+4+0
III   godina 1 2
Biohemija metabolizma 402B1 6
4+0+2
 
Eksperimentalna biohemija 404B1 10
3+0+7
 
Enzimologija 431B1 7
2+1+4
 
Regulacija biohemijskih procesa 403B1 5  
2+0+2
Mikrobiologija sa mikrobiološkom hemijom 412B1 7  
3+0+4
Primenjena biokataliza (3) 436B1 6  
4+0+0
IV   godina 1 2
Osnovi biotehnologije 413B1 8
3+0+5
 
Imunohemija 421B1 7
2+0+4
 
Patobiohemija 422B1 8
4+0+4
 
Toksikološka biohemija (4) 424B1 7
3+0+4
 
Biohemija hrane i ishrane (4) 432B1 7
3+0+4
 
Proteinski terapeutici sa osnovama bioinformatike (4) 433B1 7
3+0+4
 
Biotehnološka i industrijska biohemija (5) 414B1 8  
2+0+6
Metode u kliničkoj hemiji (5) 423B1 8  
2+0+6
Instrumentalne metode u biohemiji (5) 434B1 8  
2+0+6
Ogledi u nastavi biohemije (6) 435B1 6  
4+0+2

(*) - Izborni predmeti

Studijski program "Hemija"

Studenti studijskog programa Hemija mogu da u okviru nastave iz predmeta za koje je zadužena Katedra za biohemiju ostvare maksimalno 13 ESPB od ukupno 240 ESPB.

Broj časova po predmetima u semestru predstavljen je zbirom časova predavanja, teorijskih i laboratorijskih vežbi.

Predmet Šifra ESPB Semestar
III   godina 1 2
Hemija prirodnih proizvoda 411A2 7
3+0+3
 
IV   godina 1 2
Biohemija 409H2 6
3+0+3
 
Studijski programi "Nastava hemije" i "Hemija životne sredine"

Studenti studijskih programa Nastava hemije i Hemija životne sredine mogu da u okviru nastave iz predmeta za koje je zadužena Katedra za biohemiju ostvare maksimalno 14 ESPB.

Broj časova po predmetima u semestru predstavljen je zbirom časova predavanja, teorijskih i laboratorijskih vežbi.

Predmet Šifra ESPB Semestar
III   godina 1 2
Hemija prirodnih proizvoda 411A2 7
3+0+3
 
Biohemija 409A2 7  
3+0+3